Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe (Gemeente De Wolden)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente De Wolden op 26 november 2020

informatie alleen over gemeente de wolden

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente De Wolden


Het Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden, de burgemeester van de gemeente Hoogeveen

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

Gelet op:

- de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

- de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder artikel 10.4, inzake mandaat aan niet-

ondergeschikten;

- de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

Besluiten vast te stellen

Het Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe

Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • - Mandaat: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Onder mandaat wordt ook begrepen volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke handelingen en machtiging voor verrichten van feitelijke handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • - Directeur: de directeur RUD Drenthe.

 • - College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen

 • - De gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Drenthe.

 • - Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

 • Artikel 2

  Mandaat en ondermandaat

 • 1. De directeur heeft mandaat overeenkomstig de in dit besluit opgenomen mandaatlijst.

 • 2. Het mandaat betreft alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen. Daaronder valt ook het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten voortvloeiend uit de gemandateerde bevoegdheden.

 • 3. De directeur kan voor de in de mandaatlijst genoemde bevoegdheden schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen aan medewerkers van de RUD Drenthe, tenzij ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst uitdrukkelijk is uitgesloten. Hierbij kunnen voorwaarden ten behoeve van de verlening aangeven worden.

 • 4. De directeur kan aan de daartoe aangewezen toezichthouders ondermandaat verlenen voor het toepassen van bestuursdwang in spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5. De directeur draagt zorg voor de bekendmaking van verleende ondermandaten en informeert het college en het Dagelijks Bestuur hierover.

 • Artikel 3

  Voorschriften bij gebruik mandaat: algemeen

  Uitoefening van mandaat vindt plaats binnen:

 • a. het wettelijk kader;

 • b. beleid en regelgeving van de deelnemers;

 • c. afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten;

 • d. binnen dit mandaatbesluit gestelde kaders;

 • e. het vastgestelde jaarprogramma voor uitvoeringstaken zoals bedoeld in artikel 22, eerste lid onder n van de gemeenschappelijke regeling.

 • Artikel 4

  Vooraf bespreken met bevoegd gezag bij uitoefening mandaat; couleur locale

 • 1. In onderstaande gevallen bespreekt de directeur voorgenomen beslissingen met het college:

  a bij politiek-bestuurlijke en financiële risico’s;

  b. indien bestuurlijk is aangegeven, dat een wijziging, aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid gewenst is dan wel indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid over te gaan;

  c. als de vereiste (interne en/of externe) adviezen niet op elkaar aansluiten;

  d. als het voornemen of het ontwerpbesluit ter visie heeft gelegen en daartegen zienswijzen in de zin van artikel 3:15 of artikel 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht kenbaar zijn gemaakt

  e. indien het college dit heeft aangegeven; f.Bij twijfel omtrent de reikwijdte/toepassing van het mandaatbesluit.

 • 2. Het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid leidt niet tot een onbevoegd genomen besluit.

 • Artikel 5

  Wijze van ondertekening bij mandaat

 • 1. Bij een in mandaat genomen besluit vindt ondertekening als volgt plaats:

 • ‘Namens het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester van de gemeente De Wolden’

  ‘naam’

  ‘functie’,

  Bij een privaatrechtelijke rechtshandeling:

  Gemeente Hoogeveen

  ‘Namens de burgemeester van de gemeente Hoogeveen’

  ‘naam’

  ‘functie’,

 • 2. Onder een handtekening in de zin van dit besluit wordt mede verstaan een bevoegdelijk geplaatste digitale kopie van de handtekening van de mandaathouder.

 • 3. Indien een ondertekening niet van een handtekening wordt voorzien, wordt onder ondertekening het volgende onderschrift geplaatst: ‘Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend’.

 • 4. De bevoegdheid om beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan.

 • 5. De bevoegdheid om namens het college te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, houdt tevens de bevoegdheid in om namens de burgemeester de daarop betrekking hebbende stukken te ondertekenen.

 • Artikel 6

  Mandaatlijst

  Omschrijving bevoegdheid

  Van

  Aan

  Bijzonderheden

  Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen,

  alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet

  milieubeheer en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover

  opgedragen aan genoemde bestuursorganen.

  College

  Directeur

  Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen,

  alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet

  bodembescherming en bij of krachtens uitvoeringsregelingen

  (b.v. het Besluit bodemkwaliteit) en Besluit financiële bepalingen Bodemsanering

  voor zover opgedragen aan genoemde bestuursorganen.

  College

  Directeur

  Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen,

  alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet geluidhinder

  en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover opgedragen aan het college.

  College

  Directeur

  Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen,

  alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover opgedragen aan het college en voor zover het betreft ‘enkelvoudige aanvragen’ die betrekking hebben op de component milieu.

  College

  Directeur

  Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen,

  alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet luchtvaart

  en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover opgedragen aan het college.

  College

  Directeur

  Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen op basis van de Algemene wet bestuursrecht, uitgezonderd besluiten op bezwaren (onder meer aanwijzing toezichthouders en vaststelling en invordering bestuursrechtelijke geldschulden) en de Gemeentewet/Provinciewet.

  College

  Directeur

  In relatie tot de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden.

  Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

  College

  Directeur

  Besluiten op bezwaarschriften, voor zover in overeenstemming met het advies van de bezwarencommissie, inclusief inzet premediation.

  College

  Directeur

  In relatie tot de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden.

  Vertegenwoordiging in rechte bij bezwaar- beroep en hoger beroepszaken en voorlopige voorzieningen alsmede het voeren van verweer namens het bevoegd gezag. Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen met betrekking tot procesbesluiten.

  College

  burgemeester

  Directeur

  In relatie tot de in de mandaatlijst genoemde bevoegdheden

  Besluiten tot verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen waaronder het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten.

  College

  Directeur

  In relatie tot de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden.

  Het ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

  Burgemeester

  Directeur

  In relatie tot de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden.

  Artikel 7Verslaglegging

  Het bevoegd gezag kan via de te sluiten dienstverleningsovereenkomst met de directeur RUD afspraken maken over de wijze van verslaglegging over verleende mandaten.

  Artikel 8

  Inwerkingtreding en citeertitel

  1. Dit mandaatbesluit treedt in werking op 1 januari 2014;

  2. Dit mandaatbesluit kan worden aangehaald als: ’Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe’

  Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

  Vastgesteld door de burgemeester


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente De Wolden:

  DatumBetreftOnderwerp
  21-01-2021KoekangeIntrekking aanvraag Koekange, Oshaarseweg 54 15: tijdelijk bewonen van een recreatiewoning

  Betreft: Overig (gmb-2021-14671)

  21-01-2021KoekangeIngekomen aanvraag Koekange, Ruinerweg 4: aanleggen van een mestbassin

  Betreft: Overig (gmb-2021-14643)

  21-01-2021Gem. De WoldenVaststelling bestemmingsplan Zuidwolderweg 38-40, Echten

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2021-2775)

  21-01-2021ZuidwoldeKennisgeving Ontwerpbesluit – Actualisatie omgevingsvergunning (Uitgebreide procedure)Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden maakt bekend dat het voornemens is om de omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te actualiseren: Nieuwe Dijk 2 te Zuidwolde, het betreft het ambtshalve wijzigen van de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning milieu, zaaknummer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-14782)

  21-01-2021Gem. De WoldenVerlenging Beslistermijn Zuidwolde, Hoofdstraat 61: verbouwen van het achterhuis

  Betreft: Overig (gmb-2021-14881)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.