Misdrijven mbt Afval in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Misdrijven mbt Afval' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Misdrijven mbt Afval geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Misdrijven mbt Afval' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Misdrijven mbt Afval in Leeuwarden sinds januari 2012

Misdrijven mbt Afval in december 2021

Leeuwarden
0
Gemeente Leeuwarden
0
Regio Leeuwarden
0
Provincie Friesland
0
Nederland
3

Misdrijven mbt Afval in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
0
november 2021
1
oktober 2021
0
september 2021
0
augustus 2021
0
juli 2021
0

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
0
tot dec 2021
0
tot dec 2021
0
tot dec 2021
1
tot dec 2021
0
tot dec 2021
2

Misdrijven mbt Afval per buurt in de wijk

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Afval'?

M012 AFVALTRANSPORT

De overtreding met betrekking tot nationaal en internationaal afvaltransport.

M013 HUISHOUDELIJK AFVAL AANBIEDEN/DOORZOEKE/INZAMELEN

Alle overtredingen benoemd in de Wet milieubeheer en/of de plaatselijke verordening(en) met betrekking tot huishoudelijk afval.

M014 AFVAL VERBRANDEN

Het buiten een inrichting verbranden van afvalstoffen. (geen vuurtje stoken als baldadigheid)

M015 AUTOWRAK (MILIEU)

Het aanwezig hebben buiten een inrichting van auto- en andere voertuigwrakken op een voor publiek zichtbare plaats, en het zich ontdoen van een wrak aan een ander dan erkend inzamelaar auto- en voertuigwrakken.

M016 AFVALLOZING IN RIOOL

Alle lozingen van afval op/in riool. Hieronder valt niet de rechtstreekse lozing in oppervlaktewater

M017 AFVALSTOFFEN INZAMELEN

Alle strafbare handeling met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen benoemd in de Wet milieubeheer en/of provinciale verordeningen

M019 ASBEST

Alle overtredingen aangaande het op onjuiste wijze slopen, bewerken en afvoeren en inzamelen van asbest buiten inrichtingen

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: