Van Riebeeckweg 212 (revisie nieuwbouw (gebouwen A-D, Z) en brandvei); ; 03-03-22; Verleende omgevingsvergunning (Hilversum)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Hilversum op 1 juli 2022, betreffende een object gelegen in Hilversum.

informatie alleen over hilversum

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Hilversum


Van Riebeeckweg 212 (revisie nieuwbouw (gebouwen A-D, Z) en brandvei); ; 03-03-22; Verleende omgevingsvergunning

De volgende omgevingsvergunning is beschikt:

Van Riebeeckweg 212 (revisie nieuwbouw (gebouwen A-D, Z) en brandveilig gebruik (gebouwen A-C, Z) en toevoegen bouwdeel D); {ZAAKID}; 3-3-2022; Status: Verleend, gemeente Hilversum

Verzenddatum: 29-6-2022

Informatie

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar: puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl of u belt met 14 035. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal op onze webpagina, via de zoekterm “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten” of per post (postbus 9900, 1201 GM, Hilversum). Vermeld in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT, telefoon:(088) 361 61 61). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt, kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hilversum:

DatumBetreftOnderwerp
19-08-2022HilversumOntwerpbesluit Verkeersregeling Kloosterlaan (aanpassing oplaadpunt EV)

Betreft: Overig (gmb-2022-376865)

17-08-2022HilversumRietmeent 128 (plaatsen dakkapel voorzijde); ; 12-08-22; Aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-373965)

17-08-2022HilversumUtrechtseweg 121 (Kappen 1 boom); ; 22-07-22; Verleende omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-375306)

17-08-2022HilversumD 4023, nabij Colosseum 1 (tijdelijke uitbreiding gebouw); ; 26-07-22; Verleende omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-375315)

17-08-2022HilversumKamerlingh Onnesweg 254 (plaatsen zonnepanelen); ; 14-08-22; Aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-373991)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.