Rotterdam - intrekken voorrangsregeling - Peppelweg-fietspad Molenstraat (Rotterdam)

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 27 januari 2022, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Verkeersbesluit intrekken voorrangsregeling Peppelweg-fietspad Molenstraat te Rotterdam

Rotterdam, Hillegersberg-SchiebroekAS21/14762, 21/0023079

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

dat de Peppelweg gelegen is in Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam;

dat er een fietspad gelegen is tussen de Peppelweg en Molenstraat;

dat ter hoogte van de aansluiting van bovenstaand fietspad met de Peppelweg een voorrangsregeling aanwezig is, waarbij fietsers komende vanaf het fietspad voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Peppelweg;

dat bovenstaande voorrangsregeling in strijd is met de richtlijnen inzake voorrangsregelingen binnen 30km/u zones;

dat gelet op de verkeersveiligheid het wenselijk is om het voorrangsregime in te trekken;

dat verkeer op de Peppelweg geattendeerd wordt op de nieuwe situatie door middel van een attentiebord;dat bovenstaande verkeersmaatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven.

dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de Politie, eenheid Rotterdam, te kennen heeft gegeven akkoord te zijn met de voorgestelde verkeersmaatregelen.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

Besluit:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Tot het intrekken van een voorrangsregeling op het kruispunt Peppelweg en fietspad richting de Molenstraat, middels

 • het verwijderen van 1 bord B07 (stop en verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 ter hoogte het kruispunt Peppelweg en fietspad richting de Molenstraat;

 • Te bepalen dat de verkeersmaatregel wordt uitgevoerd conform bijgevoegd bordenplan.

  De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  Dit besluit wordt zowel in het Gemeenteblad als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

  Rotterdam, 25 januari 2022

  Namens het college van Burgemeester en Wethouders

  de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

  voor deze, het hoofd Mobiliteit,

  M.A. van Kruiningen

  Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

  Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

  - naam en adres van de indiener

  - datum bezwaarschrift

  - de gronden van het bezwaar

  - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

  Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

  Het college van burgemeester en wethouders,

  t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

  Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

  U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar

  U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

  Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

  Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

  DatumBetreftOnderwerp
  16-05-2022RotterdamGemeente Rotterdam - Instellen lengtebeperking - Nudenoord

  Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-218822)

  16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Tweelingenstraat 77

  Betreft: Overig (gmb-2022-218776)

  16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Augustinusstraat 52

  Betreft: Overig (gmb-2022-217950)

  16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Verschoorstraat 62B

  Betreft: Overig (gmb-2022-218767)

  16-05-2022RotterdamKennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ voor het Cordell Hullplaats 1, 3068 VA te Rotterdam.

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-216346)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.