[Besluit akoestisch onderzoek] (Kerkrade)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 3 december 2021, betreffende een object gelegen in Kerkrade.

informatie alleen over kerkrade

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


[Besluit akoestisch onderzoek]

Burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Ingevolge artikel 1.11 lid 6 Activiteitenbesluit milieubeheer is besloten naar aanleiding van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer, ingediend 27 september 2021, dat omwille van het zonebeheer van de geluidzone van Industrieterrein Dentgenbach een akoestisch onderzoek noodzakelijk is. Het akoestisch onderzoek dient binnen 16 weken na de verzenddatum van het besluit te worden overlegd bij de gemeente Kerkrade.

Voor: SoyBean Company

Locatie: Tunnelweg 107, 6468EK Kerkrade

Datum besluit: 23 november 2021

Zaaknummer: 2021-206930

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage op afspraak na telefonisch contact met de vakbalie Milieu en Bouwen.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan het bedrijf daartegen een bezwaarschrift indienen. Op de betreffende procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. de naam en het adres van de indiener;

2. de datum;

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

4. de redenen van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade Postbus 600 6460 AP Kerkrade. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden gedaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet wel worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Op genoemde site staan de precieze voorwaarden. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van verzending aan de aanvrager. Indien de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de werking van het besluit geschorst.

Informatie Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon (043) 389 78 12

Kerkrade, 3 december 2021


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Kerkrade:

DatumBetreftOnderwerp
26-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-27489)

19-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17586)

19-01-2022KerkradeBuiten behandeling laten aanvraag

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17607)

12-01-2022KerkradeGeweigerde omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-9013)

12-01-2022KerkradeIngekomen sloopmeldingen

Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-9024)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.