Monumenten in Sneek

Een lijst van rijksmonumenten in Sneek. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over sneek
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Rijksmonumenten gelegen in Sneek

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Sneek

PostcodeAdresPlaats
8600 LJ1e linie, op het uiteinde van de noordwestelijke havendam
Kazemat I
Sneek
8600 LJ1e linie, aan de voet van de noordwestelijke havendam
Kazemat II
Sneek
8600 LJ1e linie, onder het brugwachtersgebouw
Kazemat III
Sneek
8600 LJ1e linie, aan de voet van de zuidwestelijke havendam
Kazemat IV
Sneek
8600 LJ1e linie, op de zuidwestelijke havendam
Kazemat V
Sneek
8600 LJ1e linie, op de zuidwestelijke havendam
Kazemat VI
Sneek
8600 LJ1e linie, op de zuidwestelijke havendam
Kazemat VII
Sneek
8600 LJ1e linie, op de zuidoostelijke havendam
Kazemar VIII
Sneek
8600 LJ1e linie, op het uiteinde van de zuidwestelijke havendam
Kazemat IX
Sneek
8600 LJ2e linie, aan de voet van de noordwestelijke spuihavendam
Kazemat X
Sneek
8600 LJ2e linie, aan de voet van de zuidwestelijke spuihavendam
Kazemat XI
Sneek
8600 LJ2e linie, aan de voet van de noordwestelijke spuihavendam
Kazemat XII
Sneek
8600 LJ2e linie, aan de voet van de zuidwestelijke spuihavendam
Kazemat XIII
Sneek
8600 LJ1e linie, aan de voet van de zuidwestelijke havendam
Kazemat XIV
Sneek
8600 LJ2e linie, aan de voet van de noordwestelijke spuihavendam
Kazemat XV
Sneek
8600 LJ2e linie, aan de voet van de noordwestelijke spuihavendam
Kazemat XVI
Sneek
8600 LJ2e linie, aan de voet van de zuidwestelijke spuihavendam
Kazemat XVII
Sneek
8600 LJaan de voet van de noordwestelijke havendam
Duitse kanonkazemat
Sneek
8600 LJaan de voet van de zuidwestelijke havendam ten zuiden van kazemat IV
Duitse kanonkazemat
Sneek
8600 LJaan de voet van de noordwestelijke spuihavendam ten zuiden van kazemat XII
Duitse open opstelling voor luchtdoelartillerie
Sneek
8600 LJaan de voet van de zuidwestelijke havendam
Duitse open opstelling voor luchtdoelartillerie
Sneek
8600 LJKornwerderzand (W.N. 27a H)
Duitse tankversperring B
Sneek
8600 LJop de dijk ten westen van de westelijke spuihavendammen
Duitse tankversperring
Sneek
8600 LJdirect naast de A7 halverwege de spuihaven
Lorentzsluizen, spui- en schutsluizen
Sneek
8600 LJtussen de schutsluizen
Lorentzsluizen, douanegebouw
Sneek

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: