Drimble

Ensafh Ensafh

Frysk literêr tydskrift

informatie alleen over provincie friesland
 Bronnen: AD | FrieslandBlik op Nieuws | FrieslandOmroep FrieslandOmroep Friesland | VideoWaldNet.nl112 FryslanFriesch DagbladIt NijsSa! 24Nieuws uit FrieslandFries NieuwsFriesland PostNMF FrieslandWij FrieslandDe AfsluitdijkDit is FryslanKaatsnieuwsOndernemend FrieslandSport FryslanEnsafhKon. Ned. KaatsbondBoswachters FrieslandWetterskip FryslanProvincie FrieslandVeiligheidsregio FryslanProvincie Friesland | Video

7 december 2019

19:20
Ensafh
´While Kuiper went in search of an empathy that goes beyond job description and protocol, Turner emphasised the value...
☆ Ensafh
18:20
Ensafh
As je in partner sykje, doch dat dan sels en lit de kultuer en oare keunstmjittige omgongsfoarmen baarnend by de loft del fleane.... Zie ook:
☆ Ensafh

6 december 2019

22:20
Ensafh
Dit is letterlik in perioade fan stilstean en thúswêze én de bûtenwrâld bûten de doar hâlde om it inerlike libben... Zie ook:
☆ Ensafh
22:20
Ensafh
Nije útjeften fan Utjouwerij Afûk By gelegenheid fan de hûndertste bertedei fan Anne Wadman ferskynd ´Anne Wadman...
☆ Ensafh
15:20
Ensafh
om de skeinde fankes ferhingj´ dy rock´n jagger jawisse oan de heechste beam fan de sinne boppe sranaan; de leffert...
☆ Ensafh
13:20
Ensafh
In het voorjaar van 2019 reisden wij, de Friese dichters Elmar Kuiper, Syds Wiersma, Cornelis van der Wal en Geart Tigchelaar,...
☆ Ensafh

5 december 2019

23:20
Ensafh
Hjoed berjochte It Nijs deroer dat it der sa min hinne leit mei it skoalfak Frysk. Deputearre Sietske Poepjes sei yn in reaksje...
☆ Ensafh
15:20
Ensafh
Deputearre Sietske Poepjes jout oan dat it tafersjoch op it fak Frysk op skoallen by de provinsje lizze moat, en net by de Underwiisynspeksje....
☆ Ensafh
15:20
Ensafh
Morgen, deo volente, in de cultuurbijlage van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant een interview met Bart Droog...
☆ Ensafh

4 december 2019

18:20
Ensafh
Neffens my binne minsken oeral gelyk. Min ofte mear dan. Ik haw alteast altyd wat gnyskje moatten om ´e tinkwize fan guon...
☆ Ensafh
13:20
Ensafh
It lân fersakket net sa hiele egaal, wy ha in pear droege riten hân en it gas is ek hast op en wat der noch al is meie...
☆ Ensafh
13:20
Ensafh
Fan Waling Dykstra binne mear as 270 brieven bekend; dêrneist binne hast 480 oan him skreaune brieven bewarre bleaun yn Tresoar....
☆ Ensafh
11:20
Ensafh
Black Friday folget yn Amearika op Thanksgiving, dat wat by ús de Dank- of Biddag voor Gewas en Arbeid hjit. Bêst wol tsjinstridich,...
☆ Ensafh

3 december 2019

22:20
Ensafh
De poëzykriich fan it Bûsboekje is wûn troch Johannes Dijkman út Burgum (Bergum) foar syn gedicht ´Longerje´.... Zie ook:
☆ Ensafh
21:20
Ensafh
Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. 75 Jier libje wy no yn frijheid. Wat betsjut...
☆ Ensafh
16:20
Ensafh
Diskear hat Klaas trije dichters ´yn ´e studio. It is wer in tige nijsgjirrige útstjoering wurden foar de literatuerleafhawwer....
☆ Ensafh
14:20
Ensafh
Jant van der Weg kriget tiisdei de Fryske anjer, de jierlikse kultuerpriis fan it Prins Bernhardfûns. Hja kriget de priis...
☆ Ensafh
14:20
Ensafh
Leauwe oan Sinteklaas, dat dogge we fan ´t jier noch en dan hâldt it op. Wy dogge dat sa, om´t de lytste pake-... Zie ook:
☆ Ensafh
14:20
Ensafh
Net al te lang lyn, om krekt te wêzen op 30 oktober, kaam it ´grutte´ nijs nei bûten dat de oanfraach fan Ljouwert... Zie ook:
☆ Ensafh

2 december 2019

18:20
Ensafh
Writers and readers can be hard to buy for. I know I am! My family has completely given up on giving books to me in favor...
☆ Ensafh
► Meer berichten van Ensafh tref je aan op hun website: http://www.ensafh.nl


    Regio's in de provincie Friesland Nieuws: