Gemeente Molenlanden - Wijzigen één algemene parkeerplaats in een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Beatrixweg, Kinderdijk

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Molenlanden op 12 januari 2022, betreffende een object gelegen in Kinderdijk.

informatie alleen over kinderdijk

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Molenlanden


Verkeersbesluit: wijzigen één algemene parkeerplaats in een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Beatrixweg, ter hoogte van Beatrixweg 7, kern Kinderdijk, gemeente Molenlanden.

Zaaknummer:2769-3-002769AK

Molenlanden, kern Kinderdijk: wijziging één algemene parkeerplaats aan de Beatrixweg te Kinderdijk in een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van Beatrixweg 7 te Kinderdijk.

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenlanden;

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het algemeen mandaatbesluit gemeente Molenlanden 12 maart 2019, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegende:

Bij melding van 3 januari 2022, kenmerk zaaknummer 2769-3-002769AK, is door A.J.B. Duis von Damm, Beatrixweg 7, 2961 AA Kinderdijk, een verzoek ingediend voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Uit het oogpunt van:

 • Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • Is het gewenst om:

  Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen op het vak aan de Beatrixweg, ter hoogte van Beatrixweg 7 te Kinderdijk. Specifiek door;

 • Het plaatsen van het bord E06 en een onderbord OB309 met daarop vermeld het kenteken VDJ-13-D

 • Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde afbeeldingen in de bijlage.

  Motivering:

  Op 3 januari 2022 is een aanvraag met kenmerk 2769-3-002769AK voor een verkeersbesluit ingediend betreffende het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

  Een bewoner aan de Beatrixweg 7 te Kinderdijk heeft op medische gronden recht op een gehandicaptenparkeerplaats. Het parkeervak aan de Beatrixweg ter hoogte van Beatrixweg 7 zal gereserveerd worden door middel van het plaatsen van het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, met het onderbord OB309 met daarop vermeld het kenteken van de Mercedes-Benz Vito (VDJ-13-D). Op de gehandicaptenparkeerplaats mag uitsluitend het voertuig met het kenteken dat op het onderbord wordt vermeld worden geparkeerd.

  De aangegeven gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zal in stand gehouden worden gedurende de tijd dat A.J.B. Duis von Damm woonachtig blijft in de aangegeven woning en in bezit blijft van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders.

  Belangenafweging:

  Aan de Beatrixweg in Kinderdijk blijft voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor omwonenden. De parkeerplaats nabij de woning van de aanvrager, ter hoogte van Beatrixweg 7 te Kinderdijk, kan gereserveerd worden als individuele gehandicaptenparkeerplaats.

  Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

  Gehoord:

  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is op 4 januari 2022 overleg gepleegd tussen de wegbeheerder en de politie, eenheid Rotterdam. Tijdens dit overleg werden de verkeersaspecten van het verkeersbesluit besproken. De politie ging tijdens dit overleg akkoord met het voorgenomen verkeersbesluit.

  Bij de totstandkoming van dit verkeersadvies is van politiezijde meegewogen dat in deze, binnen de bebouwde kom gelegen, straat en al bestaande algemene parkeerplaats aanwezig is. Dat aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart en niet over een mogelijkheid beschikt om op eigen terrein te parkeren. Van politiezijde wordt tevens geadviseerd om ter verduidelijking in het betrokken vak een kruismarkering aan te brengen.

  Besluiten:

 • I. Aan de Beatrixweg ter hoogte van Beatrixweg 7 te Kinderdijk één parkeerplaats aan te wijzen als individuele gehandicaptenparkeerplaats. Hierbij wordt het bord E06 en onderbord OB309 geplaatst met daarop vermeld het kenteken VDJ-13-D;

 • II. Een en ander overeenkomstig de afbeeldingen in de bijlage;

 • III. De aangegeven parkeerplaats in stand te houden gedurende de tijd dat de houder van de gehandicaptenparkeerplaats woonachtig blijft in de aangegeven woning en in bezit blijft van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders.

 • IV. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 12 januari 2022.

 • Bleskensgraaf, 4 januari 2022.

  Namens college van burgemeester en wethouders van Molenlanden,

  ing. A.J. van Gurp

  Adviseur verkeer & Vervoer

  Bezwaar:

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur, via www.molenlanden.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

  Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • Uw naam en adres;

 • De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;

 • Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;

 • Het zaaknummer van het besluit;

 • De gronden waarop uw bezwaar berust.

 • Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

  U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Kinderdijk:

  DatumBetreftOnderwerp
  23-02-2022KinderdijkGemeente Molenlanden, ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning achter Overwaard 3 te Kinderdijk, zaaknummer 1002288

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-78009)

  27-01-2022KinderdijkGemeente Molenlanden, ingediende aanvraag omgevingsvergunning Smitweg 6 te Kinderdijk, Z-21-401920

  Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-35695)

  12-01-2022Kinderdijkgemeente Molenlanden - Wijzigen één algemene parkeerplaats in een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Beatrixweg, Kinderdijk

  Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-6864)

  03-01-2022KinderdijkGemeente Molenlanden, ingediende aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 32 te Kinderdijk, zaaknummer 1127442

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-2865)

  24-12-2021KinderdijkGemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Ireneweg 9 te Kinderdijk, zaaknummer 1118650

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-473587)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.