Drimble

Monumenten in Iens

Een lijst van rijksmonumenten in Iens. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over iens

Rijksmonumenten gelegen in Iens

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Iens

PostcodeAdresPlaats
8733 EPVan Burmaniawei 8
Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd woonhuis onder zadeldak met twee topscho
Iens
8733 EPVan Burmaniawei 3
Hervormde kerk en kerkhof
Iens
8733 EPVan Burmaniawei
Twee woningen naast de kerk onder breed schilddak met schoorstenen op de hoeken
Iens
8733 EMHegenserleane
Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis, een trapje aan de topgevelzijd
Iens
8733 ENbij de Bolswardertrekvaart
Windmotor Edens
Iens

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: