Horizontale fraude in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Horizontale fraude geregistreerd in april 2023 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Horizontale fraude' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Horizontale fraude in Nederland sinds januari 2012

Horizontale fraude in april 2023

Nederland
6.832

Horizontale fraude in Nederland in de afgelopen maanden

april 2023
6.832
maart 2023
7.570
februari 2023
6.933
januari 2023
7.742
december 2022
7.366
november 2022
7.036

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2023
29.077
tot apr 2022
29.465
tot apr 2021
47.507
tot apr 2020
35.934
tot apr 2019
24.919
tot apr 2018
19.562

Horizontale fraude

Provincie Zuid-Holland
1.572
Provincie Noord-Holland
1.291
Provincie Noord-Brabant
992
Provincie Utrecht
767
Provincie Gelderland
490
Provincie Limburg
484
Provincie Overijssel
437
Provincie Friesland
194
Provincie Groningen
191
Provincie Drenthe
147
Provincie Flevoland
142
Provincie Zeeland
125

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2023

Alle misdrijven
63.349
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
7.666
Horizontale fraude
6.832
Overige vermogensdelicten
6.318
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.795
Ongevallen (weg)
5.669
Winkeldiefstal
3.761
Onder invloed (weg)
3.702
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.338
Mishandeling
3.207
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
2.392
Bedreiging
1.768
Diefstal/inbraak woning
1.463
Zakkenrollerij
1.121
Drugshandel
1.068
Wegen (overig)
1.024
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
975
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
891
Diefstal van motorvoertuigen
688
Aantasting openbare orde
647
Wapenhandel
579
Openlijk geweld
338
Huisvredebreuk
298
Brand/ontploffingen
274
Moord, doodslag
240
Bijzondere wetten
177
Straatroof
170
Leefbaarheid (overig)
66
Diefstallen (water)
56
Discriminatie
45
Overvallen
44
Overige veiligheidsmisdrijven
44
Fraude (overig)
34
Verticale fraude
31
Burengerucht (relatieproblemen)
26
Vreemdelingenzorg
19
Vuurwerk
19
Drugs/drankoverlast
18
Dieren
15
Mensensmokkel
6
Transport gevaarlijke stoffen
5
Bodem
4
Onder invloed (water)
3
Afval
2
Zedenmisdrijven Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Horizontale fraude'?

F614 FRAUDE MET BETAALPRODUCTEN

Horizontale fraude betreft fraude waarbij burgers en bedrijven slachtoffer zijn. Er worden zestien verschillende Degene die gebruik maakt van betaalgegevens of een betaalmiddel is hier niet toe gerechtigd, de gegevens behoren toe aan een ander. Het verkrijgen van de gegevens (rekening- en pasnummers, inlogcodes et cetera) kan geschieden via skimming, phishing of het kopiëren van betaalkaarten of via inzet van een geldezel. Deze fraude valt niet onder een van de classificaties cybercrime (in enge zin).

F616 IE-FRAUDE/NAMAAKGOEDEREN

Rechten op intellectuele creaties, zoals een product, uitvinding, softwareprogramma, merknaam, muziekstuk of literair werk, worden intellectueel eigendom genoemd. Alleen degene die over het intellectueeleigendomsrecht beschikt, mag het product produceren, de merknaam hanteren, het muziekstuk vastleggen, het boek publiceren et cetera. In de meeste gevallen van intellectueel eigendomsfraude, is sprake van het namaken van merkgoederen waarmee inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht (merkfraude/namaakproducten) of het verspreiden van materiaal waar auteursrecht op rust (piraterij).

F617 IDENTITEITSFRAUDE

Identiteitsfraude is het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het daarmee begaan van een wederrechtelijke gedraging of: met de intentie om daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan. Identiteitsfraude is veelal een faciliterend delict maar onder omstandigheden ook zelfstandig strafbaar.

F620 OVERIGE HORIZONTALE FRAUDE

Alle, niet onder de overige categorieën te classificeren incidentele, enkelvoudige of meer regio-specifieke fraudegevallen.

F622 VERZEKERINGS EN ASSURANTIEFRAUDE

Verzekeringsfraude is het handelen met de opzet een verzekeraar te misleiden teneinde zichzelf ten onrechte te bevoordelen. De fraudeur kan zowel bij het aangaan van een verzekering onjuiste gegevens verstrekken als bij het claimen van een schade.

F625 FAILLISSEMENTSFRAUDE

Faillissementsfraude is fraude die opzettelijk of verwijtbaar wordt gepleegd voorafgaand, tijdens of door middel van het failliet laten gaan van een bedrijf, inclusief het schenden van de informatieplicht jegens de curator. Schuldeisers worden op die manier benadeeld.

F631 KREDIET-,HYPOTHEEK- EN DEPOTFRAUDE

Krediet-, hypotheek- en depotfraude hebben gemeen dat de fraudeur - indien deze juiste gegevens opgeeft - niet in aanmerking komt voor een specifieke vorm van financiering. Om toch een hypotheek, krediet of geld uit een depot te kunnen ontvangen wordt onware informatie verstrekt. Bijvoorbeeld de schijn wekken dat het inkomen van de aanvrager hoger is dan daadwerkelijk het geval is. Depotfraude houdt bijvoorbeeld in dat een aannemer een te hoog bedrag factureert dat de bank vervolgens uit het bouwdepot aan de aannemer betaalt.

F632 AQUISITIEFRAUDE

Acquisitiefraude is het stelselmatig benaderen van aan het economische verkeer deelnemende organisaties, door malafide advertentiebureaus, uitgeverijen, adviesbureaus of personen handelend in opdracht van dit soort bedrijven, met als doel het onder valse voorwendselen verkrijgen van (advertentie) opdrachten door het misleiden van werkzame personen binnen die organisaties, teneinde daar een financieel voordeel mee te behalen. Spookfacturen (offertes met het uiterlijk van een factuur) worden ook onder acquisitiefraude geschaard

F633 VASTGOEDFRAUDE

Bij de bouw, verbouwing, koop en verkoop van vastgoed zijn vaak verschillende partijen betrokken. Hierdoor ontstaan op verschillende momenten kansen om te frauderen. Opdrachtgevers die een ander bedrag in rekening brengen dan de daadwerkelijke aannemerskosten en het verschil in eigen zak steken, aannemers die aan verschillende projecten tegelijkertijd werken terwijl slechts een verbouwing wordt gefactureerd en vastgoed tegen een te lage prijs doorverkopen, zijn verschillende vormen van vastgoedfraude. Alle varianten hebben gemeen dat sprake is van onrechtmatigheden met betrekking tot het verwerven, bezit en het gebruik van vastgoedobjecten, waardoor de fraudeur winst maakt. Vastgoedfraude is ook vaak een faciliterende vorm van fraude en gaat niet zelden samen met hypotheekfraude.

F634 FRAUDE MET KILOMETERTELLERS

Fraude met kilometertellers betreft het wijzigen of doen wijzigen of de werking van de kilometerteller zodanig beïnvloeden of doen beïnvloeden dat de op de teller aangegeven afstand niet overeenkomt met de door dat motorrijtuig werkelijk afgelegde afstand. De tellerstand kan zowel naar boven als naar beneden gewijzigd worden, waardoor een onjuiste waarde van de auto wordt verkregen. Door zowel het opwaarderen als afwaarderen van een tellerstand kan onder omstandigheden onrechtmatig voordeel verkregen worden door bijvoorbeeld een te hoge verkoopwaarde of te lage invoerheffingen.

F635 FRAUDE IN DE ZORG

Van fraude in de zorg wordt gesproken, indien sprake is van opzettelijk gepleegde onrechtmatige feiten, die ten laste komen van voor de zorg bestemde middelen. Artsen, paramedici en ziekenhuizen die niet-uitgevoerde (of op andere wijze uitgevoerde) behandelingen in rekening brengen en fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB). Bemiddelaars steken soms een deel van die budgetten in eigen zak.

F636 FRAUDE MET ONLINEHANDEL

Fraude kan voorkomen bij het online aanschaffen van producten (op Marktplaats.nl bijvoorbeeld), ofwel er wordt (stelselmatig) niet betaald of er wordt (stelselmatig) niet geleverd. Ook gegevens die digitaal worden opgevraagd kunnen worden gemanipuleerd om hiermee voordeel te behalen.

F637 VOORSCHOTFRAUDE

In het geval van voorschotfraude worden slachtoffers benaderd via e-mail. De afzender vraagt meestal om hulp. Als tegenprestatie wordt een onwaarschijnlijk hoge vergoeding beloofd, zoals een deel van de winst, of een loterijuitkering. In ruil daarvoor geven slachtoffers eerst een financieel voorschot of verstrekken ze persoonlijke informatie. (Ook wel bekend als 419-fraude, datingfraude, loterij-fraude et cetera).

F638 TELECOMFRAUDE

Elke vorm van misbruik van een telecommunicatievoorziening, waardoor de integriteit van de telecommunicatie infrastructuur wordt of kan worden aangetast dan wel het verrichten van enige frauduleuze handeling teneinde een telecommunicatie dienstverlening te verkrijgen, waardoor enig nadeel kan ontstaan en waarbij de gedragingen of het nalaten is te kwalificeren als een overtreding van het Wetboek van strafrecht en/of een bijzondere wet. Denk aan roaming fraude, abonnementsfraude met betrekking tot belhuizen, dealer fraude, ghosting, subscription fraude en premium rate services fraude.

F639 BELEGGINGSFRAUDE