Gemeente Breda - Verkeersbesluit - Twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Ganzerik

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Breda op 24 januari 2022

informatie alleen over gemeente breda

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Breda


Twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Ganzerik

Z2021-007246 d.d. 24 januari 2022.

Burgemeester en wethouders van Breda

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

Is het gewenst om

Twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen op de Ganzerik ter hoogte van de Graaf Engelbrecht school.

Motivering

Meerdere ouders hebben verzocht om twee gehandicaptenparkeerplaatsen in de buurt van de Graaf Engelbrecht school. De situatie is door de gemeente beoordeeld. Er is gekeken naar welke parkeerplaatsen het meest geschikt zijn. Er worden drie parkeerplaatsen omgevormd naar twee gehandicaptenparkeerplaatsen. Het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, wordt bij betreffende gehandicaptenparkeerplaatsen geplaatst. Een en ander zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Ganzerik aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen (3 normale worden 2 gehandicaptenparkeerplaatsen), tekeningnummer 321946’.

Belangenafweging

Alle weggebruikers, die een geldige gehandicaptenparkeerkaart in hun bezit hebben, kunnen gebruikmaken van de betreffende gehandicaptenparkeerplaatsen. Het college heeft de speciale belangen van de bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart, die dichtbij de school moeten kunnen parkeren, laten prevaleren boven de belangen van overige weggebruikers om op de betreffende parkeerplaatsen te mogen parkeren.

Het onttrekken van drie reguliere parkeerplaatsen is niet onevenredig, gelet op de doelstellingen van dit verkeersbesluit, gezien er voldoende parkeerplaatsen in de buurt aanwezig zijn.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland-West-Brabant.

Besluiten

I. Twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen aan de Ganzerik en in verband hiermee twee borden E6, gehandicaptenparkeerplaats, te plaatsen.

II. Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Ganzerik aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen (3 normale worden 2 gehandicaptenparkeerplaatsen), tekeningnummer 321946’, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op maandag 24 januari 2022.

Breda, 24 januari 2022.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

J.C. van Westenbrugge,

Hoofd afdeling Veiligheid en Leefomgeving

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen via telefoonnummer 14 076.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Ganzerik’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage onderdeel uitmakend van dit besluit

Tekening ‘Ganzerik aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen (3 normale worden 2 gehandicaptenparkeerplaatsen), tekeningnummer 321946’.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Breda:

DatumBetreftOnderwerp
18-05-2022Gem. BredaVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een verlegde nok op het achterdakvlak, Harmonielaan 34 4841VL Prinsenbeek, District West Breda

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-222912)

18-05-2022Gem. BredaVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Don Boscoplein 36 4812TR Breda, District West Breda

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-223044)

18-05-2022Gem. BredaVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, een wijziging op een eerder verleende vergunning, Parade 12 4811DZ Breda, District Midden Breda

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-222900)

18-05-2022Gem. BredaAanvraag vergunning verkoopstandplaats ijs Ginnekenstraat 88 4811JJ Breda

Betreft: Overig (gmb-2022-223962)

18-05-2022Gem. BredaAanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, Montenslaan Breda, District West Breda

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-224792)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.