Mededeling verlening omgevingsvergunning Rolleklootsedijk 2 te Nieuwerkerk

Overig gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland op 3 juni 2019, betreffende een object gelegen in Nieuwerkerk.

informatie alleen over nieuwerkerk

Inhoud Overig:

Bron: STAATSCOURANT | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voor het bouwen van een bedrijfsloods, NL.IMRO.1676.00272OvgNK109526.

Het project voor het bouwen van de bedrijfsloods zal plaatsvinden op het perceel Rolleklootsedijk 2 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend als gemeente Duiveland, sectie F, perceelnummer 544. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan het plan voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Zeeland West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda, door:

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;

Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit.

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.

Zierikzee, 31 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwerkerk:

DatumBetreftOnderwerp
28-04-2022NieuwerkerkOntheffing zwakalcoholische dranken verleend, Nieuwerkerk, Kerkring 2

Betreft: Overig (gmb-2022-191449)

25-04-2022NieuwerkerkVerkeersbesluit, Nieuwerkerk, Kerkring 2

Betreft: Overig (gmb-2022-184569)

02-03-2022NieuwerkerkVerleende Reguliere Omgevingsvergunning, Nieuwerkerk, Sluisweg 1 a

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-92744)

19-01-2022NieuwerkerkVerleende Reguliere Omgevingsvergunning, Nieuwerkerk, de Weel 9

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-22039)

04-01-2022NieuwerkerkVerleende Uitgebreide Omgevingsvergunning, Nieuwerkerk, Wethouder van Klinkenstraat (2)

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-3707)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.