Besluit van de burgemeesters van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en gemeente Eemnes tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Hilversum, Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Eemnes voor het handhaven van de Covid-19 maatregelen.

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Hilversum op 25 november 2021

informatie alleen over gemeente hilversum

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Hilversum


Besluit van de burgemeesters van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en gemeente Eemnes tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Hilversum, Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Eemnes voor het handhaven van de Covid-19 maatregelen.

De burgemeesters van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en gemeente Eemnes,

gelet op:

 Artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht.

 Artikel 1 onder a van het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2020, kenmerk 1 793063-21 51 68-WJZ, houdende aanwijzing van ambtenaren voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19.

overwegende dat:

 gelet op de omvang van de maatregelen en het belang van het houden van toezicht op de naleving van de regels die gesteld zijn bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid,

 gelet op het feit dat het toezicht op de deze maatregelen niet door iedere toezichthouder (meer) gedaan kan worden,

 gelet op de beschikbaarheid van aangewezen toezichthouders in de gemeente Hilversum, Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes,

 gelet op het feit dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin het wenselijk is extra aangewezen toezichthouders in een van de eerder genoemde gemeenten te hebben,

besluiten het volgende

1. de personen die als ambtenaar in een van de gemeenten van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn aangesteld en aangewezen zijn als toezichthouder op de naleving van bijzondere wetten en verordeningen (artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht), het mandaat te verlenen om als toezichthouder in de gemeenten Hilversum, Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes toezicht te houden op naleving van de regels die gesteld zijn bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid.

2. de regie op het inzetten van (extra) toezichthouders blijft bij de gemeente waar deze toezichthouders ingezet worden.

Dit besluit treedt een dag na de publicatie in werking.

Hilversum, 17 november 2021

De burgemeester van Hilversum,

P.I. Broertjes

De burgemeester van Blaricum

J.N. de Zwart-Bloch

De burgemeester van Gooise Meren

H. ter Heegde

De burgemeester van Huizen

N. Meijer

De burgemeester van Laren

N. Mol

De burgemeester van Weesp

B.J. van Bochove

De burgemeester van Wijdemeren

C. Larson

De burgemeester van Eemnes

R.A. van Bentum


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Hilversum:

DatumBetreftOnderwerp
16-05-2022HilversumJacobus Pennweg 1 (plaatsen zonnepanelen); ; 19-01-22; Verleende omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-219245)

16-05-2022HilversumLorentzweg 173 (plaatsen zonnepanelen); ; 17-02-22; Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-218705)

16-05-2022HilversumHolleweg 5 (wijzigen uitritpoort); ; 11-01-22; Verleende omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-219162)

16-05-2022HilversumSterrelaan 34 (uitbreiden en plaatsen dakkapel achterzijde); ; 06-02-22; Verleende omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-219279)

16-05-2022HilversumOude Doelen 58 (plaatsen parasolconstructie); ; 10-05-22; Aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Overig (gmb-2022-217635)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.