Gemeente Sittard-Geleen - inrichten 2 parkeervakken waarvan er één gerealiseerd wordt voor het laden van elektrische auto’s - Dautzenbergstraat te Geleen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Sittard-Geleen op 29 december 2021, betreffende een object gelegen in Geleen.

informatie alleen over geleen

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Sittard-Geleen


Verkeersbesluit inrichten 2 parkeervakken waarvan er één gerealiseerd wordt voor het laden van elektrische auto’s Dautzenbergstraat te Geleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Voor het inrichten van twee parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s op de parkeerstrook ter hoogte van Dautzenbergstraat 8 de onderstaande verkeersmaatregelen te nemen:

 • 1. Plaatsen van het bord ‘Parkeergelegenheid’ (bord E4) met het onderbord ‘opladen elektrische voertuigen en onderbord pijl rechts ‘OB504r’

 • 2. Aanbrengen van witte belijning ter aanduiding van het vak;

 • Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto’s in de aparte bijlage. Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

  2. Overwegingen

  In Nederland zijn de elektrische voertuigen in opkomst waardoor meer vraag ontstaat naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De gemeente wil het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren waarbij het faciliteren van voldoende oplaadpunten een belangrijke voorwaarde is. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, maar ook bezoekers van Sittard-Geleen, de gelegenheid hebben elektrische voertuigen op te laden.

  De gemeente vindt het belangrijk om de pioniers die besluiten om een elektrische personenauto aan te schaffen zoveel mogelijk te faciliteren. De oplaadpaal wordt geplaatst vanwege het verzoek van een aanvrager die binnen 300 meter van de laadplek woont.

  De gemeente wil de parkeerplaatsen ten behoeve van de oplaadpalen uitsluitend reserveren voor elektrische auto’s die aan het opladen zijn. De elektrische auto die oplaadt is duidelijk herkenbaar voor handhavende instanties en andere weggebruikers door de oplaadkabel die bevestigd is aan de oplaadpaal en de elektrische auto.

  Aan een laadpunt kunnen in principe twee parkeervakken gekoppeld worden. Op dit moment betreft het een enkele aanvrager daarom is er besloten van de twee parkeervakken, maar één parkeervak te realiseren. Mocht er in de toekomst een aanvrager bijkomen uit de omgeving wordt mogelijk een tweede parkeerplaats gerealiseerd voor elektrisch opladen. Het is echter gezien de wenselijkheid van het stimuleren en bevorderen van elektrisch rijden niet onredelijk om één parkeerplaats in te richten. Andere automobilisten kunnen gebruik maken van de algemene parkeerplaatsen in de buurt.

  3. Wettelijke grondslag

  Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer lid 12.

  De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit:

 • Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 3 onder a)

 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 2, onder a)

 • De Dautzenbergstraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

  4. Advies

  De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 21-09-2021 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

  Van donderdag 18-11-2021 tot en met woensdag 01-12-2021 heeft het voornemenbesluit ter inzage gelegen. Hierop is geen reactie binnen gekomen.

  5. Ondertekening

  Sittard-Geleen,

  14-12-2021

  Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

  Manager Team Inrichting & Planning Openbare Ruimte

  Ing. I.G.H. Kengen Moonen

  6. Publicatie, inzage en bezwaar

  Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 30-12-2021 tot en met woensdag 09-02-2022. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

  Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:

  Elektronisch (met DigiD)

  Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

  Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

  Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

  Schriftelijk

  Stuur uw bezwaarschrift naar:

  Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

  Postbus 18

  6130 AA Sittard

  In uw bezwaarschrift vermeldt u:

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

 • de reden(en) van uw bezwaar;

 • uw handtekening.

 • Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

  Fax

  U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-400 00 39.

  Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

  Persoonlijk

  U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

  U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt downloaden via rijksoverheid.nl > documenten > brochures, afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis of telefonisch aanvragen via 1400 (lokaal tarief).

  Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.

  Een bezwaar heeft geen schorsende werking.

  Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

  Fotobijlage: Definitief verkeersbesluit realisatie laadpaal Dautzenbergstraat Geleen ter hoogte van nummer 8

  Foto situatieschets/ bovenaanzicht

  Foto 2 locatievoorstel

  Ondertekening

  Sittard-Geleen, 14-12-2021

  Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

  Manager Team Inrichting & Planning Openbare Ruimte

  Ing. I.G.H. Kengen Moonen


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Geleen:

  DatumBetreftOnderwerp
  29-04-2022GeleenAanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een uitweg, Nachtegaalstraat 73, 6165BK Geleen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-192506)

  28-04-2022GeleenGemeente Sittard-Geleen – Stookontheffing ingevolge artikel 10.63 lid 1 Wet milieubeheer, zaaknummer 2022-010804, Swentiboldweg 100, 6167 RK Geleen

  Betreft: Overig (gmb-2022-189634)

  25-04-2022GeleenBesluit weigering op omgevingsvergunning regulier, Groenstraat 62, 6162ER Geleen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-184878)

  22-04-2022GeleenKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Jupiterstraat 35, 6161XD Geleen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-181357)

  31-03-2022GeleenGemeente Sittard-Geleen – Activiteitenbesluit milieubeheer stellen van maatwerkvoorschriften ; zaaknummer 2021-209687, Rijksweg Noord 32, 6162 AK Geleen

  Betreft: Overig (gmb-2022-144117)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.