Kennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning Rolleklootsedijk 2 te Nieuwerkerk

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland op 1 april 2019, betreffende een object gelegen in Nieuwerkerk.

informatie alleen over nieuwerkerk

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland


Kennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning Rolleklootsedijk 2 te Nieuwerkerk

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het bouwen van een bedrijfsloods.

Het bouwen van de bedrijfsloods zal plaatsvinden op het perceel Rolleklootsedijk 2 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend als gemeente Duiveland, sectie F, perceelnummer 544. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan het plan voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 25 maart 2019 gedurende zes weken digitaal te raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl

Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252.

Zierikzee, 25 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwerkerk:

DatumBetreftOnderwerp
28-04-2022NieuwerkerkOntheffing zwakalcoholische dranken verleend, Nieuwerkerk, Kerkring 2

Betreft: Overig (gmb-2022-191449)

25-04-2022NieuwerkerkVerkeersbesluit, Nieuwerkerk, Kerkring 2

Betreft: Overig (gmb-2022-184569)

02-03-2022NieuwerkerkVerleende Reguliere Omgevingsvergunning, Nieuwerkerk, Sluisweg 1 a

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-92744)

19-01-2022NieuwerkerkVerleende Reguliere Omgevingsvergunning, Nieuwerkerk, de Weel 9

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-22039)

04-01-2022NieuwerkerkVerleende Uitgebreide Omgevingsvergunning, Nieuwerkerk, Wethouder van Klinkenstraat (2)

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-3707)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.