Wijk 10 Noordwest IJlst

Informatie over deze wijk in de gemeente Súdwest-Fryslân

informatie alleen over wijk noordwest ijlst (sudwest-fryslan)

Meer informatie over de wijk Wijk 10 Noordwest IJlst

Door informatie te koppelen aan postcodes is het mogelijk om nog verder in te zoomen op buurt- en op wijkniveau. Op deze manier kunnen we ook informatie aanbieden over de wijk Wijk 10 Noordwest IJlst in de gemeente Súdwest-Fryslân. Sommige wijken en buurten zijn identiek aan een volledige plaats. Hierdoor zal er weinig extra informatie voorhanden zijn (je kunt immers ook zoeken op plaatsniveau). Dit geldt echter niet voor alle gevallen.


Algemene informatie van het CBS (data 2018) over Wijk 10 Noordwest IJlst
Wijknaam:Wijk 10 Noordwest IJlst
Plaats:Zurich
Gemeente:Súdwest-Fryslân

Bevolking Wijk 10 Noordwest IJlst
Aantal inwoners:1515
Aantal mannen:785
Aantal vrouwen:735

Aantal tot 14 jaar:265
Aantal 15 tot 24 jaar:205
Aantal 25 tot 44 jaar:285
Aantal 45 tot 64 jaar:505
Aantal ouder dan 65 jaar:265

Ongehuwd:690
Gehuwd:675
Gescheiden:95
Verweduwd:50

Aantal inwoners per km2:79

Aantal huishoudens:605
Eenpersoonshuishoudens:155
Huishoudens zonder kinderen:225
Huishoudens met kinderen:230
Gemiddelde huishoudgrootte:2,5

Adresdichtheid per km2:49
Stedelijkheid:Niet stedelijk

Oppervlakte Wijk 10 Noordwest IJlst
Totale oppervlakte:1943 hectare
Oppervlakte land:1929 hectare
Oppervlakte water:15 hectare

Allochtonen in Wijk 10 Noordwest IJlst
Aantal inwoners:1515
Westerse allochtonen:45
Niet-westerse allochtonen:10
Marokkanen:Geen data
Antillianen:Geen data
Surinamers:Geen data
Turken:Geen data
Overig niet-westers:10    Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
    Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    Gemeenten in de regio Sneek:

    Regio's in de provincie Friesland: