Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2020 (Gemeente Stede Broec)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Stede Broec op 4 december 2020

informatie alleen over gemeente stede broec

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Stede Broec


Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2020

In zijn openbare vergadering op donderdag 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Stede Broec de volgende besluiten genomen:

Verordening op de auditcommissie gemeenteraad Stede Broec 2020

De raad besluit unaniem:

Vast te stellen de Verordening op de auditcommissie gemeenteraad Stede Broec 2020.

b. Benoeming leden auditcommissie

Stemming:

De raad besluit de volgende leden te benoemen voor de auditcommissie:

1. De heer E.P.N Smit (15 stemmen)

2. De heer J.P.N. Kroezen (16 stemmen)

3. De heer R.W.M. Bisscheroux (17 stemmen)

4. De heer M. Lezaire (17 stemmen)

5. De heer P.G. Raven (16 stemmen)

Verzoek instemming hoveniersbedrijf Geerling 20

De raad besluit unaniem:

In te stemmen met het starten van een voorbereidingsprocedure om het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2010’ ter plaatse van het perceel Geerling 20 te Grootebroek gedeeltelijk te herzien ten gunste van de bestemmming ‘Bedrijf-hoveniersbedrijf’.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

De raad besluit unaniem:

De regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 vast te stellen en in plaats te laten treden van de visie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- Holland Noord, juli 2014.

3e wijziging GR GGD HN

De raad besluit unaniem (18 stemmen):

I. Als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.

II. Het college opdracht te geven hierover het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden te informeren.

III. Het college toestemming te geven tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden conform bijgaand ontwerp.

IV. Het college toestemming te geven tot het toetreden tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden conform bijgaand ontwerp.

Begroting 2021

Stemming:

De raad besluit met de stemmen van OP, VVD en GBS (4 stemmen) tegen en de stemmen van ODS, PvdA/GL en CDA (15 stemmen) voor:

1. De Begroting 2021 vast te stellen en opdracht te geven om deze voor 15 november 2020 aan te leveren aan de provincie;

2. In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2021 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag (zie begroting pagina 129);

3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024.

Financiële bijlage raad 29 oktober 2020

De raad besluit unaniem tot vaststelling van de financiële gevolgen van de in de raadsvergadering van

29 oktober 2020 genomen besluiten voor het jaar 2020 en de begroting 2020 overeenkomstig te wijzigen.

Contact met de griffie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u zich in verbinding stellen met de griffier, mevrouw Y. Hermans telefoonnummer: 0228-534128 of via e-mail griffie@stedebroec.nl.

Voor de complete formulering van de raadsbesluiten kunt u het raadsinformatiesysteem op http://stedebroec.raadsinformatie.nl/ raadplegen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Stede Broec:

DatumBetreftOnderwerp
27-02-2021BovenkarspelVerleende omgevingsvergunning De Bouw 118, Bovenkarspel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-59558)

26-02-2021GrootebroekSloopmelding Kloosterpoort 40, Grootebroek

Betreft: Meldingen (gmb-2021-59064)

26-02-2021Gem. Stede BroecVerleende omgevingsvergunning Parklaan Villa Oigenwois, Lutjebroek

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-57909)

26-02-2021GrootebroekAanvraag omgevingsvergunning De Aanloop 6, Grootebroek

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-59143)

26-02-2021Gem. Stede BroecBesluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2021

Betreft: Overig (gmb-2021-57227)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.