Wijk 16 Weidestreek Zuid

Informatie over deze wijk in de gemeente Súdwest-Fryslân

informatie alleen over wijk weidestreek zuid (sudwest-fryslan)

Meer informatie over de wijk Wijk 16 Weidestreek Zuid

Door informatie te koppelen aan postcodes is het mogelijk om nog verder in te zoomen op buurt- en op wijkniveau. Op deze manier kunnen we ook informatie aanbieden over de wijk Wijk 16 Weidestreek Zuid in de gemeente Súdwest-Fryslân. Sommige wijken en buurten zijn identiek aan een volledige plaats. Hierdoor zal er weinig extra informatie voorhanden zijn (je kunt immers ook zoeken op plaatsniveau). Dit geldt echter niet voor alle gevallen.


Algemene informatie van het CBS (data 2018) over Wijk 16 Weidestreek Zuid
Wijknaam:Wijk 16 Weidestreek Zuid
Plaats:Hieslum
Gemeente:Súdwest-Fryslân

Bevolking Wijk 16 Weidestreek Zuid
Aantal inwoners:1585
Aantal mannen:820
Aantal vrouwen:770

Aantal tot 14 jaar:300
Aantal 15 tot 24 jaar:215
Aantal 25 tot 44 jaar:295
Aantal 45 tot 64 jaar:490
Aantal ouder dan 65 jaar:295

Ongehuwd:740
Gehuwd:705
Gescheiden:85
Verweduwd:55

Aantal inwoners per km2:47

Aantal huishoudens:620
Eenpersoonshuishoudens:150
Huishoudens zonder kinderen:235
Huishoudens met kinderen:240
Gemiddelde huishoudgrootte:2,5

Adresdichtheid per km2:37
Stedelijkheid:Niet stedelijk

Oppervlakte Wijk 16 Weidestreek Zuid
Totale oppervlakte:3402 hectare
Oppervlakte land:3347 hectare
Oppervlakte water:55 hectare

Allochtonen in Wijk 16 Weidestreek Zuid
Aantal inwoners:1585
Westerse allochtonen:65
Niet-westerse allochtonen:5
Marokkanen:Geen data
Antillianen:Geen data
Surinamers:Geen data
Turken:Geen data
Overig niet-westers:Geen data    Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
    Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    Gemeenten in de regio Sneek:

    Regio's in de provincie Friesland: