Verordening auditcommissie Schouwen-Duiveland 2021

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland op 11 oktober 2021

informatie alleen over gemeente schouwen-duiveland

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland


Verordening auditcommissie Schouwen-Duiveland 2021

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

Gezien het voorstel van Auditcommissie van 3 juni 2021,

overwegende dat het gewenst is de Verordening auditcommissie Schouwen-Duiveland 2016 te actualiseren;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de Verordening auditcommissie Schouwen-Duiveland 2021

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de commissie: de auditcommissie;

b. de accountant: de accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

c. de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

d. het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

Artikel 2

Instelling, taken en bevoegdheden

1. Er is een auditcommissie.

2. De commissie heeft als aandachtsgebied de kwaliteit van de informatiestromen in het kader van de planning & control-cyclus naar de gemeenteraad.

3. De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en burgemeester en wethouders. 4. Onder de in het tweede lid genoemde activiteiten wordt in ieder geval begrepen:

a. de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol;

b. het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad voor de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

c. een overlegplatform te zijn voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen, zoals bedoeld in de Controleverordening Schouwen-Duiveland;

d. een overlegplatform te zijn over de uitkomsten van de door de accountant uitgevoerde controles;

e. het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

f. het overleggen met het college van burgemeester en wethouders en / of de portefeuillehouder financiën op het gebied van planning & control, rechtmatigheidsverantwoording, risicomanagement, weerstandsvermogen en andere actuele thema’s op dit terrein;

g. het beoordelen van de opzet en inhoud van de planning- en control-documenten op kwaliteit (informatiewaarde in relatie tot de rol van de raad, het proces van totstandkoming, de vorm en de tijdigheid);

h. het voorbereiden van het aanbestedingstraject voor de selectie van de accountant na afloop van het contract met de accountant;

i. een afstemmingsoverleg te zijn over de voorgenomen onderzoeken door de accountant, de rekenkamercommissie en burgemeester en wethouders en over de uitgevoerde onderzoeken en uit te brengen rapportages;

j. het adviseren aan de gemeenteraad over genoemde taken, waaronder de eventuele aanpassing van de verordeningen als bedoeld in de artikelen 212, 213, 213a van de Gemeentewet.

5. De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

6. De commissie is een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4. van het Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, waarbij de leden per maand gedurende het gehele jaar de maximale toelage ontvangen.

Artikel 3

Samenstelling en benoeming

1. De commissie bestaat uit minimaal vier en maximaal zoveel leden als er fracties zijn in de gemeenteraad.

2. De raad benoemt uit zijn midden de voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en de overige leden van de commissie.

3. De griffier of diens plaatsvervanger vervult het secretariaat van de commissie.

4. De commissie heeft als vaste adviseurs de wethouder met de portefeuille financiën, de concerncontroller, het afdelingshoofd Bedrijfsvoering 2 of een door hem aan te wijzen ambtenaar, de accountant en een vertegenwoordiger van de rekenkamercommissie.

5. De commissie kan andere interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

Artikel 4

Zittingsduur

1. De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

2. De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

3. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 5

Voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de griffier van de commissie.

Artikel 6

Vergaderingen, besluiten en verslaglegging

1. De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

2. De agenda van de vergadering wordt in concept voorgesteld door de voorzitter in overleg met de griffier, en wordt ter vergadering door de commissie vastgesteld.

3. Vergaderingen vinden alleen plaats als in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

4. De vaste adviseurs worden in principe voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder een of meerdere vaste adviseurs.

5. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

6. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

7. De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

8. Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de commissie.

Artikel 7

Informeren raad

1. De commissie informeert de raad over gemaakte afspraken met de accountant of andere adviseurs.

2. Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in de raadsvergadering. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 8

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

2. Op dat moment vervalt de Verordening auditcommissie Schouwen-Duiveland 2016, laatstelijk gewijzigd op 29 april 2021.

Artikel 9

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening auditcommissie Schouwen-Duiveland 2021.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 30 september 2021.

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland,

Locogriffier, Voorzitter


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Schouwen-Duiveland:

DatumBetreftOnderwerp
20-05-2022Gem. Schouwen-DuivelandGemeente Schouwen-Duiveland - Aanwijzen elektrische parkeerplaatsen - Zeeanemoonweg te Renesse

Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-215216)

19-05-2022Gem. Schouwen-DuivelandGemeente Schouwen-Duiveland - Intrekken eenrichtingsverkeer en plaatsen paaltjes - Lindelaan te Renesse

Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-215399)

18-05-2022Gem. Schouwen-DuivelandAanvraag Omgevingsvergunning, Brouwershaven, Dirksweg

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-222576)

13-05-2022ZierikzeeVerleende Reguliere Omgevingsvergunning, Zierikzee, Kerkhof 3

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-215204)

13-05-2022Gem. Schouwen-DuivelandKennisgeving gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan’

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2022-210254)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.