Zuidplas - aanwijzing van een parkeerplaats voor een elektrisch oplaadpunt - Burgemeester Nederveenlaan 13, Zevenhuizen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Zuidplas op 27 november 2019, betreffende een object gelegen in Zevenhuizen.

informatie alleen over zevenhuizen

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: STAATSCOURANT | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de beleidsregels inzake het plaatsen van elektrische oplaadinfrastructuur,

gelet op artikel 21 van de BABW dient de gemeente aan te geven welke van de in de Wegenverkeerswet 1994 artikel 2 lid 1 en 2 benoemde belangen ten grondslag ligt aan het verkeersbesluit. Aan dit verkeersbesluit ligt het volgende belang ten grondslag:

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.

 • Overwegende

  dat de gemeente Zuidplas de nadrukkelijke wens heeft zich te richten op duurzaamheid,

  dat “een duurzame sterke samenleving” één van de kernwaarden is van de gemeente Zuidplas,

  dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast en dus aansluit bij de gemeentelijke wens te verduurzamen,

  dat steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrische auto,

  dat het elektrisch rijden de komende jaren, naar verwachting, verder zal toenemen,

  dat elektrische voertuigen regelmatig moeten worden opgeladen,

  dat gebruikers niet de vrijheid hebben om op een willekeurige locatie op te laden, maar zijn aangewezen op een parkeerplaats met een laadvoorziening,

  dat gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein, voor het (bij)laden van hun elektrische auto aangewezen zijn op een openbare laadvoorziening,

  dat het daarom wenselijk is, zo niet noodzakelijk, dat er op openbare locaties voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om deze elektrische auto’s op te laden,

  dat bij mail van 16 oktober 2019, kenmerk SC27963 door Allego (hierna aanvrager) een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal/-infrastructuur en het aanwijzen van 1 parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Burgemeester Nederveenlaan ter hoogte van huisnummer 13, 2761 VP Zevenhuizen,

  conform de onderstaande afbeelding,

  dat door aanvrager voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal/-infrastructuur met 1 parkeerplaats voor het opladen van dit soort voertuigen,

  dat de oplaadpaal/-infrastructuur voldoende vindbaar en zichtbaar wordt geplaatst, zodat deze door alle bestuurders van elektrische voertuigen kan worden gebruikt voor het opladen van hun voertuigen,

  dat de situering van de oplaadpaal/-infrastructuur niet leidt tot belemmeringen voor het overige verkeer of in het gebruik van straatmeubilair of openbaar groen,

  dat de laadpaal/-infrastructuur qua uiterlijk en omvang past in het straatbeeld,

  dat de aanvraag voldoet aan de Beleidsregels voor Elektrische Oplaadpunten,

  dat het een openbaar elektrisch oplaadpunt betreft waarvan éénieder gebruik kan maken,

  dat het op de parkeerplaats is toegestaan te parkeren, uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen,

  dat het parkeervak aangeduid wordt middels verkeersbord E08o met onderbord “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen” en middels de markering van een wit kruis,

  dat conform artikel 24 van de BABW het verplicht is in overleg te gaan met de politie voorafgaand aan het publiceren van het verkeersbesluit,

  gelezen het advies van de verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, dat hij instemt met de voorgestelde verkeersmaatregel,

  Besluiten:

 • 1. Het plaatsen van één elektrisch oplaadpunt voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Burgemeester Nederveenlaan ter hoogte van huisnummer 13 te 2761 VP Zevenhuizen;

 • 2. De oplaadpaal/-infrastructuur mag pas worden geplaatst, nadat het bijbehorende verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische voertuigen onherroepelijk is geworden;

 • 3. De laadpaal dient aangegeven te worden middels verkeersbord E08o + onderbord “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen”;

 • 4. Indien het twee parkeerplaatsen betreft dient onderbord OB504 geplaatst te worden ter attentie van de parkeervakken;

 • 5. Het parkeervak waar de laadpaal wordt geplaatst wordt middels een wit kruis gemarkeerd.

 • Nieuwerkerk aan den IJssel, 19 november 2019

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

  M. Burgmans

  Hoofd van de afdeling Ruimte

  Algemene informatie:

  Openbare bekendmaking van dit besluit zal in de Staatscourant geschieden.

  U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Houdt u er wel rekening mee dat uw bezwaarschrift gemotiveerd en door u ondertekend moet zijn?

  Voorlopige voorziening

  Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier.

  U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's-Gravenhage. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtspraak voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Zevenhuizen:

  DatumBetreftOnderwerp
  01-10-2020ZevenhuizenGemeente Zuidplas - aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Koning Willem Alexanderlaan, Zevenhuizen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2020-51224)

  24-12-2019ZevenhuizenZuidplas - aanwijzing van een parkeerplaats voor een elektrisch oplaadpunt - Kraagroos 1, Zevenhuizen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-71476)

  27-11-2019ZevenhuizenZuidplas - aanwijzing van een parkeerplaats voor een elektrisch oplaadpunt - Burgemeester Nederveenlaan 13, Zevenhuizen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-64777)

  03-06-2019ZevenhuizenZuidplas - Ontheffing - Willem-Alexander roeibaan

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-31332)

  17-04-2019ZevenhuizenGemeente Zuidplas - aanwijzing van een parkeerplaats voor een elektrisch oplaadpunt - Kanselierstuin 14

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-21969)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.