Kennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van twee garages op het adres Deltastraat 1a Bruinisse

Bouwvergunning omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland op 11 oktober 2021, betreffende een object gelegen in Bruinisse.

informatie alleen over bruinisse

Inhoud Bouwvergunning omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland


Kennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van twee garages op het adres Deltastraat 1a Bruinisse

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van twee garages op het adres Deltastraat 1a Bruinisse.

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het plan voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de genoemde activiteit dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3º Wabo.

De aanvraag, de ontwerp beschikking, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal in te zien op www.schouwen-duiveland.nl.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer (0111) 45 22 52.

Zierikzee, 11 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bruinisse:

DatumBetreftOnderwerp
25-04-2022BruinisseAanvraag Omgevingsvergunning, Bruinisse, Nijverheidsweg (45)

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-183805)

21-02-2022BruinisseVerleende Uitgebreide Omgevingsvergunning, Bruinisse, Boomdijk 21

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-76000)

31-01-2022BruinisseAanvraag Omgevingsvergunning, Bruinisse, Prinses Beatrixstraat 10

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-37832)

11-01-2022BruinisseAanvraag Omgevingsvergunning, Bruinisse, Dorpsweg 5

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-11102)

29-12-2021BruinisseVerleende Reguliere Omgevingsvergunning, Bruinisse, Noorddijk 5

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-480796)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.