Criminaliteit in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de Gemeente Súdwest-Fryslân op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan
Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 regio Sneek112 provincie Friesland

Alle misdrijven geregistreerd in mei 2022 in de gemeente Súdwest-Fryslân

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012. Zie ook: ►112-meldingen in de gemeente Súdwest-Fryslân en ►112-nieuws in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Alle misdrijven in de gemeente Súdwest-Fryslân sinds januari 2012

Alle misdrijven in mei 2022

Gemeente Súdwest-Fryslân
208
Regio Sneek
289
Provincie Friesland
1.670
Nederland
67.008

Alle misdrijven in de gemeente Súdwest-Fryslân in de afgelopen maanden

mei 2022
208
april 2022
236
maart 2022
231
februari 2022
195
januari 2022
193
december 2021
215

Tot en met mei in andere jaren

tot mei 2022
1.205
tot mei 2022
1.262
tot mei 2022
1.062
tot mei 2022
1.215
tot mei 2022
1.291
tot mei 2022
1.413

Alle misdrijven per plaats

Sneek
101
Bolsward
28
Workum
14
Makkum
6
Blauwhuis
4
Scharnegoutum
4
Heeg
3
Koudum
3
Nijland
3
Stavoren
3
Arum
2
Boazum
2
Burgwerd
2
IJsbrechtum
2
Kimswerd
2
Uitwellingerga
2
Warns
2
Wommels
2
Woudsend
2
Easterein
1
Exmorra
1
Ferwoude
1
Gaastmeer
1
Gauw
1
Hartwerd
1
Hindeloopen
1
IJlst
1
Koufurderrige
1
Loenga
1
Lutkewierum
1
Molkwerum
1
Nijhuizum
1
Oudega (Wymbritseradiel)
1
Pingjum
1
Rauwerd
1
Schettens
1
Sijbrandaburen
1
Tjerkwerd
1
Witmarsum
1
Wons
1
AbbegaAllingawierBreezanddijkBritswertCornwerdDedgumDeersumEasterwierrumFolsgareGaastGoengaGreonterpHemelumHichtumHidaardHieslumHinnaardHommertsIJpecolsgaIdsegahuizumIdzegaIensIndijkIt HeidenskipItensJutrijpKornwerderzandKubaardLollumLongerhouwOffingawierOosthemOppenhuizenParregaPiaamPoppingawierReahusRienSandfirdenSchraardSmallebruggeTerzoolTirnsTjalhuizumWaaksensWesthemWieuwerdWolsumZurich

Alle misdrijven per wijk

Wijk 01 Sneek
103
Wijk 00 Bolsward
28
Wijk 02 Nijefurd
16
Wijk 13 Bouwhoek
6
Wijk 20 Littenseradiel
6
Wijk 04 Hemelum
5
Wijk 07 Oost IJlst
5
Wijk 03 Koudum
4
Wijk 09 Oosthem
4
Wijk 14 Weidestreek Oost
4
Wijk 17 Makkum
4
Wijk 06 Zuid IJlst
3
Wijk 10 Noordwest IJlst
3
Wijk 12 Woudsend
3
Wijk 18 Weidestreek Zuidwest
3
Wijk 11 Zuidoost IJlst
2
Wijk 16 Weidestreek Zuid
2
Wijk 19 Boarnsterhim
2
Wijk 05 IJlst
1
Wijk 08 West IJlst
1
Wijk 15 Weidestreek West
1

Misdrijf per categorie in de gemeente Súdwest-Fryslân in mei 2022

Alle misdrijven
208
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
40
Horizontale fraude
32
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
18
Mishandeling
17
Ongevallen (weg)
16
Onder invloed (weg)
14
Overige vermogensdelicten
13
Bedreiging
8
Winkeldiefstal
7
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
7
Drugshandel
4
Zakkenrollerij
3
Wegen (overig)
3
Diefstallen (water)
2
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2
Aantasting openbare orde
2
Wapenhandel
1
Openlijk geweld
1
Moord, doodslag
1
Huisvredebreuk
1
Diefstal/inbraak woning
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCrime regio SneekCrime provincie Friesland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: