Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Goudkade 40 in Gouda

Milieuvergunning gepubliceerd door de Gemeente Gouda op 21 januari 2022, betreffende een object gelegen in Gouda.

informatie alleen over gouda

Inhoud Milieuvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Gouda


Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Goudkade 40 in Gouda

Op 18 januari 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2021223551. Dit betreft het oprichten van een afvalbrengstation (gemeentewerf Ecopark) waar ook enkele bedrijfsafvalstoffen geaccepteerd worden. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden aan enkele kleine maakbedrijven (zoals circulaire start-ups of duurzame ondernemers die een kleinschalige ‘maakplek’ zoeken) om met behulp van ingeleverde goederen nieuwe producten te maken, waarmee de circulariteit wordt bevorderd. De locatie is Goudkade 40 in Gouda. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • milieuvergunning

 • Inzage

  Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Gouda. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Gouda. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes weken na de start van de beroepstermijn.

  Beroep

  Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

  Een beroepschrift kan ook digitaal worden ingesteld op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

  Voorlopige voorziening

  Indien er een spoedeisend belang is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

  Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Inlichtingen

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Gouda:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-05-2022GoudaKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wijdstraat 33 ( ontsluiting via Achter de Vismarkt 1A-10) in Gouda

  Betreft: Overig (gmb-2022-228395)

  18-05-2022GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Achterwillenseweg naast 146 in Gouda

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-223746)

  18-05-2022GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag APV/Bb Ontheffing Burgemeester van Reenensingel in Gouda (t.h.v. Groenhovenweg)

  Betreft: Overig (gmb-2022-222750)

  13-05-2022GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sint Josephstraat 92 in Gouda

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-215495)

  04-05-2022GoudaKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Cronestein 35 in Gouda

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-199483)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.