Buurt Exmorra

Informatie over deze buurt, gelegen in de wijk 'Wijk 16 Weidestreek Zuid' in de gemeente Súdwest-Fryslân

informatie alleen over buurt exmorra

Meer informatie over de buurt Exmorra

Door informatie te koppelen aan postcodes is het mogelijk om nog verder in te zoomen op buurt- en op wijkniveau. Op deze manier kunnen we ook informatie aanbieden over de buurt Exmorra, gelegen in de wijk 'Wijk 16 Weidestreek Zuid' in de gemeente Súdwest-Fryslân. Sommige wijken en buurten zijn identiek aan een volledige plaats. Hierdoor zal er weinig extra informatie voorhanden zijn (je kunt immers ook zoeken op plaatsniveau). Dit geldt echter niet voor alle gevallen.


Algemene informatie van het CBS (data 2018) over Exmorra
Buurtnaam:Exmorra
Wijknaam:Wijk 16 Weidestreek Zuid
Plaats:Exmorra
Gemeente:Súdwest-Fryslân

Bevolking Exmorra
Aantal inwoners:400
Aantal mannen:205
Aantal vrouwen:195

Aantal tot 14 jaar:80
Aantal 15 tot 24 jaar:50
Aantal 25 tot 44 jaar:90
Aantal 45 tot 64 jaar:100
Aantal ouder dan 65 jaar:90

Ongehuwd:175
Gehuwd:190
Gescheiden:15
Verweduwd:15

Aantal inwoners per km2:1476

Aantal huishoudens:160
Eenpersoonshuishoudens:40
Huishoudens zonder kinderen:65
Huishoudens met kinderen:60
Gemiddelde huishoudgrootte:2,5

Meest voorkomende postcode:8759
Dekkingspercentage van deze postcode:Meer dan 90%
Adresdichtheid per km2:57
Stedelijkheid:Niet stedelijk

Oppervlakte Exmorra
Totale oppervlakte:28 hectare
Oppervlakte land:27 hectare
Oppervlakte water:1 hectare

Allochtonen in Exmorra
Aantal inwoners:400
Westerse allochtonen:15
Niet-westerse allochtonen:Geen data
Marokkanen:Geen data
Antillianen:Geen data
Surinamers:Geen data
Turken:Geen data
Overig niet-westers:Geen data


Meer informatie per postcode:

Postcodes in de buurt Exmorra:

    HyperlokaalBuurt ExmorraWijk Weidestreek Zuid
    Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
    Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    Gemeenten in de regio Sneek:

    Regio's in de provincie Friesland: