Zuidplas - Ontheffing - Willem-Alexander roeibaan (Zevenhuizen)

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Zuidplas op 3 juni 2019, betreffende een object gelegen in Zevenhuizen.

informatie alleen over zevenhuizen

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: STAATSCOURANT | Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814


Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas,

overwegende

dat de heer M.L. Kruithof beheerder is van Sportbedrijf Rotterdam,

dat het gewenst is de toiletvoorzieningen te kunnen bereiken om schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren tijdens het wedstrijdseizoen,

gelet op het verzoek van de heer Kruithof, om tijdens het wedstrijdseizoen de toiletvoorzieningen rondom de Willem-Alexander roeibaan te bereiken, het nodig is de wegen langs de roeibaan te betreden met een motorvoertuig,

dat overleg heeft plaatsgevonden met de politie, waarbij te kennen is gegeven met genoemde ontheffing in te stemmen;

dat op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) het bevoegd gezag ontheffing kan verlenen van de in dat artikel genoemde verkeersregels en verkeerstekens van het RVV 1990;

gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 en het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van 6 januari 2010;

b e s l u i t e n:

Op grond van artikel 87 RVV 1990 ontheffing te verlenen van artikel 62 van het Reglement van verkeersregels en verkeerstekens 1990, onder de volgende voorwaarden:

De ontheffing is alleen geldig in de gemeente Zuidplas en wel voor de wegen aan de start en rondom de Willem-Alexander roeibaan te Zevenhuizen;

De ontheffing is alleen geldig om die toiletten te bereiken waarbij het nodig is om de wegen rondom de Willem-Alexander roeibaan in de gemeente Zuidplas te berijden met een motorvoertuig;

De ontheffing geldt uitsluitend voor het motorvoertuig met het kenteken:

 • - 73 PG - TN;

 • De ontheffing is geldig in het wedstrijdseizoen van de roeibaan voor een periode van 5 jaar tot 1 mei 2024;

  De veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd;

  Wanneer van de ontheffing gebruik gemaakt wordt, dient:

 • - stapvoets te worden gereden;

 • - aan het fietsverkeer, voetgangers en daarmee gelijkgestelde verkeersdeelnemers steeds voorrang te worden verleend;

 • - bij het stilstaan dient het voertuig zodanig te worden geparkeerd, dat daardoor het overige verkeer niet wordt gehinderd;

 • Alle schade welke ten gevolge van het gebruik maken van de ontheffing mocht ontstaat aan wegen of eigendommen van de ontheffingverlenende instantie dan wel derden, dient te worden vergoed;

  Dit besluit dient bij het van ontheffing gebruik makende voertuig zichtbaar aanwezig te zijn en op aanvraag van een daartoe bevoegde functionaris te worden getoond;

  Een afschrift van dit besluit te zenden naar:

  - politie, eenheid Den Haag

  Publicatie van dit besluit in de Staatscourant waarin aangegeven de mogelijkheid op bezwaar voor belanghebbenden binnen zes weken na verzending van dit besluit.

  Nieuwerkerk aan den IJssel, 07 mei 2019

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

  A. Oosterlaan

  De medewerker van de afdeling Ruimte

  Algemene informatie:

  Openbare bekendmaking van dit besluit zal in de Staatscourant geschieden.

  Ingevolge artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan elke belanghebbende binnen zes weken, na verzending van dit besluit schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

  Voorts kan naast het indienen van dat bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

  Bijlage

  A. Verkeersregels in RW 1990

  * artikel 3.

 • 1. Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden.

 • * artikel 10.

 • 1. Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8, gebruiken de rijbaan. Zij mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

 • 2. Andere bestuurders dan fietsers, bromfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen fietsstroken met doorgetrokken strepen niet gebruiken.

 • * artikel 23.

 • 1. De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:

 • a) op een kruispunt of een overweg;

 • b) op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook;

 • c) op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan;

 • d) in een tunnel;

 • e) bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord;

 • f) op de rijbaan langs een busstrook en

 • g) langs een gele doorgetrokken streep.

 • * artikel 24

 • 1. De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:

 • a) bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;

 • b) "voor een inrit of een uitrit" valt niet onder deze ontheffing";

 • c) buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;

 • d) op een parkeergelegenheid voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het onderbord aangegeven categorie voertuigen, op een andere wijze dan op het onderbord is aangegeven, dan wel op de dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden en

 • e) langs een gele onderbroken streep;

 • 2. De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren.

 • * artikel 46

 • 1. Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.

 • 2. Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, is ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 van toepassing.

 • B. Verkeerstekens, genoemd in artikel 62 RVV 1990

  * C1 gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij of trekdieren of vee.

  * C2 eenrichtingsweg (balkbord), in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en

  geleiders van rij- of trekdieren of vee.

  * C4 eenrichtingsweg (rechthoek)

  * C6 gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

  * C10 gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen

  * C11 gesloten voor motorfietsen

  * C12 gesloten voor alle motorvoertuigen

  * C17 gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven

  * C18 gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven

  * C19 gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven

  * C20 gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

  * C21 gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

  * D2 gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

  * D4 en D5 gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven.

  * D6 en D7 gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven.

  * E1 parkeerverbod

  * E2 verbod stil te staan

  * F7 keerverbod

  C. Overige verkeerstekens RVV 1990

  * artikel 76 Een doorgetrokken streep heeft de volgende betekenis:

 • a) indien de streep zich bevindt tussen rijstroken dan wel op paden, met verkeer in beide richtingen: bestuurders mogen de streep niet naar links overschrijden en zich niet links van de streep bevinden, tenzij aan de rechterzijde van de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht;

 • b) indien de streep zich bevindt tussen rijstroken dan wel op paden, voor verkeer in één richting: bestuurder mogen de streep niet overschrijden tenzij tussen de bestuurder en de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht.

 • artikel 77 Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken niet gebruiken

  artikel 78 Bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan volgen zijn verplicht op een kruispunt de richting te volgen die de voorsorteerstrook waarop zij zich bevinden aangeeft.

  artikel 81 Busbanen en busstroken mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Zevenhuizen:

  DatumBetreftOnderwerp
  01-10-2020ZevenhuizenGemeente Zuidplas - aanwijzing van gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Koning Willem Alexanderlaan, Zevenhuizen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2020-51224)

  24-12-2019ZevenhuizenZuidplas - aanwijzing van een parkeerplaats voor een elektrisch oplaadpunt - Kraagroos 1, Zevenhuizen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-71476)

  27-11-2019ZevenhuizenZuidplas - aanwijzing van een parkeerplaats voor een elektrisch oplaadpunt - Burgemeester Nederveenlaan 13, Zevenhuizen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-64777)

  03-06-2019ZevenhuizenZuidplas - Ontheffing - Willem-Alexander roeibaan

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-31332)

  17-04-2019ZevenhuizenGemeente Zuidplas - aanwijzing van een parkeerplaats voor een elektrisch oplaadpunt - Kanselierstuin 14

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-21969)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.