Horizontale fraude in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Horizontale fraude geregistreerd in april 2022 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Horizontale fraude' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Horizontale fraude in Nederland sinds januari 2012

Horizontale fraude in april 2022

Nederland
6.147

Horizontale fraude in Nederland in de afgelopen maanden

april 2022
6.147
maart 2022
7.644
februari 2022
7.339
januari 2022
8.335
december 2021
8.035
november 2021
9.201

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2022
35.934
tot apr 2022
24.919
tot apr 2022
19.562
tot apr 2022
20.828
tot apr 2022
17.353
tot apr 2022
2.420

Horizontale fraude

Provincie Zuid-Holland
1.461
Provincie Noord-Holland
1.035
Provincie Noord-Brabant
945
Provincie Utrecht
695
Provincie Gelderland
418
Provincie Limburg
398
Provincie Overijssel
336
Provincie Friesland
237
Provincie Zeeland
170
Provincie Drenthe
156
Provincie Groningen
151
Provincie Flevoland
145

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2022

Alle misdrijven
62.602
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.096
Overige vermogensdelicten
6.798
Ongevallen (weg)
6.782
Horizontale fraude
6.147
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.624
Onder invloed (weg)
3.987
Mishandeling
3.416
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.284
Winkeldiefstal
3.075
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.856
Bedreiging
1.830
Diefstal/inbraak woning
1.645
Wegen (overig)
958
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
948
Drugshandel
944
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
849
Zakkenrollerij
794
Diefstal van motorvoertuigen
696
Aantasting openbare orde
611
Wapenhandel
587
Openlijk geweld
333
Brand/ontploffingen
286
Moord, doodslag
253
Huisvredebreuk
237
Bijzondere wetten
193
Straatroof
163
Diefstallen (water)
79
Leefbaarheid (overig)
73
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Overvallen
49
Fraude (overig)
49
Vuurwerk
38
Discriminatie
23
Verticale fraude
22
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Vreemdelingenzorg
13
Drugs/drankoverlast
13
Dieren
12
Onder invloed (water)
11
Transport gevaarlijke stoffen
8
Mensensmokkel
6
Bodem
2
Onder invloed (lucht)
1
Inrichting Wet Milieubeheer
1
Afval
1
Zedenmisdrijven Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Horizontale fraude'?

F614 FRAUDE MET BETAALPRODUCTEN

Horizontale fraude betreft fraude waarbij burgers en bedrijven slachtoffer zijn. Er worden zestien verschillende Degene die gebruik maakt van betaalgegevens of een betaalmiddel is hier niet toe gerechtigd, de gegevens behoren toe aan een ander. Het verkrijgen van de gegevens (rekening- en pasnummers, inlogcodes et cetera) kan geschieden via skimming, phishing of het kopiëren van betaalkaarten of via inzet van een geldezel. Deze fraude valt niet onder een van de classificaties cybercrime (in enge zin).

F616 IE-FRAUDE/NAMAAKGOEDEREN

Rechten op intellectuele creaties, zoals een product, uitvinding, softwareprogramma, merknaam, muziekstuk of literair werk, worden intellectueel eigendom genoemd. Alleen degene die over het intellectueeleigendomsrecht beschikt, mag het product produceren, de merknaam hanteren, het muziekstuk vastleggen, het boek publiceren et cetera. In de meeste gevallen van intellectueel eigendomsfraude, is sprake van het namaken van merkgoederen waarmee inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht (merkfraude/namaakproducten) of het verspreiden van materiaal waar auteursrecht op rust (piraterij).

F617 IDENTITEITSFRAUDE

Identiteitsfraude is het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het daarmee begaan van een wederrechtelijke gedraging of: met de intentie om daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan. Identiteitsfraude is veelal een faciliterend delict maar onder omstandigheden ook zelfstandig strafbaar.

F620 OVERIGE HORIZONTALE FRAUDE

Alle, niet onder de overige categorieën te classificeren incidentele, enkelvoudige of meer regio-specifieke fraudegevallen.

F622 VERZEKERINGS EN ASSURANTIEFRAUDE

Verzekeringsfraude is het handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden teneinde zichzelf ten onrechte te bevoordelen. De fraudeur kan zowel bij het aangaan van een verzekering onjuiste gegevens verstrekken als bij het claimen van een schade.

F625 FAILLISSEMENTSFRAUDE

Faillissementsfraude is fraude die opzettelijk of verwijtbaar wordt gepleegd voorafgaand, tijdens of door middel van het failliet laten gaan van een bedrijf, inclusief het schenden van de informatieplicht jegens de curator. Schuldeisers worden op die manier benadeeld.

F631 KREDIET-,HYPOTHEEK- EN DEPOTFRAUDE

Krediet-, hypotheek- en depotfraude hebben gemeen dat de fraudeur - indien deze juiste gegevens opgeeft - niet in aanmerking komt voor een specifieke vorm van financiering. Om toch een hypotheek, krediet of geld uit een depot te kunnen ontvangen wordt onware informatie verstrekt. Bijvoorbeeld de schijn wekken dat het inkomen van de aanvrager hoger is dan daadwerkelijk het geval is. Depotfraude houdt bijvoorbeeld in dat een aannemer een te hoog bedrag factureert dat de bank vervolgens uit het bouwdepot aan de aannemer betaalt.

F632 AQUISITIEFRAUDE

Acquisitiefraude is het stelselmatig benaderen van aan het economische verkeer deelnemende organisaties, door malafide advertentiebureaus, uitgeverijen, adviesbureaus of personen handelend in opdracht van dit soort bedrijven, met als doel het onder valse voorwendselen verkrijgen van (advertentie) opdrachten door het misleiden van werkzame personen binnen die organisaties, teneinde daar een financieel voordeel mee te behalen. Spookfacturen (offertes met het uiterlijk van een factuur) worden ook onder acquisitiefraude geschaard

F633 VASTGOEDFRAUDE

Bij de bouw, verbouwing, koop en verkoop van vastgoed zijn vaak verschillende partijen betrokken. Hierdoor ontstaan op verschillende momenten kansen om te frauderen. Opdrachtgevers die een ander bedrag in rekening brengen dan de daadwerkelijke aannemerskosten en het verschil in eigen zak steken, aannemers die aan verschillende projecten tegelijkertijd werken terwijl slechts een verbouwing wordt gefactureerd en vastgoed tegen een te lage prijs doorverkopen, zijn verschillende vormen van vastgoedfraude. Alle varianten hebben gemeen dat sprake is van onrechtmatigheden met betrekking tot het verwerven, bezit en het gebruik van vastgoedobjecten, waardoor de fraudeur winst maakt. Vastgoedfraude is ook vaak een faciliterende vorm van fraude en gaat niet zelden samen met hypotheekfraude.

F634 FRAUDE MET KILOMETERTELLERS

Fraude met kilometertellers betreft het wijzigen of doen wijzigen of de werking van de kilometerteller zodanig beïnvloeden of doen beïnvloeden dat de op de teller aangegeven afstand niet overeenkomt met de door dat motorrijtuig werkelijk afgelegde afstand. De tellerstand kan zowel naar boven als naar beneden gewijzigd worden, waardoor een onjuiste waarde van de auto wordt verkregen. Door zowel het opwaarderen als afwaarderen van een tellerstand kan onder omstandigheden onrechtmatig voordeel verkregen worden door bijvoorbeeld een te hoge verkoopwaarde of te lage invoerheffingen.

F635 FRAUDE IN DE ZORG

Van fraude in de zorg wordt gesproken, indien sprake is van opzettelijk gepleegde onrechtmatige feiten, die ten laste komen van voor de zorg bestemde middelen. Artsen, paramedici en ziekenhuizen die niet-uitgevoerde (of op andere wijze uitgevoerde) behandelingen in rekening brengen en fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB). Bemiddelaars steken soms een deel van die budgetten in eigen zak.

F636 FRAUDE MET ONLINEHANDEL

Fraude kan voorkomen bij het online aanschaffen van producten (op Marktplaats.nl bijvoorbeeld), ofwel er wordt (stelselmatig) niet betaald of er wordt (stelselmatig) niet geleverd. Ook gegevens die digitaal worden opgevraagd kunnen worden gemanipuleerd om hiermee voordeel te behalen.

F637 VOORSCHOTFRAUDE

In het geval van voorschotfraude worden slachtoffers benaderd via e-mail. De afzender vraagt meestal om hulp. Als tegenprestatie wordt een onwaarschijnlijk hoge vergoeding beloofd, zoals een deel van de winst, of een loterijuitkering. In ruil daarvoor geven slachtoffers eerst een financieel voorschot of verstrekken ze persoonlijke informatie. (Ook wel bekend als 419-fraude, datingfraude, loterij-fraude et cetera).

F638 TELECOMFRAUDE

Elke vorm van misbruik van een telecommunicatievoorziening, waardoor de integriteit van de telecommunicatie infrastructuur wordt of kan worden aangetast dan wel het verrichten van enige frauduleuze handeling teneinde een telecommunicatie dienstverlening te verkrijgen, waardoor enig nadeel kan ontstaan en waarbij de gedragingen of het nalaten is te kwalificeren als een overtreding van het Wetboek van strafrecht en/of een bijzondere wet. Denk aan roaming fraude, abonnementsfraude met betrekking tot belhuizen, dealer fraude, ghosting, subscription fraude en premium rate services fraude.

F639 BELEGGINGSFRAUDE