Aantasting openbare orde in Nederland

In: Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland

informatie alleen over heel nederland

Aantasting openbare orde geregistreerd in maart 2021 in Nederland

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Nederland. 'Aantasting openbare orde' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Nederland en ►112-nieuws in Nederland.

Aantasting openbare orde in Nederland sinds januari 2012

Aantasting openbare orde in maart 2021

Nederland
935

Aantasting openbare orde in Nederland in de afgelopen maanden

maart 2021
935
februari 2021
430
januari 2021
854
december 2020
456
november 2020
498
oktober 2020
543

Tot en met maart in andere jaren

tot mrt 2021
1.609
tot mrt 2021
1.604
tot mrt 2021
1.163
tot mrt 2021
1.261
tot mrt 2021
1.251
tot mrt 2021
1.212

Aantasting openbare orde

Provincie Noord-Holland
553
Provincie Zuid-Holland
149
Provincie Noord-Brabant
68
Provincie Utrecht
53
Provincie Overijssel
27
Provincie Gelderland
21
Provincie Limburg
14
Provincie Groningen
13
Provincie Zeeland
12
Provincie Friesland
11
Provincie Drenthe
7
Provincie Flevoland
7

Misdrijf per categorie in Nederland in maart 2021

Alle misdrijven
63.774
Horizontale fraude
15.573
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
5.804
Ongevallen (weg)
5.653
Overige vermogensdelicten
5.592
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
5.124
Mishandeling
2.679
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2.538
Winkeldiefstal
2.513
Bedreiging
2.295
Onder invloed (weg)
2.109
Diefstal/inbraak woning
1.580
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1.311
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1.151
Drugshandel
1.075
Maatschappelijke integriteit (overig)
992
Aantasting openbare orde
935
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
800
Wegen (overig)
651
Zedenmisdrijven
641
Diefstal van motorvoertuigen
603
Wapenhandel
559
Zakkenrollerij
318
Bijzondere wetten
282
Brand/ontploffingen
259
Huisvredebreuk
221
Openlijk geweld
211
Moord, doodslag
178
Straatroof
151
Fraude (overig)
102
Diefstallen (water)
76
Overige veiligheidsmisdrijven
54
Leefbaarheid (overig)
52
Overvallen
51
Verticale fraude
49
Discriminatie
36
Vreemdelingenzorg
25
Kinderzeden
25
Burengerucht (relatieproblemen)
23
Dieren
18
Transport gevaarlijke stoffen
16
Drugs/drankoverlast
14
Vuurwerk
8
Afval
7
Onder invloed (water)
6
Bodem
4
Mensensmokkel
4
Water
2
Inrichting Wet Milieubeheer
2
Mestmisdrijven
1
Onder invloed (lucht) Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Lucht (overig) Bouwstoffen Bestrijdingsmiddelen Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting

Navigeer verder:

Per provincieDrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland

Wat wordt verstaan onder 'Aantasting openbare orde'?

F10 OVERIGE DELICTEN OPENBARE ORDE

Alle niet nader gespecificeerde overtredingen genoemd in hoofdstuk 4 van het Wetboek van Strafrecht (Misdrijven tegen de openbare orde).

F17 WEDERSPANNIGHEID (VERZET)

Het zich met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijk voorschrift of op zijn verzoek, bijstand verlenen.

F18 NIET VOLDOEN AAN BEVEL/VORDERING

Het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten alsmede het beletten, belemmeren of verijdelen van handelingen ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift.

F19 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN HET OPENBAAR GEZAG

Alle andere niet met name genoemde overtredingen van hoofdstuk 6 Wetboek van Strafrecht (Misdrijf tegen het Openbaar Gezag en Meineed).

F30 VALSE IDENTITEIT OPGEVEN

Het door het bevoegd gezag naar de personalia gevraagd opgeven van een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres waarop hij/zij in de basisadministratie persoonsgegevens staat ingeschreven of woon- of verblijfplaats.