Drimble

Easterein Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Littenseradiel Rode PijlRegio Sneek

menu easterein
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsArum FrieslandEastereinJellum BearsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumSpannum EdensWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

20 februari 2017

09:51
Easterein
Op 17, 18 en 19 maart spilet Fuort mar Los it stik ´TWA´ by Noflik Easterein. Kaarten kinne jo by Eppie Heins (Populiereleane 5) as Antje...
08:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de afgelopen week (van zondag 12 februari 2017 tot en met zondag 19 februari 2017) de volgende...

17 februari 2017

12:50
Easterein
“Hoe fouter hoe beter” is de slogan kommende sneontejûn op de bandjûn by Noflik Easterein. Tige spitich dat de bern ûnder de 16 dér...
08:52
Easterein
Op woensdag 1 maart wordt het Digi-Taalhuis in Bibliotheek Wommels geopend. Wij nodigen u van harte uit voor een taallunch. Tijdens...
08:28
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Tegen een man (44) uit Easterein is een celstraf van 312 dagen geëist, onder meer omdat hij de dochter van zijn ex-vriendin in Sneek...

16 februari 2017

20:52
Easterein
Moandei 20 febrewaris organisearret Lammert Harkema, buurtsportcoach fan de gemeente Littenseradiel, yn gearwurking mei ferskate sportferienings...

15 februari 2017

10:52
Easterein
Set it mar alfêst yn jim aginda! It is bekend wannear´t de oargelkonserten yn de Martinitsjerke yn Easterein yn de simmer fan 2017...

13 februari 2017

14:52
Easterein
Wat in prachtige opjefte foar it singel darttoernoai ôfrûne sneon yn de Tsjerne. 11 jeugdleden oant en mei 16 jier en 32 senioaren...

10 februari 2017

11:50
Easterein
Sneontemoarn fanôf 09.15 wurd it âld papier wér ophelle troch korps Wilhelmina. De data´s dat it papier ophelle wurd stiet ek yn de doarpsagenda....

9 februari 2017

09:50
Easterein
Kommende snein 12 febrewaris om 15.00 oere wurd foar de 10e kear Aaipop der op út organisearre troch stichting Aaipop yn gearwurking...

7 februari 2017

23:21
Wommels
Op maandag 20 februari 2017 kunnen basisschoolkinderen van de groepen 3 tot en met 8 uit de gemeente Littenseradiel weer meedoen aan de Sport-...

6 februari 2017

14:53
Easterein
Het team “the bold and the beautiful” fan Bauke Tolsma hat juster tidens de 1ste muzykkwis fan Easterein Rocks de 1ste priis wûn....
14:27
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Nijland - Zondag 12 februari belooft een gezellige muziekmiddag en avond te worden in partycentrum Noflik Easterein. Stifting Aaipop... Ook op:
10:53
Easterein
Een ongeluk is zo gebeurd... Durf jij dan te helpen? Een EHBO´er weet precies wat hij/zij moet doen. Hij zorgt ervoor dat het slachtoffer... Ook op:

3 februari 2017

20:49
Easterein
De flessenbonnen aksje fan de Jumbo yn Wommels hat it geweldige bedrach fan € 134,10 opbrocht. Der kin wer boartersguod en ûntwikkelingsmateriaal...
15:20
Wommels
Via de Ondernemers Vereniging Wommels Easterein kun je weer deelnemen aan de herhalingscursus en basis cursus bedrijfshulpverlening....
11:50
Easterein
Kommende snein 5 febrewaris fanôf 16.00 oere is it dan safier. Mear as 20 teams sille it tsjinelkoar opnimme op de 1ste Easterein...

2 februari 2017

15:49
Easterein
Tongersdei 2 febrewaris, jûns fanôf 19.00 oere is der wer Crea Café. Kinst gewoan lekker oan dyn eigen projekt wurkje. Kosten binne...
08:49
Easterein
De jeugdôfdielingen fan de fuotbalferiening SDS en gymnastiekferiening O.D.I. binne útlotten om mei te dwaan oan de jeugdsponseraksje...

31 januari 2017

14:53
Easterein
Yn it ramt fan de WMO organisearret it Stipepunt Easterein op 1 febrewaris 2017 om 15.00 oere in bijienkomst yn de Skoalleseize. Tidens...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Baaium Baard Bears Boazum Britswert Easterein Easterlittens Easterwierrum Hidaard Hilaard Hinnaard Huns Iens Itens Jellum Jorwert Kubaard Leons Lutkewierum Mantgum Reahus Rien Spannum Waaksens Weidum Wieuwerd Winsum (FR) Wjelsryp Wommels
Terug naarNieuws gemeente LittenseradielNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: