Gemeente Peel en Maas - Vaststellen parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Maasbree en Panningen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 18 mei 2021

informatie alleen over gemeente peel en maas

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: STAATSCOURANT | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


Kenmerk

Zaaknummer 1894/2021/2380822

Documentnummer 1894/2021/2393625

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het mandaatbesluit, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Wetgeving

De grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:

 • Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);

 • Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

 • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).

 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

  Doelstelling en motivering

  Doelstelling

  Uit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer is het gewenst in Maasbree en Panningen parkeergelegenheden voor het opladen van elektrische auto’s vast te stellen.

  Motivering

  Hierbij is het volgende overwogen:

 • Dat de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL-regio Zuid vormen;

 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Peel en Maas een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur;

 • Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

 • Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

 • Dat een plankaart is opgesteld waarin 8 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

 • Dat de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Peel en Maas;

 • Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

 • Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij intensief gebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s.

 • Overleg

  Onderhavige verkeersmaatregelen zijn besproken met de politie. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregelen. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.

  Belangenafweging

  Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregelen, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregelen onduidelijke verkeerssituaties zullen ontstaan.

  Besluiten

  Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1. Door het plaatsen van verkeersbord model E4 van Bijlage I van het RVV 1990 met onderbord OB504 en onderbord met tekstopschrift “alleen voor opladen elektrische voertuigen” op de volgende locaties parkeergelegenheden voor het opladen van elektrische voertuigen vast te stellen:

 • a. Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Schoolstraat 15 te Panningen;

 • b. Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Beekstraat 2 te Panningen;

 • c. Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Schout van Merwijckstraat 28 te Panningen;

 • d. Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Piushof 10 te Panningen;

 • e. Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Doctor Joostenstraat 9 te Panningen;

 • f. Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Klaproosstraat 2 te Maasbree;

 • g. Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Bijendonk 3 te Maasbree;

 • h. Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Piet Petersstraat 18 te Maasbree.

 • 2. Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de verkeersborden geplaatst zijn.

 • Panningen 6 mei 2021

  Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, namens dezen,

  Teammanager openbare ruimte,

  P.H.G.M. Peeters

  Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van maandag 17 mei 2021.

  Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening.

  Het verkeersbesluit en de daarbij horende stukken liggen van 17 mei 2021 tot en met 29 juni 2021 gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage bij de publieksbalie vergunningen, toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

  Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen en moet tenminste bevatten:

 • De naam en het adres van de indiener;

 • De dagtekening;

 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • De gronden van het bezwaar.

 • Tevens kan dan, als onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Peel en Maas:

  DatumBetreftOnderwerp
  22-06-2021Maasbreemelding inrit Venloseweg 10 te Maasbree

  Betreft: Overig (gmb-2021-195079)

  22-06-2021Meijelsloopmelding Churchilllaan 61 te Meijel

  Betreft: Meldingen (gmb-2021-195039)

  22-06-2021Gem. Peel en MaasAanvraag omgevingsvergunning Weidebos Helden perceel G 7591

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-195064)

  22-06-2021MaasbreeAanvraag omgevingsvergunning Breetse Peelweg 16 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-194519)

  22-06-2021Maasbreeverleende omgevingsvergunning Schachtoven 3 te Maasbree

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-194629)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.