Gemeente Gouda - verkeersbesluit - Middenwillenseweg

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Gouda op 19 januari 2022

informatie alleen over gemeente gouda

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Gouda


Verkeersbesluit nummer 1320205-2022

Middenwillenseweg: aanwijzing van een oplaadlocatie voor elektrische voertuigen.

Op de Middenwillenseweg worden twee parkeervakken aangewezen als (mogelijk) oplaadpunt voor elektrische auto’s

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A

Overwegende,

dat In Nederland elektrische voertuigen in opkomst zijn en hierdoor meer vraag ontstaat naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen;

dat de gemeente Gouda het gebruik van elektrische voertuigen wil stimuleren omdat het gebruik hiervan bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast, hetgeen de leefbaarheid bevordert;

dat het college bij besluit van 24 januari 2017, “Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpalen elektrische voertuigen Gouda” heeft vastgesteld;

dat in genoemde beleidsregels aangegeven is wanneer een vergunning kan worden gegeven voor het plaatsen van een oplaadpaal in de openbare ruimte;

dat conform de genoemde beleidsregels op de in dit besluit genoemde locaties oplaadpalen worden geplaatst;

dat het noodzakelijk is dat de oplaadpaal bereikbaar is voor elektrische auto’s, hetgeen bereikt wordt door het reserveren van een of twee parkeervak(ken) voor het opladen;

dat in eerste instantie één parkeervak bij de oplaadpaal gereserveerd wordt als oplaadpunt, en indien het gebruik van de oplaadpaal daartoe aanleiding geeft een tweede vak als zodanig aangeduid zal worden;

dat, na het aanbrengen van de bebording, de aangeduide parkeervakken uitsluitend bestemd zijn voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat de oplaadpalen door iedereen te gebruiken zijn;

dat de aanwijzing van een parkeervak voor elektrische voertuigen ten koste gaat van een algemene parkeerplaats, wat in afweging van alle belangen acceptabel is;

dat de wettelijke basis voor oplaadplaatsen ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel van het RVV 1990, waarin staat dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid, op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven;

dat het opladende elektrische voertuig duidelijk herkenbaar is voor handhavende instanties en andere weggebruikers door de oplaadkabel die bevestigd is aan de oplaadpaal en het elektrische voertuig;

dat het derhalve in verband met de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, te weten het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg (ook voor elektrische voertuigen) en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, waaronder begrepen mag worden het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, noodzakelijk wordt geacht om parkeervakken aan te wijzen als (mogelijke) oplaadpunten voor elektrische voertuigen;

dat dit besluit tevens beoogd de leefbaarheid te bevorderen door vermindering van CO2 uitstoot en geluidsoverlast;

Overwegende voorts dat deze maatregel betrekking heeft op bij de gemeente in beheer zijnde wegen;

dat gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het Gouds Mandatenbesluit;

BESLUITEN:

Twee parkeervakken op de Middenwillenseweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van borden E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “opladen elektrische voertuigen”.

GOUDA, 13 januari 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling Beheer openbare ruimte,

Ing R.J. van Gool

Bijlage: tekening

Publicatie

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in het elektronisch gemeenteblad van 19 januari 2022. Een vermelding van het besluit is tevens geplaatst op de gemeentepagina in de Goudse Post/het Kontakt. Het besluit ligt na de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Stad.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen voor meer informatie of om vragen te stellen. Nadere inlichtingen over dit besluit kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0182-588288.

Vaak wordt dan al veel duidelijker en opgelost.

Bezwaarschrift

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschift kunt u indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Hoe dien ik een bezwaar in?

U kunt uw bezwaar online indienen. Hier heeft u DigiD voor nodig (of e-Herkenning). Ga hiervoor naar de website www.gouda.nl.

Maakt u geen gebruik van het online bezwaarformulier?

Dan kunt u uw bezwaar sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Gouda

t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Gouda

Postbus 1086

2800 BB Gouda

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:

• uw naam, adres en handtekening;

• de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;

• een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

• de redenen waarom u bezwaar maakt;

• als dat mogelijk is, het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent.

Om u sneller te kunnen helpen is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waar u bezwaar tegen maakt.

Voorlopige voorziening

Indien u op korte termijn uitvoering van het besluit wilt voorkomen, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een DigiD nodig.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Gouda:

DatumBetreftOnderwerp
20-05-2022GoudaKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wijdstraat 33 ( ontsluiting via Achter de Vismarkt 1A-10) in Gouda

Betreft: Overig (gmb-2022-228395)

18-05-2022GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Achterwillenseweg naast 146 in Gouda

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-223746)

18-05-2022GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag APV/Bb Ontheffing Burgemeester van Reenensingel in Gouda (t.h.v. Groenhovenweg)

Betreft: Overig (gmb-2022-222750)

18-05-2022Gem. Goudagemeente Gouda - verkeersbesluit - Weidelust

Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-213664)

13-05-2022GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sint Josephstraat 92 in Gouda

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-215495)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.