Terinzagelegging mer-beoordelingsbesluit op basis van de in paragraaf 3.2 van de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan Abdijcomplex Thorn l’, alsmede openbare bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan ‘bestemmingsplan Abdijcomplex Thorn’ ingevolge artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening (Gemeente Maasgouw)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Maasgouw op 15 januari 2021

informatie alleen over gemeente maasgouw

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: STAATSCOURANT | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


Terinzagelegging mer-beoordelingsbesluit op basis van de in paragraaf 3.2 van de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan Abdijcomplex Thorn’

Burgemeester en wethouders van Maasgouw maken bekend dat op 15 december 2020 het mer-beoordelingsbesluit is genomen, op basis van de in paragraaf 3.2 van de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan Abdijcomplex Thorn’, inhoudende dat er met de ruimtelijke ontwikkelingen die in het voorontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan Abdijcomplex Thorn’ planologisch-juridisch mogelijk worden gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan die het opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het voor te bereiden bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan ‘bestemmingsplan Abdijcomplex Thorn’. Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Oude kern Thorn’. Het bestemmingsplan voorziet in de bestemmingsplanwijziging van het abdijcomplex, gelegen aan de Hofstraat in Thorn waarbij de huidige centrumbestemming wordt beperkt tot slechts horeca. De gebouwen en het gebied worden ingericht als horeca en dienen deze functie naar de toekomst toe ook te behouden. Andere functies zijn dan ook niet wenselijk en daarom dient het bestemmingsplan daarop te worden aangepast.

Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit een aaneengesloten gebied, namelijk een deel van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie A, nummer 4663 (ged.), gelegen aan de Hofstraat 12. Tevens bestaat het plangebied uit de percelen 1400, 4660 tot en met 4662, 4664 tot en met 4666, 4668 tot en met 4675, 4677 en 4687 (alle behorend tot sectie A, gemeente Thorn). Tot slot beslaat het ook een klein deel van het perceel 1563 (eveneens sectie A, gemeente Thorn), voor zover daarop het pand Hofstraat 12 is gelegen.

Toets directe m.e.r.-plicht

De voorgenomen ontwikkeling komt niet voor in lijst C van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Er is hiermee geen sprake van een directe m.e.r.-plicht.

Toets m.e.r.-beoordelingsplicht

In onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven bij welke activiteiten, plannen en besluiten een m.e.r.-beoordeling moet plaatsvinden, dat wil zeggen een nadere afweging of mogelijk een m.e.r.-procedure moet worden gevolgd. De voorgenomen ontwikkeling komt niet voor in lijst D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Er hoeft dan ook geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

Vormvrije milieueffectrapportage

Ten behoeve van de herontwikkeling van het abdijcomplex is een m.e.r.-scan uitgevoerd.

Conform de m.e.r.-scan is er geen sprake van de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.

Als gevolg hiervan is de conclusie dat er voor de herontwikkeling van het abdijcomplex geen verplichtingen ontstaan op grond van de regelgeving op het gebied van de m.e.r.. Ook een vormvrije milieueffectrapportage is daarom niet nodig.

Het mer-beoordelingsbesluit, met de hierbij behorende stukken, ligt vanaf vrijdag 15 januari 2021 gedurende 6 weken (tot en met 25 februari 2021) ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis, Markt 36 te Maasbracht (op werkdagen, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, behalve tijdens de avondopenstelling). In verband met de maatregelen tegen corona zijn er aangepaste openingstijden voor het gemeentehuis. Het inzien van het mer-beoordelingsbesluit (met bijbehorende stukken) op het gemeentehuis kan van maandag t/m vrijdag op afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via het algemene nummer van de gemeente Maasgouw, 0475 85 25 00.

Een mer-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet (zelfstandig) vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Openbare bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw maken ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het voornemen bestaat een bestemmingsplan, waarbij sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen en waarbij geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer wordt opgesteld, voor te bereiden.

Het voor te bereiden bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan ‘bestemmingsplan Abdijcomplex Thorn’. Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Oude kern Thorn’. Het bestemmingsplan voorziet in de bestemmingsplanwijziging van het abdijcomplex, in Thorn, waarbij de huidige centrumbestemming wordt beperkt tot slechts horeca. De gebouwen en het gebied worden ingericht als horeca en dienen deze functie naar de toekomst toe ook te behouden. Andere functies zijn dan ook niet wenselijk en daarom dient het bestemmingsplan daarop te worden aangepast.

Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit een aaneengesloten gebied, namelijk een deel van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie A, nummer 4663 (ged.), gelegen aan de Hofstraat 12. Tevens bestaat het plangebied uit de percelen 1400, 4660 tot en met 4662, 4664 tot en met 4666, 4668 tot en met 4675, 4677 en 4687 (alle behorend tot sectie A, gemeente Thorn). Tot slot beslaat het ook een klein deel van het perceel 1563 (eveneens sectie A, gemeente Thorn), voor zover daarop het pand Hofstraat 12 is gelegen.

Het vorenstaande betreft enkel een wettelijk verplichte mededeling ter kennisname. Er vindt derhalve geen terinzagelegging plaats van de stukken betreffende voornoemd voornemen. Verder wordt er daarom geen gelegenheid geboden zienswijzen over voornoemd voornemen naar voren te brengen. Bovendien wordt dan ook geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voornoemd voornemen. U hoeft (en kunt) momenteel dus niet (te) reageren op het bestemmingsplan.

In het vervolg van de bestemmingsplanprocedure zal het bestemmingsplan (onder meer) wel als ontwerp ter inzage worden gelegd, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze naar voren te brengen. Omtrent deze terinzagelegging volgt nog een afzonderlijke bekendmaking.

Maasbracht, 14 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Maasgouw


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Maasgouw:

DatumBetreftOnderwerp
26-02-2021Gem. MaasgouwDeelverodening gemeentelijke bijdrage kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Maasgouw

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2021-58630)

26-02-2021WessemAanvraag omgevingsvergunning / Op den Dries 1, 6019 RA te Wessem / Maasgouw / ingekomen 15 februari 2021 / het plaatsen van een tijdelijk projectbord op een stellage

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-53380)

26-02-2021StevensweertAanvraag sloopmelding / wilhelminalaan 49, 6107 AJ te Stevensweert / Maasgouw / ingekomen 16 februari 2021 / het verwijderen van asbesthoudende golfplaten.

Betreft: Meldingen (gmb-2021-53437)

26-02-2021ThornMelding / Staten van Thorn-singel 2, 6017 GA te Thorn / Maasgouw / verzonden 11 februari 2021 / het aanleggen van een 2e uitweg

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2021-53467)

26-02-2021ThornAanvraag omgevingsvergunning / Sleestraat 19, 6017 CA te Thorn / Maasgouw / ingekomen 16 februari 2021 / het wijzigen van een verleende Omgevingsvergunning met betrekking tot het vergroten van een kelderruimte

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-53388)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.