Drimble

Oosterwierum | Easterwierrum Oosterwierum | Easterwierrum

Hieronder staan de laatste berichten van Oosterwierum | Easterwierrum. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

informatie alleen over regio sneek
 Bronnen: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaGroot SneekRadio MarkantTV BolswardWommelsDe Lemsterkrant | LemmerDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest Friesland

18 juli 2018

12:57
Oosterwierum | Easterwierrum
30 maart binne we starten mei it opliedingsorkest. De 8 starters ha trou de repetysjes besocht en ha in grutte stap dien...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

4 juli 2018

14:57
Oosterwierum | Easterwierrum
Oer úngefear twa wiken is it safier! Fanôf 21 july giet Spulwike 2018 wer fan start! Dit jier (fan 21 oant 28 july) bestiet...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

3 juli 2018

13:57
Oosterwierum | Easterwierrum
Kommende woansdei (4 july) begjint it Simmerjûntafeltennis wer om 20.00 oere. Om 19.45 de tafels opsette en dan los! Der komt...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum
06:57
Oosterwierum | Easterwierrum
Nijsbrief de Tysker - Juny 2018...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

21 juni 2018

19:55
Oosterwierum | Easterwierrum
Na ruim drie jaar plannen maken, ideeën uitwerken, locaties bekijken en voorbereidingen treffen is het eindelijk zo ver:...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

19 juni 2018

06:55
Oosterwierum | Easterwierrum
Alice falt yn har eigen dream en dêryn moat se besykje om alle dreamen te beskermjen. Se kin dat allinnich dwaan troch eangsten...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

14 juni 2018

06:55
Oosterwierum | Easterwierrum
Oosterwierum | Easterwierrum plaatste het volgende bericht op hun website: Snackservice Groenveld is der net op freed 15 juny.
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

6 juni 2018

12:00
Oosterwierum | Easterwierrum
De provinciale weg van de A32 naar Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân. Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen....
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

4 juni 2018

20:56
Oosterwierum | Easterwierrum
Ut de neilittenskip fan Aaltje Bonté - de Groot is yn 1960 in fûns oprjochte foar de minder draagkrachtige Easterwierrumers....
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

20 mei 2018

13:58
Oosterwierum | Easterwierrum
Wennesto of sitsto yn de gemiente Súdwest, Waadhoeke of Ljouwert (Leeuwarden) op skoalle en sitsto yn groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8? Én hasto...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

11 mei 2018

13:00
Oosterwierum | Easterwierrum
Sa´n hunderd minsken ha de ´Noflike Jûn´ op sneon 5 maaie besocht. De jierlikse reunie-achtige jûn foar...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

3 mei 2018

14:58
Oosterwierum | Easterwierrum
Dinsdag 5 juni a.s. wordt in It Dielshûs in Wommels ´Praat met de raad´ gehouden. Raadsleden komen dan naar...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum
► Meer berichten van Oosterwierum | Easterwierrum tref je aan op hun website: http://www.easterwierrum.nl


    Gemeenten in de regio Sneek:

    Regio's in de provincie Friesland: