Misdrijven mbt Bodem in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Misdrijven mbt Bodem' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Misdrijven mbt Bodem geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Misdrijven mbt Bodem' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Misdrijven mbt Bodem in Leeuwarden sinds januari 2012

Misdrijven mbt Bodem in december 2021

Leeuwarden
0
Gemeente Leeuwarden
0
Regio Leeuwarden
0
Provincie Friesland
0
Nederland
4

Misdrijven mbt Bodem in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
0
november 2021
0
oktober 2021
0
september 2021
0
augustus 2021
0
juli 2021
0

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
1
tot dec 2021
1
tot dec 2021
0
tot dec 2021
0
tot dec 2021
0
tot dec 2021
0

Misdrijven mbt Bodem per buurt in de wijk

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Bodem'?

M011 OP/IN BODEM BRENGEN AFVALSTOFFEN

Het in de bodem brengen cq op de bodem leggen en storten van afval buiten een inrichting

M0111 AFVAL DRUGSLAB

M031 BODEMBESCHERMING

Het zonder nemen van maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging verrichten van handelingen waardoor de bodem kan worden/wordt verontreinigd, met uitzondering van mest. (art. 13 Wet bodembescherming) (Zorgplicht)

M032 ONTGRONDINGEN

Het verrichten van handelingen waardoor de hoogteligging van de bodem (terrein of waterbodem) wordt verlaagd (artikel 3 Ontgrondingenwet)

M033 ONDERGRONDSE TANKS

Elke handeling met betrekking tot ondergrondse tanks. (besluit opslaan in onder-grondse tanks - BOOT).

M034 BODEMSANERING

Alle strafbare handeling betrekking hebbende op bodemsanering

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: