Kennisgeving ontwerpbeschikking HEBO Maritiemservice B.V. (9999239106) (Rotterdam)

Milieuvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 24 januari 2022, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Milieuvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Kennisgeving ontwerpbeschikking HEBO Maritiemservice B.V. (9999239106)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 13 augustus 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van HEBO Maritiemservice B.V. voor de inrichting aan de Quarantaineweg 10, 3089 KP Rotterdam.

De inrichting betreft een maritieme dienstverlener met de volgende activiteiten: het verplaatsen en transporteren van zware constructies over zee, binnenwateren en land, het vlottrekken van schepen, het bergen van schepen en wrakken, opsporen en bergen van ankers of verloren lading dan wel het verwijderen van obstakels uit vaarwegen, verrichten van onderhoud aan eigen schepen (waaronder onderhoud aan schepen met een lengte van 25 meter of meer), uitvoeren van staalconstructiewerkzaamheden op het buitenterrein (oppervlak > 2.000 m²), het innemen en opslaan van de afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden (incl. het opruimen van oil-spills), het bewerken van afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden, zoals het demonteren van schepen /scheepswrakken en het uitsorteren van afvalstoffen welke vrijkomen vanuit de bergingswerkzaamheden en het innemen van afvalstoffen uit de scheepvaart (‘havenontvangst’).

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, oprichting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van

25 januari 2022 tot en met 7 maart 2022 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 246 80 00.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of als u belanghebbende bent.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999239106.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
24-05-2022RotterdamVerleende omgevingsvergunningj Brandingdijk 482

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-234210)

20-05-2022RotterdamKennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ voor het pand aan de Jan Steenstraat 30, 3042 AL te Rotterdam.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-227739)

16-05-2022RotterdamGemeente Rotterdam - Instellen lengtebeperking - Nudenoord

Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-218822)

16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Tweelingenstraat 77

Betreft: Overig (gmb-2022-218776)

16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Augustinusstraat 52

Betreft: Overig (gmb-2022-217950)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.