Drimble

Natuurvijver Melderslo, Ow-vergunning

Provincie Limburg op 31 mei 2011, betreffende een object gelegen in Melderslo.

informatie alleen over melderslo

Inhoud :

Natuurvijver Melderslo, Ow-vergunning

Het waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:
Ontgrondingenwet, vergunning
Voor: het ontgronden van terreinen ter realisering van een natuurvijver
Locatie: natuurvijver te Melderslo, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie T, nummers 204, en 205, 5962 AS
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 26 mei 2011 Kenmerk: 10/25908 (dossier 2422) Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 mei 2011 t/m 12 juli 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, 1 juni 2011 t/m 11 juli 2011 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie

Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649 www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten) www.limburg.nl/milieukaart

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Melderslo:

DatumBetreftOnderwerp
11-07-2019MeldersloZwingellaan 15, 17, 19, 21 te Melderslo, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 3 juli 2019)(reeds verzonden 8 juli)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-169699)

11-07-2019MeldersloGemeente Horst aan de Maas, vertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Overig (gmb-2019-170881)

09-07-2019MeldersloBeemdweg 4 Melderslo, verleende vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (besluitdatum 5 juli 2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-168998)

05-07-2019MeldersloRector Mulderstraat Melderslo, verleende evenementenvergunning (besluitdatum 3 juli 2019)

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-166230)

27-06-2019MeldersloMelderslo, Herenbosweg 25, vertrokken naar onbekende bestemming (27-06-2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-156462)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.