Aantasting openbare orde in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Aantasting openbare orde geregistreerd in april 2020 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Aantasting openbare orde' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Aantasting openbare orde in Nederland sinds januari 2012

Aantasting openbare orde in april 2020

Nederland
515

Aantasting openbare orde in Nederland in de afgelopen maanden

april 2020
515
maart 2020
429
februari 2020
571
januari 2020
609
december 2019
589
november 2019
533

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2020
2.124
tot apr 2019
2.203
tot apr 2018
1.632
tot apr 2017
1.733
tot apr 2016
1.676
tot apr 2015
1.606

Aantasting openbare orde

Provincie Zuid-Holland
117
Provincie Noord-Brabant
84
Provincie Noord-Holland
72
Provincie Gelderland
67
Provincie Utrecht
59
Provincie Overijssel
34
Provincie Limburg
26
Provincie Friesland
20
Provincie Flevoland
16
Provincie Zeeland
9
Provincie Groningen
6
Provincie Drenthe
5

Misdrijf per categorie in Nederland in april 2020

Alle misdrijven
55.939
Horizontale fraude
10.284
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.830
Overige vermogensdelicten
5.470
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
4.652
Ongevallen (weg)
4.645
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3.156
Mishandeling
2.821
Bedreiging
2.402
Winkeldiefstal
2.169
Onder invloed (weg)
1.557
Diefstal/inbraak woning
1.379
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.368
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.257
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
1.128
Maatschappelijke integriteit (overig)
1.001
Drugshandel
925
Diefstal van motorvoertuigen
790
Wegen (overig)
657
Aantasting openbare orde
515
Wapenhandel
472
Brand/ontploffingen
463
Zedenmisdrijven
401
Zakkenrollerij
230
Moord, doodslag
227
Bijzondere wetten
202
Huisvredebreuk
191
Openlijk geweld
175
Straatroof
174
Diefstallen (water)
151
Fraude (overig)
80
Overvallen
65
Leefbaarheid (overig)
53
Verticale fraude
30
Overige veiligheidsmisdrijven
27
Discriminatie
23
Burengerucht (relatieproblemen)
20
Dieren
14
Drugs/drankoverlast
10
Onder invloed (water)
7
Transport gevaarlijke stoffen
6
Vreemdelingenzorg
5
Bodem
5
Afval
4
Vuurwerk
2
Lucht (overig)
1
Bouwstoffen
1
Mensensmokkel
1
Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Inrichting Wet Milieubeheer Bestrijdingsmiddelen Mestmisdrijven Mensenhandel

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Aantasting openbare orde'?

F10 OVERIGE DELICTEN OPENBARE ORDE

Alle niet nader gespecificeerde overtredingen genoemd in hoofdstuk 4 van het Wetboek van Strafrecht (Misdrijven tegen de openbare orde).

F17 WEDERSPANNIGHEID (VERZET)

Het zich met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijk voorschrift of op zijn verzoek, bijstand verlenen.

F18 NIET VOLDOEN AAN BEVEL/VORDERING

Het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten alsmede het beletten, belemmeren of verijdelen van handelingen ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift.

F19 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN HET OPENBAAR GEZAG

Alle andere niet met name genoemde overtredingen van hoofdstuk 6 Wetboek van Strafrecht (Misdrijf tegen het Openbaar Gezag en Meineed).

F30 VALSE IDENTITEIT OPGEVEN

Het door het bevoegd gezag naar de personalia gevraagd opgeven van een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij/zij in de basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven of woon- of verblijfplaats.