Gemeente Tilburg - Creëren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Karawankenstraat 82

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Tilburg op 24 januari 2022, betreffende een object gelegen in Tilburg.

informatie alleen over tilburg

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Tilburg


Registratienummer Vkb-2022-04-GPP-Karawankenstraat 82

Redacteur Christiaan Delissen

Besluit inzake Creëren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

Datum besluit 24-01-2022

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • er voor het volgende adres: Karawankenstraat 82 te Tilburg een aanvraag is gedaan voor het creëren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • de aanvrager om medische gronden in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats die binnen 100 meter van bovenstaand adres gesitueerd is;

 • er geen mogelijkheid is tot parkeren op eigen terrein;

 • de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplaats bij de toegang tot het pand wordt ingericht als het gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • uit het oogpunt van het beschermen van de weggebruiker en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer het wenselijk c.q noodzakelijk is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te creëren;

 • uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen van een goede doorstroming van het verkeer, het noodzakelijk is hiervoor conform CROW 96b tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen;

 • over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

 • Gelet op:

  De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

  Besluit:

  Het creëren van een gehandicaptenparkeerplaats op de dichtstbijzijnde beschikbare locatie voor Karawankenstraat 82 te Tilburg door het plaatsen van een verkeersbord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en een onderbord met kenteken, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekening:

 • Karawankenstraat 82 (GPP).pdf

 • Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

  namens deze,

  hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

  Wilbert Wouters

  Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Tilburg:

  DatumBetreftOnderwerp
  16-05-2022TilburgTilburg, ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2022-02058 Kurassiersstraat 3 te Tilburg, plaatsen van een dakkapel, 9 mei 2022

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-218439)

  16-05-2022TilburgTilburg, ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2022-02072 Bredaseweg 546 te Tilburg, kappen van 2 bomen, 10 mei 2022

  Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-218485)

  13-05-2022TilburgTilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2022-01018 Schouwburgring 151 te Tilburg, splitsen van een pand (wijzigen brandcompartimentering), verzonden 10 mei 2022.

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-215665)

  13-05-2022TilburgTilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2022-01062 Leidschendamstraat 35 te Tilburg, bouwen van een overkapping, verzonden 11 mei 2022.

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-215654)

  13-05-2022TilburgTilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2022-01676 Lanciersstraat 118 te Tilburg, verbouwen van de woning, verzonden .

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-215637)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.