Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Krimpenerwaard 21 december 2021

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Krimpenerwaard op 19 januari 2022

informatie alleen over gemeente krimpenerwaard

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard


Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Krimpenerwaard 21 december 2021

21 december 2021

Onderwerp

Besluit

Aanwijzingsprocedure lokale omroep bij aanvraag tot gebiedsuitbreiding

Samenvatting

RTV Krimpenerwaard heeft een aanvraag tot gebiedsuitbreiding ingediend bij het Commissariaat voor de Media. Het gaat hierbij om het verzoek om als lokale publieke omroep te worden aangewezen voor zowel de Krimpenerwaard als Krimpen a/d IJssel. Het Commissariaat bepaalt of de omroep aan de vereisten voldoet, om als lokale omroep aangewezen te worden. De gemeenteraad heeft een rol in het adviseren aan het Commissariaat. Het college heeft aan de raad voorgesteld te adviseren dat RTV Krimpenerwaard aan deze vereisten voldoet en heeft de raad geïnformeerd over het feit dat de aanwijzingsaanvraag van RTV Krimpenerwaard er een is voor meerdere gemeenten. Het college heeft besloten de raad te verzoeken om in het advies mee te nemen dat hij weet dat dat het om een aanwijzingsaanvraag voor meerdere gemeenten gaat. Het college heeft dit collegevoorstel afgestemd met de gemeente Krimpen a/d IJssel, zodat beide voorstellen gelijk van inhoud zijn.

Besluit

Het college:

 • 1. Stelt de gemeenteraad voor om het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over het feit dat RTV Krimpenerwaard voldoet aan de vereisten uit de Mediawet.

 • 2. Informeert de gemeenteraad over het feit dat de aanwijzingsvraag van RTV Krimpenerwaard er een is voor meerdere gemeenten.

 • 3. Verzoekt de gemeenteraad om in het advies mee te nemen dat hij weet dat het om een aanwijzingsaanvraag voor meerdere gemeenten gaat.

 • 4. Heeft zijn voorstel afgestemd met de gemeente Krimpen a/d IJssel, zodat beide voorstellen gelijk van inhoud zijn en betrekking hebben op een PBO met dezelfde samenstelling.

 • Beijerscheweg 2, Stolwijk

  Samenvatting

  Het college heeft ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan Beijerscheweg 2, Stolwijk en legt dit gedurende zes weken ter inzage. Dit wijzigingsplan maakt gebruik van de wijzigingsbevoegdheid om de huidige bestemming ‘Agrarisch met waarden’ op de Beijerscheweg 2 in Stolwijk om te zetten naar de bestemming ‘bedrijf’, waarbij er een aannemersbedrijf wordt opgericht dat in aard en omvang gelijk te stellen is met een bedrijf in de milieucategorie 2.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stemt in met het ontwerp wijzigingsplan Beijerscheweg 2, Stolwijk met IDN-code NL.IMRO.1931.BPW2010BG035-ON01 en de terinzagelegging gedurende zes weken;

 • 2. Besluit geen exploitatieplan vast te stellen.

 • Bekrachtigen besluiten verlenging beslistermijn beslissing op bezwaarschrift tegen weigeringsbesluit gemeenteraad

  Samenvatting

  Op 8 september en 13 oktober 2021 is de beslistermijn op het bezwaarschrift gericht tegen het weigeringsbesluit van de gemeenteraad met betrekking tot de percelen naast Provincialeweg Oost 69 te Haastrecht. De bevoegdheid tot tekenen van deze brieven ligt bij het college van burgemeester en wethouders op grond van het Algemeen delegatie- en mandaatbesluit Krimpenerwaard 2020. De brieven zijn echter ondertekend door een ambtenaar (8 september 2021) en per abuis heeft in de brief van 13 oktober 2021 niet vermeld gestaan dat dit besluit op grond van het Algemeen delegatie- en mandaatbesluit Krimpenerwaard 2020 genomen is.

  Besluit

  Het college besluit:

 • 1. De besluiten van 8 september 2021, kenmerk 694091, en 13 oktober 2021, kenmerk 708164, te bekrachtigen.

 • Beschikbaar stellen van twee gemeentelijke panden voor tijdelijke huisvesting statushouders

  Samenvatting

  Het college heeft besloten twee gemeentelijke panden opnieuw te gebruiken voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Het gaat om het pand Stadhuisstraat 5 in Schoonhoven en het K5-gebouw in Lekkerkerk.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stemt in met het opnieuw beschikbaar stellen van het pand Stadhuisstraat 5 in Schoonhoven en het K5-gebouw in Lekkerkerk voor de tijdelijke huisvesting van statushouders.

 • Bezwaarschrift tegen afwijzing ingebrekestelling vanwege het niet tijdig beslissen op bezwaarschrift gericht tegen weigeringsbesluit gemeenteraad

  Samenvatting

  De gemeente is in gebreke gesteld, omdat bezwaarde van mening is dat niet tijdig besloten is op het bezwaarschrift gericht tegen het weigeringsbesluit van de gemeenteraad met betrekking tot de percelen naast Provincialeweg Oost 69 te Haastrecht. Deze ingebrekestelling is afgewezen, omdat de beslistermijn nog niet verstreken is. Hiertegen is bezwaar gemaakt. De bezwaren zijn ontvankelijk en ongegrond.

  Besluit

  Het college besluit:

 • 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

 • Bodemkwaliteitskaart onderdeel PFAS en aanvullende beleidsregel

  Samenvatting

  De gemeenteraad wordt voorgesteld om de bodemkwaliteitskaart (BKK) onderdeel PFAS en aanvullende beleidsregel vast te stellen. Het beleid beschrijft onder welke voorwaarden grondverzet van PFAS houdende vrijkomende grond binnen de regio én van buiten de regio mogelijk is. Het ontwerp van de BKK onderdeel PFAS en de aanvullende beleidsregel hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de ontwerpnota.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stelt de gemeenteraad voor om de Bodemkwaliteitskaart (BKK) onderdeel PFAS en aanvullende beleidsregel vast te stellen.

 • Brief onteigeningen agrarische gronden

  Samenvatting

  Het college stelt, naar aanleiding van de ervaringen in Krimpenerwaard met de grondverwerving in het kader van Veenweiden Krimpenerwaard, een brief vast met het advies om zeer terughoudend te zijn met het inzetten van het instrument van onteigening van agrariërs in de diverse ontwikkelingen die in het landelijk gebied van Nederland plaats gaan vinden. Hierbij gaat het om beperking van de stikstofuitstoot en de opgaven op het gebied van woningbouw en energietransitie. De brief wordt verstuurd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Zuid-Holland en het Interprovinciaal Overleg.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Neemt kennis van de inhoud van de twee brieven over de inzet van onteigeningen aan diverse overheden in het kader van reductie van stikstofuitstoot en de opgaven op gebied van woningbouw en energietransitie zoals opgenomen in de bijlagen;

 • 2. Vraagt eerst extern juridisch advies over beide brieven gelet op de lopende trajecten van onteigening. Bij dit advies gaat het om de inhoud en het moment waarop we een brief versturen.

 • Budgethoudersregeling 2022

  Samenvatting

  In verband met de organisatiewijziging per 1 januari 2022 heeft het college besloten de Budgethoudersregeling 2022 vast te stellen.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stelt de Budgethoudersregeling 2022 vast en trekt de Budgethoudersregeling 2020 in.

 • Interbestuurlijk toezicht 2022

  Samenvatting

  Landelijk zijn er de afgelopen jaren diverse evaluaties van het Interbestuurlijk toezicht uitgevoerd. Ook de provincie Zuid-Holland heeft haar beleid daaromtrent geëvalueerd en heeft ingestemd met de aanpassingen in het bestuurlijk toezicht. De uitkomsten daarvan zijn opgenomen in de door de provincie opgestelde beleidsnotitie 'Generiek interbestuurlijk toezicht -van reactief naar proactief', een nieuwe bestuursovereenkomst en een Uitvoeringsprogramma. Het college heeft de hierin opgenomen uitgangspunten onderschreven.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stemt in met de door de provincie toegezonden model-bestuursovereenkomst en het Uitvoeringsprogramma inzake het interbestuurlijk toezicht.

 • Kerstbomeninzameling 2022

  Samenvatting

  Het college heeft ingestemd met het in eigen beheer inzamelen van de kerstbomen in 2021.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stemt in met het in eigen beheer inzamelen van kerstbomen. (scenario 1). Dit binnen de geldende corona maatregelen.

 • Dienstverleningsvisie Inwoner Centraal

  Samenvatting

  De huidige Dienstverleningsvisie is opgesteld in 2014. Om recht te doen aan de ambities van het college is een nieuwe visie op dienstverlening opgesteld. Deze visie is opgesteld vanuit wat de inwoner van ons verwacht. Enerzijds weten we dit vanuit de onderzoeken, peilingen en metingen, anderzijds is hiernaar door de Vereniging Nederlandse Gemeenten onderzoek gedaan en zijn hiervoor de serviceformules opgesteld. De terminologie en uitgangspunten zijn afgestemd op Krimpenerwaard Vooruit. Deze visie is op 20 juli 2021 in principe vastgesteld. Nu de Ondernemingsraad positief heeft geadviseerd, heeft het college de Dienstverleningsvisie definitief vastgesteld.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stelt de Dienstverleningsvisie Inwoner Centraal definitief vast.

 • 2. Legt de Dienstverleningsvisie Inwoner Centraal voor aan de Raad.

 • Spoorboekje planning-en-controlcyclus 2022

  Samenvatting

  Het college heeft het spoorboekje voor de planning-en-controlcyclus 2022 vastgesteld. Hierin staan de verschillende documenten uit de planning-en-controlcyclus benoemd en is de planning opgenomen om tot het opstellen van de betreffende documenten te komen.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stelt het spoorboekje planning-en-controlcyclus 2022 vast.

 • Stand van zaken Waardtafel Krimpenerwaard

  Samenvatting

  Het college heeft besloten de raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van de Waardtafel Krimpenerwaard.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stuurt, na afstemming met de gemeente Krimpen aan den IJssel, bijgevoegd RIB met de stand van zaken van de Waardtafel Krimpenerwaard naar de gemeenteraad.

 • Statuten stichting Vlister Openlucht Baden (VOB)

  Samenvatting

  Het college is akkoord gegaan met de door stichting Vlister Openlucht Baden (VOB) voorgestelde nieuwe statuten voor de stichting.

  Besluit

  Het college besluit:

 • 1. Akkoord te gaan met de door stichting Vlister Openlucht Baden (VOB) voorgestelde nieuwe statuten voor de stichting.

 • Subsidieaanvraag Stichting Shakespeare in de Loet

  Samenvatting

  Het college heeft een subsidie van € 125.000,- toegekend aan de Stichting Shakespeare in de Loet op basis van haar subsidieaanvraag. Dit bedrag is onderdeel van het eerder vastgestelde ‘Bestedingsplan coronagelden gemeentefonds 2021 Q2’. De afdelingsmanager Sociaal Domein is voor ondertekening van de eenmalige subsidiebeschikking gemandateerd.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Kent een subsidie van € 125.000,- toe aan de Stichting Shakespeare in de Loet op basis van haar subsidieaanvraag en dit bedrag is afkomstig uit het label Lokale culturele voorzieningen welke onderdeel is van het ‘Bestedingsplan coronagelden gemeentefonds 2021 Q2’.

 • 2. Besluit onder punt 1 onder voorwaarde dat alle verenigingen (waaronder de toneelverenigingen) aan de voorkant worden betrokken bij dit initiatief.

 • 3. Mandateert de afdelingsmanager Sociaal Domein voor de ondertekening van de eenmalige subsidiebeschikking.

 • Tariefsverhoging 2022 Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Samenvatting

  Het college heeft gehoor gegeven aan de oproep van de VNG tot ophoging van de tarieven Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2022 zodat hiermee de salarissen in de zorg verbeteren.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Geeft gehoor aan de oproep van de VNG tot ophoging van de tarieven Jeugd en Wmo in 2022 zodat hiermee de salarissen in de zorg verbeteren. Het college stemt in dat hiertoe een nader voorstel wordt uitgewerkt.

 • 2. Besluit per direct tot het uitwerken van de ophoging van het looncomponent voor de diensten jeugdbescherming en reclassering met ingang van 1 januari 2022 binnen de indexatie met 1,13%.

 • Vaststelling Regionaal Verkeers- en VervoerPlanUitvoeringsprogramma regio Midden-Holland

  Samenvatting

  Het huidige Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) voor de regio Midden-Holland is in 2017 opgesteld. Hierin zijn de visie en het beleid van de regio op het gebied van verkeer en vervoer omschreven. Het RVVP is door de gemeenteraden voor 10 jaar vastgesteld. De visie en het beleid van de regio dat in dit document staat beschreven is dus onverminderd van kracht. Afgesproken is dat het bijbehorende uitvoeringsprogramma elke 3 tot 5 jaar zal worden geactualiseerd. In het uitvoeringsprogramma staat beschreven wat de regio Midden-Holland de aankomende jaren concreet gaat doen om uitvoering te geven aan het realiseren van de opgaven uit het RVVP. Bij de actualisatie is onder andere rekening gehouden met Klimaatakkoord, Schone Luchtakkoord, Regionale Input voor Nationaal Toekomstbeeld Fiets, SPV 2030, Transitieplan OV 2040 en Strategische Agenda Midden-Holland.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stelt het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) Midden-Holland Uitvoeringsprogramma vast. Hierbij is het college van mening dat de projecten 2 (Westergouwe) en 19 (ontsluiting Krimpenerwaard - Gouda - A12) als gezamenlijk project moeten worden gezien (met gelijke prioritering).

 • 2. Stelt voor de uitvoering van het programma de benodigde bijdrage van 28.200,- per jaar ter beschikking.

 • 3. Wijst de portefeuillehouder verkeer als bestuurlijk trekker aan voor de 6 projecten die zijn toebedeeld aan de Krimpenerwaard.

 • 4. Informeert de raad met aangepaste raadsinformatiebrief RVVP Midden-Holland Uitvoeringsprogramma.

 • Wijziging regeling in het kader van de organisatiewijziging 'Krimpenerwaard Vooruit!'

  Samenvatting

  Per 1 januari 2022 is de huidige organisatiestructuur van de gemeente Krimpenerwaard gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging zijn een aantal functies komen te vervallen waardoor bevoegdheden niet meer juist in de nodige regelingen, besluiten en register is weergegeven. Dit is aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur om zo juridisch en financieel in control te zijn. Naar aanleiding daarvan zijn de volgende regelingen gewijzigd vastgesteld: het Volmachtbesluit WNRA, de Vervangingsregeling gemeentesecretaris / Algemeen directeur en directeuren, het Protocol Klachtbehandeling, het Mandaatregister, de Mandaatregeling, het besluit tot aanwijzing van de heffings- en invorderingsambtenaar en het besluit tot aanwijzing van de heffings- en invorderingsambtenaar van gemeentelijke leges Huisvestingswet.

  Besluit

  Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:

 • 1. Stellen het mandaatregister 2022 vast en trekken het mandaatregister 2021 eerste wijziging, vastgesteld op 8 juni 2021, in;

 • 2. Stellen de mandaatregeling 2022 vast en trekken de mandaatregeling 2019, vastgesteld op 22 januari 2019, in;

 • 3. Stellen het Protocol Klachtenbehandeling gemeente Krimpenerwaard 2022, voor zover het betreft de behandeling van klachten die het college en de organisatie betreffen, vast en trekken het Protocol Klachtbehandeling, vastgesteld op 9 juli 2019, in;

 • 4. Sturen het Protocol Klachtbehandeling na vaststelling ter informatie naar de Raad;

 • 5. Stellen de Vervangingsregeling gemeentesecretaris / algemeen directeur en directeuren vast en trekken de Vervangingsregeling / waarneming gemeentesecretaris, vastgesteld op 11 maart 2019 en de Aanvullende vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Krimpenerwaard vastgesteld op 21 april 2020, in;

 • 6. Stellen het volmachtbesluit Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vast en trekken het Volmachtbesluit Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, vastgesteld op 4 februari 2020, in;

 • 7. Stellen het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Krimpenerwaard 2022 vast en trekken het heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Krimpenerwaard 2015, vastgesteld op 10 februari 2015, in;

 • 8. Stellen het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar leges Huisvestingswet Krimpenerwaard 2022 vast en trekken de eerder vastgestelde aanwijzingsbesluiten over deze bevoegdheden in.

 • Raadsinformatiebrief inzake uitspraak Raad van State bestemmingsplan Natuurgebieden voor wat betreft het perceel Opperduit 78 te Lekkerkerk

  Samenvatting

  Het college heeft besloten de gemeenteraad een raadsinformatiebrief te sturen inzake de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard voor wat betreft het perceel Opperduit 78 te Lekkerkerk. Met deze uitspraak is het genoemde bestemmingsplan geheel onherroepelijk.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stemt in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief;

 • 2. Brengt de raadsinformatiebrief ter kennis aan de gemeenteraad.

 • Vaststelling Samenwerkingsconvenant BOA'sSteinse Groen Haastrecht

  Samenvatting

  Het college heeft het Samenwerkingsconvenant BOA’s Steinse Groen Haastrecht vastgesteld. Dit samenwerkingsconvenant regelt dat BOA’s van de gemeente Gouda bevoegd zijn te handhaven in het Steinse Groen in Haastrecht.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stelt het Samenwerkingsconvenant BOA’s Steinse Groen Haastrecht vast.

 • Verkiezingen Gemeenteraad 16 maart 2022

  Samenvatting

  Het college heeft de leden van het Hoofd- en Centraal stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraad benoemd.

  Besluit

  Het college besluit om onderstaande personen te benoemen voor het Hoofd- en Centraal stembureau voor de komende 4 kalenderjaren:

 • * De burgemeester is uit hoofde van zijn ambt, voorzitter van het Hoofd- en Centraal stembureau

 • * Plaatsvervangend voorzitter: L. Zondag

 • * Lid: A. Maan

 • * Lid: A.J. Smulders-Bakker

 • * Lid: A. Stigt

 • *. Plaatsvervangend lid: A. Ooms

 • * Plaatsvervangend lid: A. Bakker

 • * Plaatsvervangend lid: A. Schoonhoven

 • Verkoop Bastion

  Samenvatting

  Het college heeft kennisgenomen dat de Stichting Het Bastion '95 per 8 december 2021 de eigendom, het beheer en de exploitatie van Het Bastion heeft overgedragen aan Barejo BV.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Neemt kennis van de verkoop van Het Bastion aan Barejo B.V. (Alexander Renes);

 • 2. Trekt haar besluit d.d.16 maart 2021 om over te gaan tot aankoop van ‘Het Bastion’ in;

 • 3. Wacht de eindbalans t.a.v. een mogelijk restant saldo, als bedoeld in artikel 12 van de statuten, af.

 • Addendum Prestatieafspraken Qua Wonen en Samenwerking

  Samenvatting

  Het college heeft ingestemd met het voorstel om een addendum aan de huidige prestatieafspraken, lopend tot en met 2022, toe te voegen. In het addendum staat beschreven hoe QuaWonen, de huurdersorganisaties van QuaWonen en de gemeente Krimpenerwaard om gaan met de wetswijziging rondom de toewijzingsruimte. De vrije toewijzingsruimte wordt vastgesteld op maximaal 10 procent.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stemt in met het addendum op de prestatieafspraken waarin de vrije toewijzingsruimte op maximaal 15% wordt vastgesteld voor QuaWonen en maximaal 10% voor Woningbouwstichting "Samenwerking" in 2022.

 • De burgemeester:

 • 2. Mandateert wethouder De Wit om het addendum op de prestatieafspraken te ondertekenen.

 • Ledenraadpleging CAO 2021-2022

  Samenvatting

  Het college heeft ingestemd met het bereikte principe akkoord voor de CAO 2021 en 2022. Het akkoord bevat afspraken over structurele salarisverhoging, eenmalige uitkering, vergoeding thuiswerken, verlofharmonisatie, sparen bovenwettelijk verlof in kader van vitaliteit en flexibiliseren van betaald ouderschapsverlof.

  Besluit

  Het college:

 • 1. Stemt in met het principe akkoord CAO Gemeenten 2019-2020;

 • 2. Verrekent de thuiswerkvergoeding en coronabonussen uit 2021 met de € 300 onkostenvergoeding;

 • 3. Laat toegekende gratificaties uit 2021 buiten de verrekening van de € 300 onkostenvergoeding;

 • 4. Vraagt de gemeentesecretaris via het digitale reactieformulier in te stemmen.


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Krimpenerwaard:

  DatumBetreftOnderwerp
  19-05-2022SchoonhovenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Haven 67, 2871CL en Korte Weistraat 10 en 10a t/m 10c, 2871BP Schoonhoven

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-225808)

  18-05-2022Gem. KrimpenerwaardKennisgeving besluit op aanvraag ontheffing APV/bijzondere wetten, Industrieterrein Galgenoord te Haastrecht te Hasstrecht

  Betreft: Overig (gmb-2022-223093)

  18-05-2022Krimpen aan de LekKennisgeving besluit op aanvraag ontheffing APV/bijzondere wetten, parkeerplaats langs de weg thv Groenland te Krimpen aan de Lek

  Betreft: Overig (gmb-2022-223010)

  17-05-2022Ouderkerk aan den IJsselKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, IJsseldijk-Noord 48 in Ouderkerk aan den IJssel

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-220464)

  16-05-2022Gem. KrimpenerwaardVerordening havengelden Krimpenerwaard 2022

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2022-217812)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.