Drimble

Monumenten in Boazum (Bozum)

Een lijst van rijksmonumenten in Boazum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over boazum

Rijksmonumenten gelegen in Boazum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Boazum (Bozum)

PostcodeAdresPlaats
8635 MCTsjerkebuorren 1
Hervormde kerk, toren en kerkhof
Boazum
8635 MLWaltawei 4
De Wylgen
Boazum
8635 MKSingel 2
Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis
Boazum
8635 MADokter Miedemastrjitte 6
Eenvoudig pand onder schilddak
Boazum
8635 MADokter Miedemastrjitte 4
Pand met verdieping onder zadeldak tussen topgevels
Boazum
8635 MADokter Miedemastrjitte 2
Pand met vensters met roeden zonder verdieping
Boazum
8635 MEDe Havens 3
Yn de Bakkerij
Boazum
8635 MRSuderdyk 7
Kop-hals-rompboerderij met zesruitsvensters en onderkelderd voorhuis
Boazum
8635 VDYndyk 2
Grote kop-hals-romp-boerderij met onderkelderd voorhuis
Boazum
8635 ZMHegedijk/Indijk Daersum / Oosterwierum(bij)
Kleiterpstermolen
Boazum
8635 ZABruggeburen
Object aan Bruggeburen
Boazum
8635 ZAKoaidyk 39
Huinsermolen
Boazum
8635 ZAWieuwens 165
Object aan Wieuwens 165
Boazum
8635 ZAbij Hegenserleane 3
Edensermolen
Boazum
8635 ZATrijehuzen
Rispenserpoldermolen
Boazum
8635 ZMLeons
Stelpboerderij in ambachtelijk-traditionele stijl
Boazum
8635 ZMNylânsdyk
Greate Wierum
Boazum
8635 ZMaan de Jorwerdervaart
Windmotor Jorwerd
Boazum
8635 ZMbuiten het dorp aan de Iewei
Windmotor Itens
Boazum
8635 ZMaan de Oosterwierumer Oudvaart
Windmotor Britswerd
Boazum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: