Drimble

Monumenten in Nijland

Een lijst van rijksmonumenten in Nijland. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over nijland

Rijksmonumenten gelegen in Nijland

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Nijland

PostcodeAdresPlaats
8771 SMEile Polle 16
Voorm. schoolgebouw
Nijland
8771 SJTsjerkegrêft 1
Hervormde kerk, pastorie
Nijland
8771 SJTsjerkegrêft 2
Nicolaaskerk (Hervormde kerk en toren)
Nijland
8771 SJTsjerkegrêft 17
Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis tussen topgevels met schoorsten
Nijland
8771 SKHiddemawei 3
Eenvoudig pand onder zadeldak tussen topgevels
Nijland
8771 SKHiddemawei 1
Eenvoudig pand onder zadeldak tussen topgevels
Nijland
8771 SJTsjerkegrêft 11
Eenvoudig pand onder zadeldak
Nijland
8771 SLFedole Hokwerdastraat 1
Eenvoudig pand onder zadeldak tussen topgevels
Nijland
8771 SJTsjerkegrêft 2
Hervormde kerk, orgelgalerij
Nijland
8771 SJTsjerkegrêft 7
Voorm. hervormde kerk, toren
Nijland

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: