Drimble

Easterein Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Littenseradiel Rode PijlRegio Sneek

menu easterein
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsArum FrieslandEastereinJellum BearsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumSpannum EdensWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

26 april 2017

15:09
Groot Sneek
Op 4 mei vindt in het hele land de dodenherdenking plaats. In de gemeente Littenseradiel is in Easterein, Mantgum, Kubaard en Welsrijp...

25 april 2017

16:53
Easterein
Juster is yn de kantine en op de fjilden fan de Skoalleseize it keatskamp foar de jongerein fan de KF Easterein losgongen. Tusken de buien...
10:10
Gemeente Littenseradeel
De Stittenserleane in Easterein is gestremd voor alle verkeer door herstraatwerkzaamheden (vanaf ongeveer de verkeersdrempel bij nummer...

20 april 2017

15:10
Gemeente Littenseradeel
Het herstraatwerk aan de Vrijburg in Easterein (vanaf de Wynserdyk tot de Skoallestrjitte) is eerder klaar dan gepland. Daarom is de stremming...
14:10
Gemeente Littenseradeel
De Skoallestrjitte (vanaf de Vrijburg tot de Koaifinne) in Easterein is gestremd voor alle verkeer van maandag 24 april tot en met maandag... Ook op:

19 april 2017

13:50
Easterein
Útnoeging ledegearkomste. Hjierby binne de leden fan GEKE útnoege foar de ledegearkomste op woansdei 10 maaie om 20:00 yn de skoalleseize....

18 april 2017

21:50
Easterein
Op reis, dat is it tema dit jier foar it fjirde Keatskamp. De tariedingen binne foar it grutste part dien, wy binne der klear foar!...
12:54
Easterein
Kommende sneon 22 april sil tidens de 1ste Fryske mûnedei de flage by de Rispensmûne wapperje. Tusken 10.oo oere en 17.00 oere en miskien...

17 april 2017

15:54
Easterein
It korps hat begjin april lans de doarren west. Dit kear net mei pippermintsjes, mar mei kroaden fol Fryske boeken! Dit hat de krante...

13 april 2017

22:54
Easterein
Woansdei 26 april kuiertocht Start is túsken 18 en 19 oere fanút de Tsjerne. Dit kear in interaktyve kuiertocht rûnom Easterein....
09:10
Gemeente Littenseradeel
De Vrijburg in Easterein (vanaf de Wynserdyk tot de Skoallestrjitte) is gestremd voor alle verkeer van dinsdag 18 april tot en met vrijdag... Ook op:

11 april 2017

15:54
Easterein
Ek dit jier sil Stichting Rocknacht Easterein wer in moai feest delsette, en wol 13 maaie! Fansels wolle wy jimme fan herte útnoegje...

10 april 2017

11:54
Easterein
Sara Orsel en Lisa Sijbesma binne troch nei de finale fan Sjong 2017. Sjong is in twajierliks Frysktalich sjongfestival foar jongerein...

9 april 2017

12:51
Easterein
Siebo Boersma út Easterein spilet dit jier mei de musicalopleiding Muzt in Sneek it stik Petticoat. De foarstellings binne op 26, 27 en 28 maaie...

7 april 2017

10:51
Easterein
Sneontemoarn 8 april fanôf 09.15 wurd it âld papier wér ophelle troch korps Wilhelmina. De data´s dat it papier ophelle wurd stiet...
10:51
Easterein
Foarhinne wie it in karakterestyk byld dat der kij yn de greide stûn. Tsjinwurdich sjogge jo dat net safolle mear. Dochs is de yn de twadde...

4 april 2017

11:50
Easterein
Op 22 april sil de seizoensôfslúting wéze fan it foljebalseizoen fan Covos. Elts is fan herte útnoege om nei de wedstriden yn sporthal...

2 april 2017

13:50
Easterein
De nije CD fan Freddie Scheltema is no ek te streamen fia Spotify. Op it plaatsje, fan ´e winter opnommen yn de studio fan Sytze Verbeek,...

1 april 2017

08:50
Easterein
Vrijdag 7 April 14.30 - 15.30 uur Piep, het is Pasen Kom langs voor een paasverhaal en maak daarna een leuke hanger. Geschikt voor...

31 maart 2017

11:50
Easterein
Kommende sneontejûn is it de foarléste bandjûn by Noflik Easterein. Dit kear sil de band Fragment út Ingelân de musiek fersoarchje....

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Baaium Baard Bears Boazum Britswert Easterein Easterlittens Easterwierrum Hidaard Hilaard Hinnaard Huns Iens Itens Jellum Jorwert Kubaard Leons Lutkewierum Mantgum Reahus Rien Spannum Waaksens Weidum Wieuwerd Winsum (FR) Wjelsryp Wommels
Terug naarNieuws gemeente LittenseradielNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: