Drimble

Easterein Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Littenseradiel Rode PijlRegio Sneek

menu easterein
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsRadio Spannenburg | De Friese MerenArum FrieslandBritswert Wiuwert | WieuwerdEastereinJellum BearsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumSpannum EdensWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

28 oktober 2016

10:48
Easterein
De dagen wurde koarter en it waar krijt sa starich oan wat in hjerstich gefoel. Tiid om de klok werwerom te setten. Kommende sneontenacht...

27 oktober 2016

21:48
Easterein
Foar safier bekend is, is der de ôfrûne wiken yn 3 wenten yn Easterein ynbrutsen. Sa´t it no liket wiene de dieven allinnich op syk nei goud....

26 oktober 2016

08:51
Easterein
Nei 98 jier ferdwynt yn july 2018 it middelbaar ûnderwiis út Wommels. It oantal learlingen rûn te hurd werom om de skoalle, mei op dit stuit...

24 oktober 2016

08:51
Easterein
Het team fan Gerard van Asselt, Paul de Bruin en Johannes Huitema, binne snein 23 oktober de grutte winners wurden fan de dea-aas fiskwedstriid...

21 oktober 2016

08:51
Easterein
Nei in tige slagge spoeketocht ferline jier, wol de jeugdsoos de Tsjerne ek dit jier wer in spoeketocht organisearje. Dit barren sil plakfine...

17 oktober 2016

10:51
Easterein
Natuurmonuminten organisearret op sneon 29 oktober in jûnskuier troch it prachtige natoerreservaat “de Leonspolder” Dizze kuier...

15 oktober 2016

08:06
Drimble Inbraaknieuws
Het aantal inbraken en pogingen daartoe wordt bijgehouden door Drimble op basis van gegevens van de politie. In de afgelopen week,...

14 oktober 2016

08:51
Easterein
Op 12 novimber organisearret de Tsjerne wer in spoeketocht. In prachtig moai barren foar jong en âld. Foar dizze spoeketocht binne...

13 oktober 2016

09:49
Easterein
Kommende sneontejûn start it bandseizoen by Noflik Easterein. De band Stageline, die ek op 1 oktober op it gesellige feest yn Boazum...

11 oktober 2016

18:06
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Voetbalvereniging SDS heropende vorige week sportcomplex De Skoalleseize met een oefenwedstrijd tegen tegen Heerenveen onder 19 op het pas aangelegde...
12:49
Easterein
Op tongersdei 27 oktober om 14.30 sil Gera de Haan fan de Foarbuorren haar proefskrift “Homonymous Hemianopia” ferdigenje yn it Akademiegebouw...

9 oktober 2016

20:49
Easterein
Woensdagavond 5 oktober is de Skoalleseize officieel heropend door burgemeester Liemburg, met mooi weer, leuke wedstrijd en veel publiek!...

7 oktober 2016

09:49
Easterein
Kommende sneon 8 oktober komme de leden en frijwilligers fan Wilhelmina wér lâns foar it âld papier...

6 oktober 2016

14:51
Easterein
Woansdeitejûn 5 oktober om 19.00 oere is de gehiel renovearre Skoalleseize iepene troch boargemaster Liemburg fan Littenseradiel....

5 oktober 2016

12:51
Easterein
By fuotbalferiening SDS is der eltse freedtejûn in “efkes balje” foar manlju dy´t net mear fuotbalje, te âld binne om te fuotbalje...

4 oktober 2016

22:21
Wommels
Voor alle dames van Easterein, Wommels en verre omstreken: Vind jij voetballen eigenlijk best wel leuk en zou je het wel eens willen...
20:21
Wommels
Der wurdt al in skofke gebrûk fan makke, mar moarn, woansdei 5 oktober, sil it fernijde sportkompleks mei keunstgêrs en renovearre...
10:25
Groot Sneek
Ciska Adema (Workum) was actief op de judomat in Hardenberg. Zij won uiteindelijk een mooie derde prijs. Zus Anouk, draaide een prima...

3 oktober 2016

08:51
Easterein
It bestjoer fan foljebalferiening noeget jim út foar it bywenje fan de ledegearkomst op woansdei 12 oktober. Plaats:Sportkafé De Greidhoeke...

2 oktober 2016

13:51
Easterein
Dêrom in oprop foar alle minsken dy´t graach noch ris spylje wolle en nocht ha om mei in leuke groep in prachtich stik del te setten....

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Baaium Baard Bears Boazum Britswert Easterein Easterlittens Easterwierrum Hidaard Hilaard Hinnaard Huns Iens Itens Jellum Jorwert Kubaard Leons Lutkewierum Mantgum Reahus Rien Spannum Waaksens Weidum Wieuwerd Winsum (FR) Wjelsryp Wommels
Terug naarNieuws gemeente LittenseradielNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: