Drimble

Easterein Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Littenseradiel Regio Sneek

menu easterein
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

19 november 2017

16:31
Omroep Friesland
Dirkje van der Eems-de Haan (70) is op snein beneamd ta Lid yn de Oarder fan Oranje-Nassau. Frou Van der Eems set har al 47 jier yn foar...

17 november 2017

07:56
It Nijs
Njoggende snein fan de hjerst Beetstersweach Doarpstsjerke, 19.00 o., ds. A. Elverdink De Harkema Fuortsette Griff., 9.30 o., ds. A. Elverdink...

14 november 2017

08:17
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Easterein (gemeente Littenseradiel): De Singel 8, 8734 HR Easterein voor € 239.000...
06:49
Easterein
Op snein 19 novimber stiet der wat bysûnders op it programma... In surprisekonsert yn de Martinitsjerke fan Easterein op fersyk fan de famylje...

9 november 2017

16:19
Twee Nul
Cruyff Football, verantwoordelijk voor de verspreiding van de voetbal- en opleidingsvisie van Johan Cruijff, organiseert op vrijdag...
10:20
Wommels
Op de ledenvergadering van de OVWE heeft gisteravond een 2/3 meerderheid voor het ondernemersfonds gestemd. Het fonds kan voor Wommels...

6 november 2017

08:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 29 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017) de volgende veertien...

3 november 2017

22:54
Easterein
Sneintemoarn 12 november sil it Kwartettekoar de tsjinst yn de Martiny tsjerke te Easterein fersoargje mei it sjongstik “Minsken...

2 november 2017

21:10
De 4 Doarpen
Foar elts dy fan in goed feest hâld is der 4 novimber feest yn Noflik te Easterein. Easterein Rocks fynt dan plak. Dit is alwer de 6e kear...

1 november 2017

10:11
Gemeente Littenseradeel
Op woensdag 8 november stemmen de leden van Ondernemersvereniging Wommels-Easterein over het Ondernemersfonds. Als de leden er mee instemmen,...

30 oktober 2017

08:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de afgelopen week (van zondag 22 oktober 2017 tot en met zondag 29 oktober 2017) de volgende 33 bekendmakingen...

28 oktober 2017

11:49
Easterein
Beste ynwenners fan Easterein, Yn juny hawwe we de súksesfolle crowdfundingsaksje hân foar it befarber meitsjen fan de farwegen yn us omjouwing....

27 oktober 2017

11:51
Easterein
Lekker griezelje? Kom dan op 25 novimber nei de Spooktocht fan De Tsjerne. Moatst dy wol yn it foar efkes opjaan. Dat kin oant 11 novimber...

26 oktober 2017

17:04
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Sieta Tessemaker is bestuurslid van de Tsjerne, Enno Bruinsma was betrokken bij de oprichting ervan. Onlangs vierden jong en oud het vijftigjarig...
11:51
Easterein
Komme jim ek nei de yntocht fan Sinteklaas yn Easterein op 25 novimber 2017 om 13.30 oere op de Skippersbuorren? En ferjit fansels...

24 oktober 2017

12:51
Easterein
De Sibadawei yn Easterein soe oant en mei 24 oktober stremd wêze. Troch it minne waar rint it wurk lykwols út. De dyk sil nei alle... Ook op:
12:08
Gemeente Littenseradeel
De Sibadawei in Easterein zou tot en met 24 oktober gestremd zijn. Door het slechte weer loopt het werk echter uit. De weg zal waarschijnlijk...

23 oktober 2017

22:51
Easterein
Achte Feestgongers! Op 4 novimber stean wy wer mei Easterein Rocks op de planken yn Noflik. Der dogge mar leafst wer in 27 tal muzikanten... Ook op:
08:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de afgelopen week (van zondag 15 oktober 2017 tot en met zondag 22 oktober 2017) de volgende 24 bekendmakingen...

19 oktober 2017

10:51
Easterein
Begjin takom jier sil der op inisjatyf fan de keatsferiening in kursus ´Frysk skriuwen´ jûn wurde yn Easterein fia AFUK. Dizze kursus...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Baaium Baard Bears Boazum Britswert Easterein Easterlittens Easterwierrum Hidaard Hilaard Hinnaard Huns Iens Itens Jellum Jorwert Kubaard Leons Lutkewierum Mantgum Reahus Rien Spannum Waaksens Weidum Wieuwerd Winsum (FR) Wjelsryp Wommels
Terug naarNieuws gemeente LittenseradielNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: