Verordening parkeerbelastingen 2019 (Gemeente Zwolle)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Zwolle op 21 december 2018

informatie alleen over gemeente zwolle

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Zwolle


Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019

De Raad van de gemeente Zwolle;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 04-12-2018;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

 • a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning en/of ontheffing voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning en/of ontheffing aangegeven plaats en wijze.

 • Artikel 2 Begripsomschrijvingen

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b. houder: degene die naar omstandigheden beoordeeld als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • c. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • d. centrale computer: computer van het bedrijf c.q. de bedrijven waarmee de gemeente Zwolle een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon en/of internet;

 • e. autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan een huishouden.

 • Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

 • a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

 • b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

 • 1. indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

 • 2. indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning en/of ontheffing heeft aangevraagd.

 • Artikel 4 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning en/of ontheffing wordt verleend.

 • 3. Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven. Deze ontheffing vindt alleen plaats indien deze ten minste € 25,00 bedraagt.

 • Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

  De maatstaf van heffing, het belastingtarief en belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

  Artikel 6 Wijze van heffing en termijn van betaling

 • 1. De belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2. De belasting genoemd in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving en moet worden betaald op het tijdstip waarop deze wordt gedaan of uitgereikt. Voldoen via een daartoe afgegeven machtiging tot automatische incasso wordt hier met betalen gelijkgesteld.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 4. Een naheffingsaanslag moet worden betaald op het tijdstip dat het verzoek tot betaling is uitgereikt of toegezonden.

 • Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

  De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

  Artikel 8 Kosten

  De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, bedragen € 62,70.

  Artikel 9 Kwijtschelding

  Het bepaalde in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 inzake de verlening van kwijtschelding vindt geen toepassing op de invordering van deze belasting.

  Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

  Artikel 11 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening Parkeerbelastingen 2018", laatstelijk gewijzigd op 29 oktober 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Op grond van artikel 10 van deze verordening zijn het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018 van 25-09-2018 en het Bekostigingsbesluit parkeerbelastingen van 05-12-2017 tevens van toepassing op deze verordening.

 • 3. De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als " Verordening Parkeerbelastingen 2019".

 • Tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2019.

  1.1

  De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur:

  Zone 1, binnenstad

  De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur in de binnenstad, dat is het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

  1.1.1

  van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, op donderdag van 20.00 tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur, per uur

  € 2,80

  met een maximale parkeerduur van 60 minuten van 9.00 uur tot 18.00 uur

  en een minimale inworp van € 0,20.

  1.1.2

  van maandag t/m zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur en op donderdag van 21.00 tot 23.00 uur, per uur

  € 1,80

  met een maximum van

  € 3,60

  en een minimale inworp van € 0,20

  1.1.3

  Parkeeraccommodatie Noordereiland:

  van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, op donderdag van 20.00 tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur, per uur

  € 2,80

  van maandag t/m zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur en op donderdag van 21.00 tot 23.00 uur, per uur

  € 1,80

  met een maximum van

  € 3,60

  van 9.00 tot 20.00 uur, maximaal

  € 14,00

  per kalenderdag (tot 23.00 uur)

  € 17,60

  Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodatie Noordereiland

  € 30,00

  In zone 1 is de parkeerbelasting nihil op:

  - nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag

  - De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur van 9.00 uur tot 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodatie Noordereiland door gehandicapten wel moet worden betaald.

  1.2

  De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur:

  Zone 2,

  De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur gelegen binnen het gebied dat begrensd wordt door de Schuttevaerhaven, Achtergracht, Van Wevelinkhovenstraat (exclusief beide zijden) , Middelweg (inclusief beide zijden), A28, de spoorbaan, Van Karnebeekstraat (inclusief beide zijden) en Stadsgracht, met uitzondering van het Stationsplein en het gedeelte Oosterlaan tussen Terborchstraat en Venestraat, zoals aangeduid onder 1.2.2, en het gebied en de parkeeraccommodatie aangeduid onder 1.2.3 en 1.2.4:

  1.2.1

  van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op donderdag van 20.00 uur tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur

  - per uur

  € 1,80

  - per kalenderdag

  € 9,00

  en een minimale inworp van € 0,20

  1.2.2

  Op het Stationsplein en het gedeelte Oosterlaan tussen Terborchstraat en Venestraat van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur en op

  zondag van 13.00 tot 17.00 uur, per uur

  € 2,80

  met een maximale parkeerduur van 32 minuten en een minimale inworp van € 0,20

  1.2.3

  Sectoren Kamperpoort en Dieze

  In het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven, de Van Wevelinkhovenstraat (exclusief beide zijden), Middelweg (inclusief beide zijden), A28, de spoorbaan, de Nieuwe Veerallee en Willemskade tot aan de Stadsgracht:

  van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op donderdag van 20.00 uur tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur

  - per uur, met een maximale parkeerduur van 120 minuten op straat

  € 1,80

  - per dag op de parkeeraccommodaties Schuttevaerkade, Branie/Hedon, Emmadek, Burgemeester van Roijensingel en Albert Cuypstraat, maximaal

  € 9,00

  en een minimale inworp van € 0,20

  Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Schuttevaerkade, Branie/Hedon, Emmadek, Burgemeester van Roijensingel en Albert Cuypstraat

  € 17,50

  1.2.4

  Parkeeraccommodatie Katwolderpleingarage

  van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, op donderdag van 20.00 tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur, per uur

  € 2,80

  van maandag t/m zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur en op donderdag van 21.00 tot 23.00 uur, per uur

  € 1,80

  met een maximum van

  € 3,60

  van 9.00 tot 20.00 uur, maximaal

  € 14,00

  per kalenderdag (tot 23.00 uur)

  € 17,60

  Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodatie Katwolderpleingarage

  € 30,00

  In zone 2 is de parkeerbelasting nihil op:

  - nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag.

  - De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur van 9.00 uur tot 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodaties Emmadek, Burgemeester van Roijensingel en Katwolderpleingarage door gehandicapten wel moet worden betaald.

  1.3

  De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur:

  Zone 3,

  De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren bij parkeerapparatuur gelegen buiten het gebied dat begrensd wordt door de Schuttevaerkade, Achtergracht, Van Wevelinkhovenstraat (inclusief beide zijden), Middelweg, A28, de spoorbaan, Van Karnebeekstraat en Stadsgracht, met uitzondering van het gebied aangeduid onder 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.3:

  van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op donderdag van 20.00 uur tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur en in de Rigastraat van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

  - per uur

  € 1,00

  - per kalenderdag

  € 5,00

  en een minimale inworp van € 0,20

  De parkeerbelasting is nihil op:

  - nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag

  - De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur van 9.00 uur tot 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur.

  1.3.1

  Sectoren Dieze, Assendorp, De Wezenlanden en de Philosofenallee

  In het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven, de Van Wevelinkhovenstraat, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan, Vechtstraat, Hanekamp, Luttenbergstraat tot aan Wethouder Alferinkweg, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan de Van Karnebeekstraat, met uitzondering van het gebied genoemd onder 1.3.3 (Bagijneweide):

  - van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op donderdag van 20.00 uur tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur

  - per uur, met een maximale parkeerduur van 120 minuten op straat

  € 1,00

  - per dag op de parkeeraccommodaties Diezerpoortgarage, ‘t Streekien en de Vechtstraat (bij de Coop-supermarkt), maximaal

  € 5,00

  en een minimale inworp van € 0,20

  Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Diezerpoortgarage, ’t Streekien en Vechtstraat (bij de Coop-supermarkt)

  € 12,00

  De parkeerbelasting is nihil op:

  - nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag

  - De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur van 9.00 uur tot 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodatie Diezerpoortgarage door gehandicapten wel moet worden betaald.

  1.3.2

  Op de Oostzeelaan, tussen de Zuiderzeelaan en de Koggelaan en op de Hanzelaan, tussen de Koggelaan en de Van Karnebeektunnel van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op donderdag van 20.00 uur tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur, per uur, met een maximale parkeerduur van 120 minuten en een minimale inworp van € 0,20

  € 1,00

  - per dag op de parkeeraccommodaties Lübeckgarage, Pas de Deux en parkeerterrein Hanzeland/Rijksgebouwendienst maximaal

  € 5,00

  en een minimale inworp van € 0,20

  Het tarief bedraagt voor een verloren parkeerkaart voor de parkeeraccommodaties Lübeckgarage, Pas de Deux en parkeerterrein Hanzeland/Rijksgebouwendienst

  € 12,00

  De parkeerbelasting is nihil op:

  - nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag

  - De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur van 9.00 uur tot 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur. Een uitzondering hierop is dat op de parkeeraccommodaties Lübeckgarage, Pas de deux, parkeerterrein Hanzeland/Rijksgebouwendienst door gehandicapten wel moet worden betaald.

  1.3.3

  Sector Bagijneweide

  In het gebied dat begrensd wordt door de Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt tot aan de Rhijnvis Feithlaan:

  van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 23.00 uur en op het parkeerterrein de Turfmarkt van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op donderdag van 20.00 uur tot 21.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur,

  per uur, met een maximale parkeerduur van 60 minuten op straat

  € 1,00

  per dag op de parkeerterreinen de Turfmarkt en Blekerswegje, maximaal

  € 5,00

  en een minimale inworp van € 0,20.

  De parkeerbelasting is nihil op:

  - nieuwjaarsdag, eerste en tweede paas-, pinkster- en kerstdag en Hemelvaartsdag.

  - De algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen en bij gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart op parkeerapparatuurplaatsen gedurende maximaal drie uur van 9.00 uur tot 18.00 uur en gedurende maximaal vijf uur na 18.00 uur.

  2.1

  Bewonersvergunning

  De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.3 (bewonersvergunning) en artikel 3.8 van de Parkeerverordening 2016 voor een aanbieder of deelnemer autodate die bewonersbelanghebbende is, bestemd voor het gebied dat wordt begrensd door:

  1. de Binnenstad (sectoren 1 en 2): Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

  - per kalendermaand

  € 14,25

  2. de Stockholmstraat (sector 4)

  - per kalendermaand

  € 5,65

  3. sectoren 6, 7 en 8:het gebied buiten de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

  - per kalendermaand

  € 7,35

  met uitzondering van:

  4. Kamperpoort, Dieze, Bagijneweide, De Wezenlanden, Assendorp en Philosofenallee (sectoren 5, 9, 10, 11, 12 en 13):

  - Dieze: het gebied dat begrensd wordt door Schuttevaerkade, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, Burgemeester Roelenweg tot aan A28, A28 tot aan Middelweg, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan 1 t/m 97 en 26, Vechtstraat t/m 93 en 68, Rhijnvis Feithlaan, Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel tot aan Schuttevaerkade;

  - Assendorp: het gebied dat begrensd wordt door Van Karnebeekstraat, Groot Wezenland tot aan Assendorperstraat, Assendorperstraat tot aan Luttenbergstraat, Luttenbergstraat tot aan Wethouder Alferinkweg, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan Van Karnebeekstraat;

  - Kamperpoort: Willemskade (huisnummers 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnummers 7 t/m 20), Pannekoekendijk, Katerdijk (huisnummers 25 t/m 35), tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg;

  - Bagijneweide: de Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt tot aan de Rhijnvis Feithlaan;

  De Wezenlanden: het gebied dat begrensd wordt door Assendorperstraat oneven t/m huisnummer 25a, Groot Wezenland oneven, Schuurmanstraat even, Luttenbergstraat oneven tot aan Assendorperstraat huisnummer 25a;

  - de Philosofenallee

  4.1.Voor de eerste vergunning:

  - per kalendermaand

  € 4,85

  4.2. Voor de tweede vergunning:

  - per kalendermaand

  € 9,90

  2.2

  Bezoekersvergunning

  De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Parkeerverordening 2016 (bezoekersvergunning) bestemd voor het gebied:

  2.2.1

  Zone 1

  de binnenstad, het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven:

  - per kalenderjaar of een deel ervan

  € 12,10

  2.2.2

  Zone 2 en 3

  - gelegen buiten het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven:

  per dag

  € 3,40

  2.2.3

  - Kamperpoort, Dieze, Bagijneweide, De Wezenlanden, Assendorp en Philosofenallee:

  per kalenderjaar of een deel ervan

  € 12,10

  2.3

  Bedrijvenvergunning

  De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.5 van de Parkeerverordening 2016 (bedrijvenvergunning) bestemd voor het gebied dat wordt begrensd door:

  1. de Binnenstad (sectoren 1 en 2): Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

  - per kalendermaand

  € 15,65

  2. de Stockholmstraat (sector 4)

  - per kalendermaand

  € 6,25

  3. Sectoren 6, 7 en 8:het gebied buiten de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

  - per kalendermaand

  € 8,00

  met uitzondering van:

  4. Kamperpoort, Dieze, Bagijneweide, De Wezenlanden, Assendorp en Philosofenallee (sectoren 5, 9, 10, 11, 12 en 13)

  - Dieze: het gebied dat begrensd wordt door Schuttevaerkade, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, Burgemeester Roelenweg tot aan A28, A28 tot aan Middelweg, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan 1 t/m 97 en 26, Vechtstraat t/m 93 en 68, Rhijnvis Feithlaan, Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel tot aan Schuttevaerkade;

  - Assendorp: het gebied dat begrensd wordt door Van Karnebeekstraat, Groot Wezenland tot aan Assendorperstraat, Assendorperstraat tot aan Luttenbergstraat, Luttenbergstraat tot aan Wethouder Alferinkweg, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan Van Karnebeekstraat;

  - Kamperpoort: Willemskade (huisnummers 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnummers 7 t/m 20), Pannekoekendijk, Katerdijk (huisnummers 25 t/m 35), tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg;

  - Bagijneweide: de Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt tot aan de Rhijnvis Feithlaan;

  De Wezenlanden: het gebied dat begrensd wordt door Assendorperstraat oneven t/m huisnummer 25a, Groot Wezenland oneven, Schuurmanstraat even, Luttenbergstraat oneven tot aan Assendorperstraat huisnummer 25a;

  - de Philosofenallee

  4.1.Voor de eerste vergunning:

  - per kalendermaand

  € 8,70

  4.2. Voor de tweede vergunning:

  - per kalendermaand

  € 13,20

  2.4

  Specifieke beroepen

  De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.6 van de Parkeerverordening 2016, bestemd voor het gebied dat wordt begrensd door:

  2.4.1

  de Binnenstad (sectoren 1, 2 en 3): Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

  - per kalendermaand

  € 15,65

  2.4.2

  de Stockholmstraat (sector 4)

  - per kalendermaand

  € 6,25

  2.4.3

  Sectoren 6, 7, 8 en 10:het gebied buiten de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven

  - per kalendermaand

  € 8,00

  met uitzondering van:

  2.4.4

  Kamperpoort, Dieze, Bagijneweide, De Wezenlanden, Assendorp en Philosofenallee (sectoren 5, 9, 10, 11, 12 en 13):

  - Dieze: het gebied dat begrensd wordt door Schuttevaerkade, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, Burgemeester Roelenweg tot aan A28, A28 tot aan Middelweg, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan 1 t/m 97 en 26, Vechtstraat t/m 93 en 68, Rhijnvis Feithlaan, Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel tot aan Schuttevaerkade;

  - Assendorp: het gebied dat begrensd wordt door Van Karnebeekstraat, Groot Wezenland tot aan Assendorperstraat, Assendorperstraat tot aan Luttenbergstraat, Luttenbergstraat tot aan Wethouder Alferinkweg, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan Van Karnebeekstraat;

  - Kamperpoort: Willemskade (huisnummers 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnummers 7 t/m 20), Pannekoekendijk, Katerdijk (huisnummers 25 t/m 35), tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg;

  - Bagijneweide: de Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt tot aan de Rhijnvis Feithlaan;

  De Wezenlanden: het gebied dat begrensd wordt door Assendorperstraat oneven t/m huisnummer 25a, Groot Wezenland oneven, Schuurmanstraat even, Luttenbergstraat oneven tot aan Assendorperstraat huisnummer 25a;

  - de Philosofenallee

  2.4.4.1

  Voor de eerste vergunning:

  - per kalendermaand

  € 8,70

  2.4.4.2

  Voor de tweede vergunning:

  - per kalendermaand

  € 13,20

  2.4.5

  het totale aangewezen vergunninghouders- en betaaldparkeren gebied

  - per kalendermaand

  € 69,00

  2.5

  Vergunningen voor storing, onderhoud en reparatie

  De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.7 van de Parkeerverordening 2016

  per kalenderdag

  € 11,15

  per twee aaneengesloten dagen

  € 22,45

  per drie aaneengesloten dagen

  € 33,85

  per vier aaneengesloten dagen tot maximaal een week

  € 51,05

  per kalendermaand

  € 69,00

  2.6

  Autodate (sector 14)

  De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.8 van de Parkeerverordening 2016 voor bedrijven

  per kalenderjaar

  € 143,30

  2.7

  Abonnementen parkeeraccommodaties

  De parkeerbelasting bedraagt voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 3.9 van de Parkeerverordening 2016

  zoals bedoeld in het eerste lid (bewoner binnenstad) en artikel 18, lid 1 onder b van de Regeling Parkeervergunningen

  Per kalendermaand

  € 14,25

  zoals bedoeld in het tweede lid (bedrijvenvergunning binnenstad)

  Per kalendermaand

  € 15,65

  zoals bedoeld in het derde lid (woon-werkverkeer) op de volgende parkeeraccommodaties, per kalendermaand:

  Noordereiland, Diezerpoort en Katwolderpleingarage

  - alle dagen van de week, 24 uur per dag

  € 58,10

  - van maandag tot en met vrijdag, in Noordereiland en Katwolderpleingarage van 09.00 uur tot 18.00 uur en in de Diezerpoort tussen 09.00 uur en 20.00 uur

  € 51,60

  Turfmarkt

  - alle dagen van de week, 24 uur per dag

  € 41,40

  - van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 uur tot 20.00 uur

  € 34,15

  Emmawijk

  - alle dagen van de week, 24 uur per dag

  € 49,70

  - van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur

  € 42,80

  Albert Cuypstraat, Schuttevaerkade, Van Karnebeekstraat en Burgemeester van Roijensingel

  - alle dagen van de week, 24 uur per dag

  € 33,05

  - van maandag tot en met vrijdag op Van Karnebeekstraat en Burgemeester van Roijensingel van 09.00 uur tot 20.00 uur en op Albert Cuypstraat en Schuttevaerkade van 09.00 uur tot 20.00 uur

  € 25,60

  Assendorperstraat en ´t Streekien

  - alle dagen van de week, 24 uur per dag

  € 23,60

  - van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur

  € 16,90

  Lübeckgarage

  voor NS-jaarkaarthouders, alle dagen van de week, 24 uur per dag

  € 69,80

  2.8

  De parkeerbelasting bedraagt voor het parkeren door marktkooplieden op de Potgietersingel, Branie/Hedon of Schuttevaerkade op vrijdag en/of zaterdag (artikel 18, lid 1, sub d Regeling Parkeervergunningen), per kalendermaand

  € 2,85

  2.9

  De parkeerbelasting bedraagt voor een abonnement op grond van artikel 18, lid 1, sub e van de Regeling Parkeervergunningen (vrij abonnement, nulvergunningenafspraak en privéparkeergelegenheid), per kalendermaand

  € 69,80

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17-12-2018.

  drs. H.J. Meijer, voorzitter

  drs. A. ten Have, griffier


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Zwolle:

  DatumBetreftOnderwerp
  28-11-2022Gem. ZwolleBeluit Mobiel breken bouw- en sloopafval, Gasthuisdijk 46 (zaaknummer 0193ESUITE2919162022)

  Betreft: Overig (gmb-2022-527624)

  28-11-2022ZwolleVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, aanleggen inrit t.b.v. 5 parkeerplaatsen, Lobeliastraat 2 [zaaknummer 0193ESUITE2257712022]

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-526569)

  25-11-2022Gem. ZwolleBeschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2022-524453)

  23-11-2022ZwolleVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, plaatsen nieuwe stellingen in logistiek Centrum, Russenweg 8E 8041AL Zwolle [Zaaknummer 0193ESUITE2730592022]

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-519799)

  22-11-2022ZwolleGemeente Zwolle – Kennisgeving huisnummerbesluit Meenteweg 9A

  Betreft: Overig (gmb-2022-518544)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.