Drimble

Lid College van Bestuur (Unicoz)

Meer informatie over een vacature voor een Lid College van Bestuur bij Unicoz in Zoetermeer

informatie alleen over zoetermeer

Informatie over deze vacature:

1 Over Unicoz

De Unicoz onderwijsgroep bestaat uit 23 scholen voor basisonderwijs (waarvan één school voor speciaal basisonderwijs) en één school voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer. Iedere school heeft zijn eigen sfeer, identiteit (katholiek, protestants christelijk, reformatorisch of interconfessioneel) en kernkwaliteiten. Een aantal scholen is onderdeel van een Integraal Kindcentrum (IKC). 
Het Oranje Nassau College (ONC), is een open christelijke scholengemeenschap met twee vestigingen; een brede vmbo-vestiging aan de Clauslaan in Zoetermeer en de vestiging Parkdreef met een onderwijsaanbod van mavo, havo, atheneum en gymnasium. 
In totaal bedient Unicoz circa 8.700 leerlingen verdeeld over de basisscholen (6.200) en het ONC (2.500). Per 1 januari 2019 waren 872 mensen in dienst bij Unicoz. Samen vervullen zij 643 fulltime functies. 


Beleid
Aan de basis van het beleid van de Unicoz onderwijsgroep ligt de Strategische Beleidsbrief 2016-2020. Hierin zijn de missie en kernwaarden (het Unicoz-DNA) leidende waarden en de verwachte resultaten verwoord. De Strategische Beleidsbrief maakt zichtbaar dat iedere Unicoz-school een school is die:

• op basis van kwalitatief hoogwaardig en waarde(n)vol onderwijs werkt aan de optimale ontwikkeling van kinderen zowel cognitief, creatief, fysiek, cultureel, sociaal als emotioneel en die hen prikkelt het optimale met hun talenten te doen;
• onderwijs verzorgt dat is geïnspireerd en gebaseerd op protestants-christelijke, katholieke of interconfessionele grondslag;
• proactief is en investeert in de schoolontwikkeling en doorgaande leerlijnen van (kinderopvang naar) primair onderwijs naar voortgezet onderwijs;
• zorgt voor een geborgen schoolklimaat waar opvoeding, onderwijs en zorg samengaan;
• niet alleen een leerschool is maar ook een waardengemeenschap, waarbij wordt gewerkt aan eigentijds waarden-georiënteerd onderwijs;
• oog en oor heeft voor tevreden en enthousiaste leerlingen en personeelsleden, die met plezier naar school komen;
• een afspiegeling is van de samenleving en steeds rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen;
• ouders/verzorgers beschouwt als partners;
• investeert in digitale onderwijsmiddelen om het leerproces van leerlingen optimaal te ondersteunen;
• arrangementen aanbiedt, in samenwerking met kinderopvang en buitenschoolse opvang met een doorlopende leerlijn voor 0 tot 13-jarigen’ (uit Jaarverslag 2017). 

Unicoz scholen kunnen van elkaar verschillen, maar hebben allemaal dezelfde grondstructuur: het zogenoemde Unicoz-DNA. De ‘genen’ van het Unicoz-DNA bestaan uit de kernwaarden uniciteit, inspiratie, openheid en solidariteit. Daarbij vinden wij onze belangrijkste inspiratiebron in de christelijke traditie. Verhalen, leefregels en omgangsvormen zoals deze vanuit deze traditie zijn overgedragen, vormen het hart van onze onderwijsorganisatie. 


Juridische structuur
Unicoz heeft de structuur van een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). 
Het tweehoofdige College van Bestuur bestuurt de stichting. Het College van Bestuur stuurt rechtstreeks de sectoren primair- en voortgezet onderwijs alsmede de bedrijfsvoeringsfuncties op het bureau aan. Rol- en taakverdeling tussen bestuur en directies is vastgelegd in respectievelijk de directiestatuten PO en VO. 

De Raad van Toezicht ziet als interne toezichthouder toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van het College van Bestuur. Dit doet hij conform het Policy Governance® model van Carver en is vastgelegd in een toezichtkader. 


Interne organisatiestructuur

Elke basisschool wordt geleid door een directeur, vaak bijgestaan door een adjunct-directeur. Enkele basisscholen worden geleid door een tweehoofdige directie. De directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur. 

Het Oranje Nassau College wordt geleid door een tweehoofdige Centrale Directie. Het voorzitterschap van de Centrale Directie rouleert onder de beide leden. Beide directieleden zijn tevens verantwoordelijk voor één van de beide vestigingen. 

Van de directies van onze scholen wordt verwacht dat zij zelf, in lijn met de strategische koers van de organisatie en binnen de door het bestuur gegeven kaders, strategische keuzes maken, belangen afwegen, risico’s inschatten en inspelen op specifieke vragen vanuit de schoolomgeving en de maatschappij. 

Het College van Bestuur en de schooldirecties worden ondersteund door een secretariaat, concern controller, bestuurssecretaris en een stafbureau. Het stafbureau is verdeeld in de clusters personeel & financiën, onderwijs & kwaliteit, huisvesting en ICT. De ondersteuning is goed op orde en opnieuw gepositioneerd van voorschrijvend naar ondersteunend, hetgeen nieuw gedrag vraagt dat nog verder moet inslijten.


2 Aanleiding vacature

Unicoz bestaat sinds haar oprichting, ruim 10 jaar geleden, uit een tweehoofdig bestuur voortkomend uit de rechtsvoorgangers. Zij hebben de organisatie verlaten, de organisatie in de basis goed achterlatend, klaar voor de volgende levensfase. Voor de voorzitter CvB, die met pensioen is gegaan is onlangs een opvolger gestart. De Raad van Toezicht zoekt ter completering van het bestuur een bevlogen en verbindend


Lid College van Bestuur  
(m/v, 0,8-1 fte)

die samen met de voorzitter leiding gaat geven aan de volgende levensfase van de Unicoz onderwijsgroep en die in het teken staat van versterking van de samenhang, het leiderschap en de profilering van de onderscheiden scholen en verdere groei, kwaliteit en positionering van de onderwijsgroep als geheel.


3 Functie en verantwoordelijkheden

Het lid College van Bestuur bestuurt – samen met de voorzitter – de stichting. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de onderwijsresultaten, continuïteit en bedrijfsvoering van Unicoz en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Een en ander binnen de afspraken die daarover met de Raad van Toezicht worden gemaakt.

Qua portefeuilleverdeling wordt gedacht aan een onderlinge verdeling waarin beide bestuursleden én onderwijs én delen van bedrijfsvoering aansturen, en daar gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Insteek is dat het lid grote delen van het PO aanstuurt en de zorgstructuur en doorlopende leerlijnen voor PO én VO en de aandachtsgebieden onderwijs, kwaliteit, ICT op zich neemt. 

Nadat het college compleet is, is de mogelijkheid om gezamenlijk, de portefeuilles te herijken/herverdelen, zolang de primaire focus van beiden maar naar het onderwijs gaat en gericht is op samenhang, integraliteit en haalbaarheid.


4 De opgave voor het College van Bestuur

• Het op basis van een inspirerende onderwijsvisie, zorgdragen voor een heldere, inspirerende en gedragen ambitie voor de toekomst;  
• Deze vertalen naar een nieuw strategisch beleidsplan dat in het teken zal staan van het gezamenlijk opnieuw laden van het Unicoz-DNA, het meer leren met en van elkaar, het aanscherpen van de onderscheiden proposities per school en het verhogen van de minimum eisen die aan de scholen gesteld worden; 
• Zorgdragen voor een gelijk speelveld, door verheldering, verduidelijking en handhaven van kaders en spelregels en de positionering van het bureau om daarmee een helder speelveld te bieden voor de directeuren voor de doorontwikkeling van hun school; 
• Zorgdragen voor leerling groei in het PO door het versterken van het profiel van de scholen, zowel qua onderwijsconcept, als op het gebied van identiteit en gedeelde/herkenbare Unicoz waarden of kenmerken;
• Het investeren in en doorbouwen aan een professionele cultuur met integrale verantwoordelijkheid, goed budgetbeheer en meer eigen initiatief in het PO;
• Zorgdragen voor coaching en meer aandacht in het PO, of als de in gang gezette initiatieven niet voldoende blijken, door aanpassing van de werkorganisatie;
• Stimuleren van de samenwerking en kennisuitwisseling en het leren van elkaar; 
• Zorgdragen voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap mede met het oog op de verkrappende arbeidsmarkt voor leraren en directeuren; 
• Zorgdragen voor een goede positionering in de (zeer omvangrijke) onderwijshuisvestingsagenda in relatie tot de gemeente en collega-instellingen;
• Het bestuurlijk begeleiden van de campusontwikkeling, het techniekpact en de doorontwikkeling in het VO; 
• Als organisatie nog proactiever, alerter en ambitieuzer worden in relatie tot de ontwikkeling van de individuele scholen;
• De ‘wij’-cultuur bevorderen.

5 Profiel

Unicoz zoekt een lid met de volgende kennis, ervaring en persoonlijkheid. Iemand die: 

• strategisch kan denken en handelen en op een open, verbindende manier opkomt voor de belangen van Unicoz;
• passie voor onderwijs heeft en gedreven is om de organisatie op een hoger plan te brengen en het belang van leerlingen, ouders en een hoge onderwijskwaliteit blijft benadrukken;
• in staat is om vanuit persoonlijke overtuiging op oprechte wijze invulling te geven aan de identiteit van de stichting als geheel en te sturen op de operationalisering van de identiteit van de onderscheiden scholen, passend bij hun populatie, positionering en profilering;
• maatschappelijk betrokken is, toekomstgericht, met gevoel voor regio, markt;
• op basis van een inspirerende visie sparringpartner voor VO én PO kan zijn;
• ervaring en kennis heeft van toekomstbestendig onderwijs; 
• collegiaal en verbindend is, gericht op samenwerking, in- en extern en met medezeggenschap; 
• betrokken, mensgericht, bereik- en benaderbaar is;
• dienstbaar is aan de organisatie en contextueel en gedeeld leiding wil en kan geven aan integraal verantwoordelijke directeuren en professionals, hen coacht en beter in positie brengt;
• duidelijk, strategisch, besluitvaardig en communicatief sterk is en aanspreekt als het gaat om de handhaving van kwaliteit, het speelveld en externe positionering; 
• rolvast is en een voorbeeld in de professionele cultuur: verantwoordelijk, open, ontwikkelingsgericht, reflectief en aanspreekbaar; 
• minimaal 5 jaar ervaring heeft als meerscholig directeur of bestuurder in het onderwijs, bij voorkeur met ervaring in PO en/of VO; 
• minimaal HBO/WO niveau heeft, bij voorbeeld onderwijskunde, idealiter aangevuld met een (schoolleiders)master (MPM, MEL, MME, MIL);
• ervaring/ affiniteit heeft met betrekking tot de portefeuilles onderwijs, zorg, kwaliteit en ICT bij voorkeur in een grootstedelijke context;
• hecht en  invulling geeft aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap; 
• de bereidheid heeft om te werken volgens het Policy Governance® model.

6 Wat biedt Unicoz?

Unicoz biedt een belangrijke strategische rol binnen een brede onderwijsgroep, waarin de basis op orde is, de sfeer goed is, waar professionele ondersteuning is, mooie uitdagingen extern liggen en een wens is tot doorontwikkeling en samenwerking intern.  

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Unicoz. Het voor Unicoz toepasselijke bezoldigingsmaximum is onderwijs klasse E.


7 Procedureplanning 

28 september - Sluiting reactietermijn
1 en 2 oktober - Voorselectiegesprekken bij de Galan Groep 
8 oktober - Eerste ronde selectiegesprekken selectiecommissie
11 oktober - Adviesgesprekken met BAC
15 oktober - Tweede ronde selectiegesprekken selectiecommissie
16 oktober-31 oktober - Arbeidsvoorwaardengesprek, kennismaking gehele Raad van Toezicht en formele benoeming door Raad van Toezicht

De procedure wordt zowel in- als extern gelijktijdig opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 


8 Informatie

Unicoz laat zich in deze procedure ondersteunen door drs. Coen Massier, partner bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.
 

Meer informatie:

Uren:36 - 40
Lees verder:Deze vacature is niet meer actief, maar stond achter deze link

Laatste tien vacatures in Zoetermeer:

ToegevoegdFunctie/BedrijfVestigingsplaats
22-10-2019Commercieel klantadviseur voor multinational in Zoetermeer
Timing
Zoetermeer
22-10-2019Administratief medewerker
Timing
Zoetermeer
22-10-2019Test Engineer
Centric
Zoetermeer
22-10-2019Software Architect
Centric
Zoetermeer
22-10-2019Lead Developer
Centric
Zoetermeer
22-10-2019Java Developer
Centric
Zoetermeer
22-10-2019BI Consultant
Centric
Zoetermeer
22-10-2019Technisch Service Medewerker
Olympia Uitzendbureau
Zoetermeer
22-10-2019Bijbaan avonduren logistiek
Timing
Zoetermeer
22-10-2019Senior Medewerker
Timing
Zoetermeer