Algemeen Mandaatbesluit gemeente Hulst

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Hulst op 19 januari 2022

informatie alleen over gemeente hulst

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Hulst


Wijziging register behorend bij het Algemeen mandaatbesluit gemeente Hulst

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hulst,

Overwegende dat:

 • Alle gemeenten zijn op grond van artikel 1.2.1 Wmo 2015 zelf verantwoordelijk voor het organiseren van opvang en beschermd wonen;

 • Artikel 2.6.1 Wmo 2015 verplicht colleges echter met elkaar samen te werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet aangewezen is. Voor opvang en beschermd wonen is tussen Rijk en de VNG afgesproken dat voorlopig met centrumgemeenten zal worden gewerkt. Dit is de facto een voortzetting van de praktijk zoals die voor opvang al langer gangbaar was;

 • Gemeente Vlissingen is op basis van het Besluit maatschappelijke ondersteuning van 2 oktober 2006 (Stb. 2006, 450) voor de regio Zeeland aangewezen als centrumgemeente;

 • Op basis van voornoemd besluit wordt aan gemeente Vlissingen een uitkering (voor alle dertien gemeenten tezamen) verstrekt ten behoeve van activiteiten op het terrein van maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;

 • Tot op heden is door de gemeenten in Zeeland mandaat verleend aan centrumgemeente Vlissingen voor het nemen van besluiten op aanvragen om beschermd wonen met daarbij de bevoegdheid tot het verlenen van onder-mandaat;

 • Op basis hiervan (zie opm. hiervoor) is aan de secretaris van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) onder-mandaat verleend te besluiten op aanvragen op beschermd wonen die volgen op meldingen die via de Centrale Voordeur (lees: CZW-bureau) binnenkomen;

 • Gemeenten in Zeeland besloten hebben per 1 januari 2022 de toegang tot beschermd wonen opnieuw in te richten, waarbij de toegang lokaal belegd wordt bij de 13 gemeenten in Zeeland afzonderlijk;

 • Dit het gehele proces vanaf binnenkomst van de melding om maatschappelijke ondersteuning tot en met het besluit op de aanvraag omvat;

 • Gelet op het bepaalde in Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Besluit:

  Het besluit van 01-09-2020 in te trekken voor zover dit ziet op het besluiten op aanvragen op beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis en voor het overige in stand te laten;

  Dit mandaatbesluit zal verwerkt worden in het mandaatregister (nummer 4.8.7) behorend bij het ‘Algemeen Mandaatbesluit gemeente Hulst’. Omdat de omschrijving van de bevoegdheid in het mandaatregister erg beknopt is, wordt voor de duidelijkheid nu de bevoegdheid volledig beschreven in het register. Hierdoor komt artikel 4.8.7 van het mandaatregister als volgt te luiden:

  Nr.

  Omschrijving bevoegdheid

  Bevoegd orgaan

  Bevoegdheid overgedragen aan

  Wet- en regelgeving

  Bijzondere voorwaarden/ toelichting

  4.8.7

  1. Uitvoeringsmandaat, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, aan burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, voor de volgende bevoegdheden:

  - de toepassing van de Wet indien er sprake is van een behoefte aan opvang of beschermd wonen in natura;

  - de besluitvorming over de toegang en de uitvoering tot een maatwerkvoorziening in natura ten behoeve van opvang en beschermd wonen;

  - alle collegebevoegdheden in het kader van de Verordening maatschappelijke ondersteuning voor zover het een maatwerkvoorziening in natura voor opvang of beschermd wonen betreft;

  - de toekenning van uitvoeringsbudgetten aan uitvoerende instellingen.

  2. Ondertekeningsmandaat, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, aan burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen ter uitoefening van de onder 1. genoemde uitvoeringsmandaten.

  3. Uitvoeringsmandaat voor de bevoegdheid tot het namens het college voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.

  College

  Gemeente Vlissingen

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Met ingang van 1 januari 2022 is dit mandaat ingetrokken voor zover dit ziet op het besluiten op aanvragen voor beschermd wonen en intensieve begeleiding thuis. Voor het overige blijft dit mandaat in stand.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

  Hulst,

  7 december 2021

  burgemeester en wethouders van gemeente Hulst,

  de secretaris,

  de burgemeester,


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Hulst:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-05-2022Gem. HulstAanvraag Omgevingsvergunning, Nieuw Namen, Kauterstraat 45

  Betreft: Overig (gmb-2022-222056)

  18-05-2022Gem. HulstAanvraag Omgevingsvergunning, Clinge, Rembrandtstraat ongenummerd, kadastraal bekend asls HUL00 K 1207

  Betreft: Overig (gmb-2022-225005)

  18-05-2022Gem. HulstAanvraag Omgevingsvergunning, Sint Jansteen, Geslechtedijk ongenummerd kadastraal bekend als HUL00L77

  Betreft: Overig (gmb-2022-223107)

  18-05-2022Gem. HulstAcceptatie sloopmelding, Clinge, Molenstraat 96

  Betreft: Overig (gmb-2022-223057)

  18-05-2022Gem. HulstAanvraag Omgevingsvergunning, Hulst, Stationsplein ongenummerd, kadastraal bekend als HUL00 D 1399

  Betreft: Overig (gmb-2022-224972)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.