Te hoge WOZ-waarde? Maak zelf eenvoudig bezwaar met je WOZ Waarderapport.

Gemeente Oldambt, Besluit Omgevingsvergunning, Hoofdweg West 59, 9944 EA Nieuwolda

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Oldambt op 11 januari 2023, betreffende een object gelegen in Nieuwolda.

informatie alleen over nieuwolda

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Oldambt


Gemeente Oldambt, Besluit Omgevingsvergunning, Hoofdweg West 59, 9944 EA Nieuwolda

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen het vervangen/ herbouwen van een schuur en het slopen op grond van ruimtelijke regels op het perceel Hoofdweg West 59, 9944 EA Nieuwolda.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 januari 2023, conform artikel 6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag gedurende de openingstijden.

Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.13OV0003-0401. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 17 november 2022 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Tegen het besluit kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld door:

• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.

• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep.

Op grond van artikel 6.8 van de Algemene wet bestuursrecht begint de termijn voor het indienen van een beroepsschrift met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In dit kader kunnen belanghebbenden die een beroepschrift hebben ingediend de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuurs¬recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voorwaarde is wel dat dan ook een beroepschrift is ingediend. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwolda:

DatumBetreftOnderwerp
11-01-2023NieuwoldaGemeente Oldambt, Besluit Omgevingsvergunning, Hoofdweg West 59, 9944 EA Nieuwolda

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2023-12023)

11-01-2023NieuwoldaGemeente Oldambt, verleende omgevingsvergunning, kappen linde, Binnen AE 6, 9944 TA Nieuwolda

Betreft: Kapvergunning (gmb-2023-12041)

21-12-2022NieuwoldaGemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, bouwen schuur en carport, Kopaf 4, 9944 VA Nieuwolda

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-564379)

14-12-2022NieuwoldaGemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, milieuneutraal wijzigen inrichting, Provincialeweg 16A, 9944 TB Nieuwolda

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-553026)

16-11-2022NieuwoldaGemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, kappen lindeboom, Binnen AE 6, 9944 TA Nieuwolda

Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-508560)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.