Ontwerpwijzingsplan “Onderweg 12 en 14 te Zevenhuizen” (Gemeente Zuidplas)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Zuidplas op 19 januari 2022

informatie alleen over gemeente zuidplas

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Zuidplas


Ontwerpwijzingsplan “Onderweg 12 en 14 te Zevenhuizen”

Burgemeester en wethouders geven er op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat het ontwerpwijzingsplan “Onderweg 12 en 14 te Zevenhuizen” met ingang van donderdag 20 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt aan Onderweg 12 en 14 te Zevenhuizen.

Inhoud van het plan

De initiatiefnemer is voornemens om de bedrijfswoningen om te zetten in burgerwoningen.

Ter inzage

Het ontwerpwijzingsplan met de daarbij behorende verbeelding en bijlagen ligt met ingang van donderdag 20 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage in het KCC, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.WpOnderwg1214Zhn-Ow01). Op www.zuidplas.nl is het plan tevens als pdf-bestand in te zien onder het kopje In Zuidplas > Bouwen > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in voorbereiding > Zevenhuizen > Onderweg 12 en 14.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerpwijzingsplan naar voren brengen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u sturen aan de raad van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel, onder vermelding van “zienswijze ontwerpwijzingsplan Onderweg 12 en 14 Zevenhuizen”. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Ruimte, tel: (0180) 330 300. De afspraak dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, te worden gemaakt.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Zuidplas:

DatumBetreftOnderwerp
20-05-2022Gem. ZuidplasKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning kavel 7 aan de Paltsgraaf in Zevenhuizen

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-229865)

18-05-2022Gem. ZuidplasVastgesteld bestemmingsplan “Stevensstraat 78 in Moordrecht”

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2022-223214)

12-05-2022MoordrechtKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Middelweg 11 in Moordrecht

Betreft: Overig (gmb-2022-213626)

04-05-2022Gem. ZuidplasKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Koningskwartier fase 8B in Zevenhuizen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-201810)

04-05-2022Nieuwerkerk aan den IJsselKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Sterremos 45 in Nieuwerkerk aan den IJssel

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-199585)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.