Drimble

Easterwierrum Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Littenseradiel Rode PijlRegio Sneek

menu easterwierrum
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsArum FrieslandEastereinJellum BearsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumSpannum EdensWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

20 april 2017

22:01
Oosterwierum | Easterwierrum
Strjitlizze by de Tysker yn de lêste wike fan maaie 2017. Dit is mei mogelik makke troch Cor en Frits Miedema (Cofri Miedema) en frijwiligers...

11 april 2017

22:59
Oosterwierum | Easterwierrum
Timmerman Dries Altenburg is mei pensjoen en dat mei ek wol nei 50 jier hurd wurkjen yn ´e bou. Al dy tiid wurke hy foar itselde bediuw,...

9 april 2017

11:57
Oosterwierum | Easterwierrum
Op 25 Maart 2017 fan 14:00 oant 15:30 oere organisearre Bewust Grien Easterwierrum in kleanruilbeurs yn de Tysker. Hjirunder in pear...

7 april 2017

21:57
Oosterwierum | Easterwierrum
Op Freed 7 April 18:30 - 21:00 wie de Jeugd Stipers Gala yn it WTC Expo yn Ljouwert mei optredens fan 4U, Monique Smit en O´G3NE....

31 maart 2017

14:55
Oosterwierum | Easterwierrum
It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Littenseradiel stelt jild beskikber út it Foarinoar Fûns oan basisskoalle De Earnewjuk...

30 maart 2017

11:09
Gemeente Littenseradeel
Het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel stelt geld beschikbaar uit het Foarinoar Fûns beschikbaar basisschool... Ook op:

19 maart 2017

23:58
Oosterwierum | Easterwierrum
Oan alle bern en âlderen die´t fan in skjin Easterwierrum hâlde Ek dit jier wurdt der yn Easterwierrum wer in Himmeldei organisearre....

17 maart 2017

21:58
Oosterwierum | Easterwierrum
It earste ljipaai fan Easterwierrum is fûn troch Romke Veldman neisoachkoordinator fan Fûgelwacht Easterwierrum. It twaake is fûn...
20:58
Oosterwierum | Easterwierrum
Der binne moaie foto´s makke fan it karnaval mei Fanfarekorps “Ons Ideaal” en Frerik de Swetser op sneon 11 maart yn “De Tysker”...

9 maart 2017

23:59
Oosterwierum | Easterwierrum
Op 8 maart 2017 wie de twadde jiergearkomste fan Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum (E.K.E.), oanslutend mei in ynformaasjejûn fan E.K.E....
22:59
Oosterwierum | Easterwierrum
Op 8 maart 2017 wie de twadde jiergearkomste fan Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum (E.K.E.), oanslutend mei in ynformaasjejûn fan E.K.E....
01:59
Oosterwierum | Easterwierrum
Op sneon 11 maart 2017 fiert fanfarekorps “Ons Ideaal” yn Easterwierrum karnaval. It set middeis om 16:00 oere útein mei in optocht...

1 maart 2017

08:52
Easterein
Yn de doarpen oant fier yn de omkriten fan Easterwierrum waard it hieltyd dúdliker dat der wat geande wie yn de gemeente, want oeral...

27 februari 2017

08:16
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 19 februari 2017 tot en met zondag 26 februari 2017) de volgende zeventien...

22 februari 2017

20:50
Omroep Friesland
It mystearje fan de swarte hânôfdrukken op doarren en ruten yn en om Easterwierrum is opheldere. It wie de oankundiging fan it berne-iepenloftspul...

20 februari 2017

15:59
Oosterwierum | Easterwierrum
Meikoarten (febrewaris/maart) wurde de parrebeammen op de Doarpsstrjitte snoeid. Frijwilligers kinne harren opjaan by it doarpsbelang.

19 februari 2017

23:59
Oosterwierum | Easterwierrum
Vorige jaren hielden we tijdens de schoolvakanties ook vakantie als tafeltennisvereniging, maar dit voorjaar gaan we gewoon door. We gaan...
12:56
Oosterwierum | Easterwierrum
Tromroffel... It tema fan Spulwike 2017 is... Spulwike Midsieuwen! Yn de 45ste edysje fan Spulwike Littenseradiel gean we draken ferslaan,...

15 februari 2017

09:57
Oosterwierum | Easterwierrum
It stimpelhokje fan ´IJsclub Oosterwierum´ hat syn plakje fûn yn it schaatsmuseum yn Hylpen. De foto is makke troch Paula Boersma....

14 februari 2017

10:57
Oosterwierum | Easterwierrum
Jaja, echt wier: Spulwike is yn 2017 45 jier! En dat betsjut dat de kommende edysje fan Spulwike in wier feestjier wurde sil: in jubileumjier!...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Baaium Baard Bears Boazum Britswert Easterein Easterlittens Easterwierrum Hidaard Hilaard Hinnaard Huns Iens Itens Jellum Jorwert Kubaard Leons Lutkewierum Mantgum Reahus Rien Spannum Waaksens Weidum Wieuwerd Winsum (FR) Wjelsryp Wommels
Terug naarNieuws gemeente LittenseradielNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: