De Wolden - Gemeente De Wolden - Defensieweg (Gemeente De Wolden)

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente De Wolden op 28 januari 2021

informatie alleen over gemeente de wolden

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: STAATSCOURANT | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


VERKEERSBESLUIT

RECTIFICATIE

Burgemeester en Wethouders van De Wolden

Gelet op:

De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Raadsbesluit van 20 maart 2000, nr. 3, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,

Overwegende:

dat de N375, tussen Pesse en Meppel, een provinciale weg is;

dat er een aantal rotondes in de weg zit waar uitwisseling van het verkeer plaats kan vinden;

dat er daarnaast een aantal gelijkvloerse oversteken is;

dat op deze gelijkvloerse kruisingen het verplicht is rechtdoor te rijden vanuit alle richtingen;

dat deze verkeersregels aantoonbaar worden overtreden;

dat dit leidt tot verkeersonveilige situaties en ongevallen;

dat er zowel vanuit de provincie Drenthe als de gemeente De Wolden behoefte is om de situatie verkeersveiliger te maken;

dat daarbij de bereikbaarheid een belangrijke rol speelt;

dat de oversteek Defensieweg wordt gesloten voor autoverkeer door de aanleg van landbouwsluizen;

dat de gemeente De Wolden bevoegd gezag is voor een verkeersbesluit voor de landbouwsluizen in de oversteek van de gemeentelijke Defensieweg;

dat in de voorbereiding intensief overleg heeft plaatsgevonden tussen de provincie Drenthe, gemeente De Wolden, Defensie, omwonenden en belangenorganisaties;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer advies is gevraagd aan de (gemachtigde van de) korpschef van de nationale politie;

Besluiten:

Tot de aanleg van twee landbouwsluizen in de Defensieweg nabij de N375;

De maatregel bestaat uit het aanleggen van fysieke landbouwsluizen en het plaatsen van de borden C01, J37, L08, OB54, OB55 van de bijlage I van het RVV ’90.

Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.

Zuidwolde, 20 januari 2021

Namens Burgemeester en Wethouders van De Wolden,

Arthur Wijngaarden

Afdelingshoofd Economie en Leefomgeving

Ter visie legging

Dit verkeersbesluit wordt op 27 januari 2021 gepubliceerd in de Wolder Courant (gemeentelijke pagina).

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw M. Kloosterman van de afdeling Economie en Leefomgeving, via telefoonnummer 14 0528.

Bijlage(n):

Situatietekening landbouwsluizen

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op www.dewolden.nl, per e-mail (info@dewolden.nl) of schriftelijk via het postadres van de gemeente.

In het bezwaarschrift vermeldt u:

uw naam en adres

de datum

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

waarom u het niet met het besluit eens bent

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente De Wolden:

DatumBetreftOnderwerp
04-03-2021De WijkIngekomen aanvraag: de Wijk, Commissieweg 25: vervangen van de kap

Betreft: Overig (gmb-2021-61855)

04-03-2021Gem. De WoldenIngekomen aanvraag: Zuidwolde. Molenstraat 1: kappen van een boom

Betreft: Overig (gmb-2021-61996)

04-03-2021Gem. De WoldenVerleende omgevingavegunning: Zuidwolde, Zuider Esweg 1c:aanleggen van 2 padelbanen

Betreft: Overig (gmb-2021-62243)

04-03-2021KoekangeIngekomen aanvraag: Koekange, Eggeweg 19: milieuneutraal veranderen

Betreft: Overig (gmb-2021-61898)

04-03-2021KoekangeIngekomen aanvraag: Koekange, Marter 4: plaatsen van zonnepanelen in landopstelling

Betreft: Overig (gmb-2021-61961)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.