Drimble

Ensafh Ensafh

Frysk literêr tydskrift

informatie alleen over provincie friesland
 Bronnen: AD | FrieslandBlik op Nieuws | FrieslandOmroep FrieslandOmroep Friesland | VideoWaldNet.nl112 FryslanFriesch DagbladIt NijsSa! 24Nieuws uit FrieslandFries NieuwsFriesland PostNMF FrieslandDe AfsluitdijkDit is FryslanKaatsnieuwsOndernemend FrieslandSport FryslanEnsafhGGD FryslanKon. Ned. KaatsbondBoswachters FrieslandWetterskip FryslanProvincie FrieslandProvincie Friesland | Video

6 april 2020

22:24
Ensafh
Wy hawwe unanym besletten ús gearkomsten fan 9 en 23 april net trochgean te litten. Yn wat in knappe keamer hiene wy mei 5 man oars...
☆ Ensafh
14:24
Ensafh
2020_koroanawurdlist. In aktueel gedicht fan Gerrit de Vries De Fryske Akademy hat in wurdlist opsteld mei frekwinte wurden...
☆ Ensafh

5 april 2020

17:24
Ensafh
Troch de coronamaatregels misse in soad minsken no kontakt mei oaren en dat kin neffens dichter en terapeut Willem Abma grutte...
☆ Ensafh
15:20
Ensafh
De telefoan giet. In entûsjaste stim ropt; “Moast bûten sjen! Ik stean nei dy te swaaien!” Op in bankje fierderop sit in frommeske...
☆ Ensafh

4 april 2020

15:22
Ensafh
It draven leit al in skoftke stil yn ferbân mei in ûnnoazele blessuere, net slim mar wol lestich. Gewoan rinne, kuierje,...
☆ Ensafh
14:23
Ensafh
Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorgcentrum It Menniste...
☆ Ensafh
14:23
Ensafh
Yn de skiednis hat der meardere kearen in pandemy west. De iene duorre langer as de oare, mar se hienen ien ding itselde:...
☆ Ensafh
14:23
Ensafh
Silke wennet op in pleats yn in lyts doarp. Alle dagen moat se mei de bus nei skoalle. Silke hat it net nei ´t sin op skoalle....
☆ Ensafh

3 april 2020

13:22
Ensafh
It falt net ta om net oer IT firus te skriuwen want it is noch oeral. It sipelet tusken de minsken, beammen en buien troch...
☆ Ensafh
13:22
Ensafh
De Frysktalige media wrakselje al in hoart mei de skriuwwize fan it firus dat yn it Nederlânsk corona hjit. Der komme yn ´e...
☆ Ensafh

2 april 2020

17:20
Ensafh
Oprop gedichten FeRstival Cedin docht de jierlikse oprop om gedichten yn te stjoeren foar FeRstival. Wa skriuwt in fers foar...
☆ Ensafh
15:21
Ensafh
De Ljouwerter wethâlder fan kultuer Sjoerd Feitsma hat grutte soargen oer de kulturele sektor op de langere termyn. “Ik...
☆ Ensafh
15:21
Ensafh
De gouden kroan It deistich libben bestjurre as bloed, de tiid sakke yn histoaryske stilte wei, mar it argeleaze folk ferstomme...
☆ Ensafh
15:21
Ensafh
Als je het oneens bent met iemand, maar geen argumenten meer kunt vinden om de positie van een persoon te bekritiseren, kun je overgaan...
☆ Ensafh

1 april 2020

18:21
Ensafh
Schrijfster Aggie van der Meer (92) bericht dagelijks over de coronacrisis vanuit het Bolswarder woonzorgcentrum It Menniste... Zie ook:
☆ Ensafh
13:21
Ensafh
Geart Tigchelaar besprekt ´In balpinne tsjin ´e râne fan it trottwaar´ (Elikser 2019) fan Meindert Bylsma.
☆ Ensafh

31 maart 2020

22:24
Ensafh
De Amerikaanse auteursbond Copyright Alliance is boos op de non-profitorganisatie Internet Archive, die de online toegang...
☆ Ensafh
16:24
Ensafh
Simen de Jong is nei alle gedachten de earste Fryske skriuwer, dy´t it Korona-firus skipe hat. Aldergeloks betteret...
☆ Ensafh
14:24
Ensafh
Dat bern is flau oandraaid, sleau, hingerich, net rjocht lustich. Altyd heal, wie ek sa´n útdrukking dy´t folwoeksenen...
☆ Ensafh
14:24
Ensafh
1 Wy ha noait in boerebegraffenisse sjoen mei hynders, en dat de tsjerkeried klachten krijt oer de klok, dy tiid heucht ús sûnt...
☆ Ensafh
► Meer berichten van Ensafh tref je aan op hun website: http://www.ensafh.nl


    Regio's in de provincie Friesland Nieuws: