Fraude (overig) in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Fraude (overig)' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Fraude (overig) geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Fraude (overig)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Fraude (overig) in Leeuwarden sinds januari 2012

Fraude (overig) in december 2021

Leeuwarden
0
Gemeente Leeuwarden
0
Regio Leeuwarden
0
Provincie Friesland
1
Nederland
67

Fraude (overig) in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
0
november 2021
1
oktober 2021
1
september 2021
1
augustus 2021
0
juli 2021
4

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
29
tot dec 2021
13
tot dec 2021
14
tot dec 2021
27
tot dec 2021
24
tot dec 2021
134

Fraude (overig) per buurt in de wijk

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Fraude (overig)'?

F600 OPLICHTING

Iemand bewegen een goed af te staan of een dienst te verlenen, gegevens ter beschikking te stellen, of tot het aangaan of teniet doen van een schuld door bedrog en/of leugens om zich daarmee te bevoordelen.

F601 FLESSENTREKKERIJ

Iemand die een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen zonder deze volledig te betalen.

F602 OVERIG BEDROG

Alle andere misdrijven genoemd in titel 25 WvSr. niet gespecificeerd onder één van de andere maatschappelijke klassen.

F610 VALS GELD AANMAKEN

Het opzettelijk namaken of vervalsen van geld met de bedoeling om dit als echt en onvervalst uit te geven.

F611 VALS GELD UITGEVEN

Het opzettelijk uitgeven van vervalst geld met de bedoeling om dit als echt en onvervalst uit te geven.

F612 VERVALSINGEN OVERIG

Alle andere misdrijven genoemd in titel 10 niet gespecificeerd onder één van de andere maatschappelijke klassen.

F613 VERVALSEN PASPOORT/IDENTITEITSKAART/REISDOCUMENT

Het opzettelijk vervalsen van een reisdocument/identiteitsbewijs met de bedoeling deze als echt en onvervalst te gebruiken.

F614 VERVALSING BANKPAS/GIROPAS/CHEQUES

Het opzettelijk vervalsen, bezitten, gebruiken, vervoeren en/of afleveren van een waardekaart of een op naam gestelde betaalpas, bestemd voor het verrichten van transacties langs geautomatiseerde weg, met de bedoeling zichzelf of een ander te bevoordelen.

F615 VERVALSEN RIJBEWIJS

Het opzettelijk vervalsen van een rijbewijs of gebruik maken van een vals rijbewijs, met de bedoeling om dit als echt en onvervalst te gebruiken.

F624 VALSE AANGIFTE

Het aangifte doen van een strafbaar feit wetende dat dit feit niet heeft plaatsgevonden is.

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: