Drimble

Provincie Zeeland - Besluit ophoging subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland 2014. (Provincie Zeeland)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Provincie Zeeland op 8 juli 2014

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Provincie Zeeland
- Besluit ophoging subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland 2014.

Besluit  van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 17 juni 2014, besluitnummer 14008849, tot ophoging van het subsidieplafond voor de begrotingsjaren 2014-2019 ten behoeve van Investeringssubsidie natuur en landschap van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Zeeland (SKNL) ten behoeve van herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden.

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 • Gelet op de Natuurbeschermingswet 1998;

 • Gelet op de Natuurpact van 18 september 2013;

 • Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland;

 • Gelet op het eerder vastgestelde besluit Openstelling SNL 2014 van 8 oktober 2013, nr. 13022474 en 10 december 2014, nr. 13022474;

 • Gelet op het eerder vastgestelde besluit Ophoging SNL Zeeland 2014 van 27 mei 2014, nr. 14007940;

 • Besluiten gewijzigd vast te stellen:

  ARTIKEL I

  A. SUBSIDIEPLAFONDS

 • 2. Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Zeeland (SKNL) wordt voor de begrotingsjaren 2014 tot en met 2019 het volgende subsidieplafond opgehoogd met de hieronder genoemde bedragen.

 • 2.1 Investeringssubsidie natuur en landschap

  Aanvragen voor investeringen op programma niveau € 12.212.550,- voor subsidies als bedoeld in:

 • Artikel 8, eerste lid, onderdeel c (kwaliteitsimpuls natuurbeheertype),

 • artikel 8,eerste lid, onderdeel e (omzetting naar een ander natuurbeheertype), of

 • artikel 8, eerste lid, onderdeel f (verhoging natuurkwaliteit van een habitattype);

 • volgens de volgende verdeling en plafond per jaar:

  Jaar

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Totaal

  1.135.313

  1.907.163

  2.477.738

  2.163.263

  2.589.563

  1.887.113

  Aanvragen voor de onderdelen 2.1 van dit besluit zijn uitsluitend mogelijk volgens het programma (gebieden, maatregelen, kosten) zoals opgenomen in bijgevoegde maatregelen tabel 1 en bijbehorende kaarten in de bijlagen.

  ARTIKEL II

  Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

  De maatregelentabel en bijbehorende kaarten op grond van dit besluit en als bedoeld in artikel I wordt geplaatst op de provinciale website.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 17 juni 2014.

  Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

  A.W. Smit, secretaris

  Uitgegeven, 8 juli 2014

  De secretaris, A.W. Smit

  Bijlage 1 Maatregelen tabel

  Uniek

  Nr.

  Gebiedsnummer

  Natura 2000-gebied

  Omschrijving maatregel

  Kaartcodes

  Aanvrager

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  1

  115

  Grevelingen

  Slikken van Bommenede (GR05); Voormalige 'struikeilanden' is afgeplagd (2012). Het stuikeiland was in de huidige staat nauwelijks geschikt broedgebied voor kustbroedvogels. Het struikeleiland moet wel verder onderhouden worden. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  G1

  SBB

   

  X

   

  X

   

  X

  2

  115

  Grevelingen

  Veermansplaat (GR10); Zuidpunt aantrekkelijk maken voor plevieren dmv schelpenstort (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  G2

  SBB

   

   

  X

   

   

   

  3

  115

  Grevelingen

  Slik Dijkwater (GR06); Verwijderen alle struiken en bomen van de westelijke dijk; westelijke uitloper slik en schelpenrand omvormen tot eiland om grondpredatoren te weren. Afgegraven zand aan de buitenzijde van de richel deponeren om zo oppervlakte eiland te vergroten.Regelmatig herhalen vanwege aanslibbing. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  G3

  SBB

   

   

   

  X

   

   

  8

  115

  Grevelingen

  Veermansplaat; Ca. 5 ha niet maaien. Dit kan het beste plaatsvinden langs op randen langs bosjes die voedselrijker zijn en niet conflicteren met habitatopgaven. Een tijdelijke beperkte dekking van enkele ha is noodzakelijk om de populatie wat draagkracht te geven. Tijdelijke rasters zetten (tbv noordse woelmuis: behoud kwaliteit leefgebied).

  G8

  SBB

   

   

  X

   

   

  X

  17

  116

  Kop van Schouwen

  Aanleg poelen voor amfibieën (5 stuks), bij voorkeur aansluiten op poelen van de Maire en de Meeuwenduinen.

  K2

  SBB

   

  X

   

   

   

   

  20

  116

  Kop van Schouwen

  Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein Natuurmonumenten)

  N2000

  NM

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  21

  116

  Kop van Schouwen

  Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein Staatsbosbeheer)

  N2000

  SBB

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  22

  116

  Kop van Schouwen

  Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein particulieren)

  N2000

  Particulieren

   

  X

  X

  X

  X

  X

  39

  116

  Kop van Schouwen

  Herinrichting Duinpolder door ruimen struweel en plaatselijk plaggen, chopperen/maaien.

  K6

  Particulieren

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  42

  116

  Kop van Schouwen

  Herinrichting en plaggen ( hydrologische herstel Weitjes Burgh).

  K7

  NM

   

   

  X

  X

   

   

  44

  116

  Kop van Schouwen

  Herinrichting t.b.v. hydrologische maatregelen terreinen Watergat/Oosterenban.

  K9

  Particulieren

   

   

  X

  X

  X

  X

  48

  116

  Kop van Schouwen

  Kleinschalig reactiveren boswachterij Westenschouwen, inclusief: 1) ruimen struweel en opslag, en 2) afvoeren van humus houdende grond.

  K12

  SBB

   

   

  X

   

   

   

  50

  116

  Kop van Schouwen

  Kwaliteitsverbetering en herinrichting Zeepe Duinen. Omvat de volgende maatregelen: plaggen, verwijderen vogelkers, verwijderen ongewenste bomen en houtopslag, uitdiepen / schonen poelen, kleinschalig reactiveren (stuifplekken maken en plaggen), verwijderen en afvoeren rasters, plaatsen nieuwe rasters en weidehekken, indien nodig kleine ingrepen ter bevordering herintroductie konijnen.

  K14

  NM

  X

  X

  X

  X

   

   

  51

  116

  Kop van Schouwen

  Kwaliteitsverbetering Slotbos, incl: 1) hakhoutbeheer (deel doorgeschoten elzenhakhout en populieren verwijderen), 2) dunning / vrijzetten van enkele grote eiken, 3) opschonen greppel- en rabattenstelsel, 4) omvormen van bos door kappen esdoorns en aanplant van es, iep en linde. Verwijderen Am. vogelkers lift mee.

  K15

  NM

  X

   

  X

  X

  X

   

  53

  116

  Kop van Schouwen

  Omvorming naaldbos, inclusief planvorming. Fasering van uitvoering mee laten liften met fasering redynamisering duinen.

  K17

  SBB

  X

  X

   

  X

  X

   

  62

  116

  Kop van Schouwen

  Openhouden valleien en verwijderen elzen opslag Vroongronden.

  K19

  SBB

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  69

  116

  Kop van Schouwen

  Plaggen en afvoeren Oosterban 2.

  K20

  Particulieren

  X

   

   

   

   

   

  70

  116

  Kop van Schouwen

  Plaggen en afvoeren Watergat (Molenburgh).

  K21

  Particulieren

  X

   

   

   

   

   

  71

  116

  Kop van Schouwen

  Project Meeuwenduinen, inclusief: 1) Plaggen tot minerale zand (ca. 15 cm), 2) plaggen en uitsteken duinriet, helm en struweel en uittrekken wilgen rond bestaande zandverstuiving, 3) afvoeren van humus houdende grond en vegetatie buiten N2000-gebied, 4) drukbegrazing met schapen, en 5) combineren met maatregelen voor de herintroductie van konijnen en verwijderen Am. vogelkers.

  K22

  SBB

   

  X

  X

  X

  X

   

  77

  116

  Kop van Schouwen

  Regulier beheer vliegveld (maaien en afvoeren)

  K25

  SBB

   

   

   

   

   

   

  84

  116

  Kop van Schouwen

  Uitvoering verstuivingsplan , incl.: 1) Aanleg paraboolduinen, 2) kleinschalig reactiveren (stuifplek plaggen) 3) plaggen Meeuwenduinen, 4) ontbossen en 5) ruimen struweel Meeuwenduinen.

  K26

  SBB

   

  X

  X

   

   

   

  88

  116

  Kop van Schouwen

  Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein Staatsbosbeheer).

  N2000

  SBB

  X

  X

   

  X

  X

  X

  89

  116

  Kop van Schouwen

  Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein Natuurmonumenten).

  N2000

  NM

   

  X

  X

  X

  X

   

  91

  116

  Kop van Schouwen

  Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein particulieren).

  N2000

  Particulieren

   

  X

  X

  X

  X

   

  100

  116

  Kop van Schouwen

  Vooronderzoek maatregelen Slotbos. Uitvoeren van een hydrologische effecten analyse.

  K15

  NM

  X

   

   

   

   

   

  106

  117

  Manteling van Walcheren

  Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein Staatsbosbeheer)

  N2000

  SBB

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  107

  117

  Manteling van Walcheren

  Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein Het Zeeuwse Landschap)

  N2000

  HZL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  108

  117

  Manteling van Walcheren

  Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000 (op terrein particulieren)

  N2000

  Particulieren

   

  X

  X

  X

  X

  X

  115

  117

  Manteling van Walcheren

  Continueren huidig begrazingsbeheer

  N2000

  SBB

   

   

   

   

   

   

  116

  117

  Manteling van Walcheren

  Dempen kanaal, voorkomen van drijfzand, plaatsen nieuwe rasters.

  M2

  HZL

   

   

   

   

   

  X

  120

  117

  Manteling van Walcheren

  Extra drukbegrazing met schapen; 24 ha (huidig) + 10 ha uitbreiding.

  M3

  HZL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  123

  117

  Manteling van Walcheren

  Kruipwilg en duindoorn rooien oostelijk deel.

  M4

  HZL

  X

  X

  X

  X

   

   

  124

  117

  Manteling van Walcheren

  Kwaliteitsverbetering landgoederen

  M5

  Particulieren

   

  X

  X

  X

  X

  X

  127

  117

  Manteling van Walcheren

  Maaien en afvoeren om struweelontwikkeling te voorkomen oostelijk deel

  M6

  HZL

   

  X

  X

  X

  X

  X

  141

  117

  Manteling van Walcheren

  Planvorming en uitvoering regeneratie Papierenzolder (regenereren van primaire duinvallei + afvoeren nutriënten en plagsel).

  M8

  HZL

   

   

  X

  X

  X

   

  142

  117

  Manteling van Walcheren

  Ruimen struweel zeereep westelijk deel, Vier Hoogten (deelgebied a, rapport Bas Arens)

  M9

  SBB

   

  X

  X

  X

   

   

  146

  117

  Manteling van Walcheren

  Uitbreiding begrazing door eenmalig plaatsen rasters en hekken (uitvoering tesamen met project Papierenzolder).

  M10

  HZL

   

   

   

   

  X

  X

  147

  117

  Manteling van Walcheren

  Uitbreiding begrazing westelijk deel.

  M11

  SBB

   

  X

   

   

   

   

  148

  117

  Manteling van Walcheren

  Uitbreiding huidige begrazingsbeheer

  M12

  HZL

   

  X

  X

  X

  X

  X

  151

  117

  Manteling van Walcheren

  Uitvoeren verstuivingsplan, incl.: 1) aanleggen stuifkuilen, 2) afplaggen humuslaag en 3) opvolgen met drukbegrazing schapen om stuifplekken open te houden.

  M13

  HZL

   

  X

  X

  X

   

   

  152

  117

  Manteling van Walcheren

  Uitvoeren verstuivingsplan, incl.: 1) kaal maken van toppen zeereep, 2) ontgraven helm, 3) verwijderen en afvoeren beton puinweg en 4) afplaggen humuslaag.

  M14

  SBB

   

   

   

  X

   

   

  153

  117

  Manteling van Walcheren

  Uitvoeren verstuivingsplan, incl.: 1) kaal maken van toppen zeereep, 2) ontgraven helm, 3) verwijderen en afvoeren beton puinweg en 4) afplaggen humuslaag.

  M14

  HZL

   

   

   

  X

  X

   

  158

  117

  Manteling van Walcheren

  Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein Staatsbosbeheer).

  N2000

  SBB

   

  X

  X

  X

  X

  X

  159

  117

  Manteling van Walcheren

  Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein Het Zeeuwse Landschap).

  N2000

  HZL

   

  X

  X

  X

  X

  X

  160

  117

  Manteling van Walcheren

  Verwijderen Am. vogelkers op basis van het provinciale Plan van Aanpak bestrijding Am. Vogelkers, rekeninghoudend met overige uitvoeringsmaatregelen (op terrein particulieren).

  N2000

  Particulieren

   

  X

  X

  X

  X

  X

  167

  117

  Manteling van Walcheren

  Zoneren recreatie (voorlichting en plaatsen van informatieborden).

  N2000

  HZL

   

  X

   

   

   

  X

  172

  118

  Oosterschelde

  Vlietepolder; Verwijderen bomen/ houtige opslag, maaien en afvoeren. Graven van petgaten

  O1

  HZL

  X

   

   

   

   

   

  175

  118

  Oosterschelde

  Stinkgat- van Haaftenpolder; ruigte maaien, plaggen, verwijderen van bomen en struiken. Onderzoek naar juiste hydrologische maatregelen om ruigte tegen te gaan. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  O3

  SBB

   

  X

   

   

   

   

  176

  118

  Oosterschelde

  Prunje (OS7); ruigte maaien / afplaggen (o.a. tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; uitbreiding en verbetering kwaliteit leefgebeid strandplevier)

  O4

  SBB

   

  X

   

  X

   

  X

  177

  118

  Oosterschelde

  Pikgat en deelgebied 6 (zuidkust schouwen): Verruigging deels tegengaan door maaien. Voor gevoelige soorten: ruigte maaien en continuering zomer/ winterpeil (o.a. tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; uitbreiding en verbetering kwaliteit leefgebeid strandplevier; uitbreiding leefgebied noordse woelmuis)

  O5

  NM

   

  X

  X

  X

  X

  X

  178

  118

  Oosterschelde

  Cauwers Inlaag; Effectgerichte monitoring vegetatie en vergroten oppervlakte door herprofilering aangebrachte grond.

  O6

  NM

   

   

  X

   

   

   

  179

  118

  Oosterschelde

  Schakerloopolder (OS25); Verwijderen bomen en struiken, maaien en afvoeren vegetatie vasteland. Oude deel eilandje in grote plas herstellen. (behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; uitbreiding en verbetering kwaliteit leefgebeid strandplevier)

  O7

  SBB

   

   

  X

   

   

   

  180

  118

  Oosterschelde

  Neeltje Jans (OS19); maatregel 1: het kaal maken verruigd eiland 'De Haak' in de expo haven en 2: het afsluiten van zuid-arm Mattenhaven tbv leefgebied strandplevier.

  O8

  HZL

   

  X

   

   

   

   

  181

  118

  Oosterschelde

  De Pluimpot, Scherpenisse (OS29); Kaal maken van verruigd eiland door maaien en plaggen (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  O9

  SBB

   

   

   

   

   

  X

  182

  118

  Oosterschelde

  Suzanna’s en Kisters Inlaag (OS11); Ruigte maaien. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  O10

  NM

   

  X

  X

  X

  X

  X

  183

  118

  Oosterschelde

  Scherpenissepolder (OS27); Periodiek peil verhogen met brak water iom. Waterschap (ivm mogelijke externe effecten).

  O11

  SBB

   

   

  X

  X

   

   

  184

  118

  Oosterschelde

  Koude- en kaaspolder; Onderzoek mogelijkheden plaatsen kwelbuizen en maaiveldverlaging voor meer zoutinvloed. Kaal maken van verruigd eiland door maaien/plaggen Onderzoek naar mogelijkheden voor aanwenden vrijkomende grond voor extra vogeleilandjes. (o.a. tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  O12

  HZL

  X

  X

   

   

   

   

  186

  118

  Oosterschelde

  Westenschouwense Inlaag West; verruiging tegengaan door maaien; effecgericht monitoren vegetatie (onder SNL); afhankelijk van uitkomsten monitoring, peil verhogen of handhaven streefpeil

  O14

  NM

   

  X

  X

  X

  X

  X

  187

  118

  Oosterschelde

  Westenschouwense Inlaag Oost; verruiging tegengaan door maaien; effecgericht monitoren vegetatie (onder SNL); afhankelijk van uitkomsten monitoring, peil verhogen of handhaven streefpeil

  O15

  NM

   

  X

  X

  X

  X

  X

  188

  118

  Oosterschelde

  Schelphoek buitendijks (OS12); Broedeiland afvlakken door afplaggen. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  O16

  SBB

   

   

  X

   

   

   

  190

  118

  Oosterschelde

  Bruintjeskreek; Onderzoeken mogelijkheden plaatsen kwelbuizen voor meer zoutinvloed op basis resultaten plaatsen kwelbuizen. Optimalisatie peil door aanvullend plaggen en/of hergebruik vrijgekomen materiaal voor broedeilanden gebruiken om nieuwe pionierszones te creëren. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  O18

  HZL

   

  X

  X

   

   

   

  191

  118

  Oosterschelde

  Inlaag 's Gravenhoek; verwijderen vegetatie van vogeleilanden door maaien en afvoeren. Een maal per 5 jaar wilgen afzetten (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  O19

  HZL

   

   

   

   

   

  X

  205

  118

  Oosterschelde

  Koudekerkse en Westschouwense inlagen; inrichten voor Noordse woelmuis (tbv H3140: uitbreiding oppervlak leefgebied Noordse Woelmuis)

  O25

  NM

   

  X

   

   

   

   

  208

  119

  Veerse Meer

  Kwistenburg (VM2); Uitrasteren strandhaak in broedseizoen, zodat er geen sprake is van vertrapping van nesten door vee. Broedeiland maken. (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  V1

  NM

   

   

   

   

   

   

  212

  121

  Yerseke en Kapelse Moer

  Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000, inclusief ganzen (op terrein Het Zeeuwse Landschap)

  Y1

  HZL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  215

  121

  Yerseke en Kapelse Moer

  Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000, inclusief ganzen (op terrein Staatsbosbeheer)

  Y2

  SBB

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  218

  121

  Yerseke en Kapelse Moer

  Begrazing en beheer veerasters (permanent) (regulier beheer) (op terrein Het Zeeuwse Landschap)

  Y3

  HZL

   

   

   

   

   

   

  219

  121

  Yerseke en Kapelse Moer

  Begrazing en beheer veerasters (permanent) (regulier beheer) (op terrein Staatsbosbeheer)

  Y4

  SBB

   

   

   

   

   

   

  220

  121

  Yerseke en Kapelse Moer

  Indien nodig openhouden van en/of aanleg van ondiepe greppels Kapelse Moer.

  Y5

  SBB

   

   

   

   

   

   

  224

  121

  Yerseke en Kapelse Moer

  Maaien van de hoger gelegen delen en afvoeren maaisel (cyclisch) (indien noodzakelijk, ten gunste van de weidevogels) Yerseke Moer.

  Y6

  HZL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  239

  121

  Yerseke en Kapelse Moer

  Verwijderen opgaande beplanting (cyclisch) (regulier beheer)

  N2000

  HZL

   

   

   

   

   

   

  240

  121

  Yerseke en Kapelse Moer

  Verwijderen opgaande beplanting (cyclisch) (regulier beheer)

  N2000

  SBB

   

   

   

   

   

   

  243

  122

  Westerschelde

  Inlaag 1887 en Inlaag 2005; Binnendijks: in bestaande gebieden (Inlaag 2005 en mogelijk Inlaag 1887) de natuurlijke fluctuatie handhaven, of zelfs de abiotiek meer te sturen richting geschiktheid voor H1310_A. Het dichtgeslibde gebied moet opgeschoond worden. Kwelbuizen onder dijk zijn stuk (nw € 25.000,-). Waterschap legt nieuwe stuw aan. Zonder kwelbevordering (kwelbuizen) heeft peilbeheer geen effect.

  W1

  NM

   

   

  X

   

   

   

  246

  122

  Westerschelde

  Zuidgors; kleinschalig experimenteren afplaggen.

  W4

  NM

   

  X

  X

   

  X

   

  248

  122

  Westerschelde

  Verdronken Zwarte Polder; Voor het in stand houden van de natuurwaarden is regelmatig onderhoud aan de slufter (baggeren) essentieel. In 1ste pp onderhoud aan geulen en prielen. Ook geschikt voor kustbroedvogels. Vogelbroedstrand ligt naast geul. Geul meanderd en slibt dicht. Bij werkzaamheden zand wat opgebaggerd is, op strand leggen. (tbv H1310_A: uitbreiding areaal; H1330_A: uitbreiding areaal en verbetering kwaliteit; behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels)

  W6

  HZL

   

   

   

   

   

  X

  249

  122

  Westerschelde

  Verdronken Zwarte Polder; onderzoek nauwe korfslak (lift mee op Kop van Schouwen)

  W7

  HZL

   

   

   

   

   

   

  252

  122

  Westerschelde

  Hooge Plaaten; Het in de afgelopen jaren afgekalfde westelijke strand van de Bol weer herstellen dmv een suppletie met zand. Dit zorgt er voor dat het verloren broedhabitat van dwergstern en strandplevier weer wordt hersteld. Dit strand zal tevens zorgen voor stuivend zand wat een positief effect heeft op het broedgebied van de grote stern/ het habitattype embryonale duinen (zandmotor effect). (tbv behoud kwaliteit leefgebied voor kustbroedvogels; H2110 behoud areaal). Dit vergt eerste morfologisch onderzoek naar de haalbaarheid van deze maatregelen. Eerste periode onderzoek, waarbij naast het morfologisch onderzoek ook nog moet worden onderzocht of het plaggen van de plaat geen oplossing biedt. Tweede periode geld reserveren voor de eventuele uitvoering van de maatregelen.

  W10

  HZL

   

   

  X

   

   

   

  267

  123

  Zwin & Kievittepolder

  Aanvullend maaien of kappen Oudelandse Polder & Kievittepolder

  Z1

  HZL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  270

  123

  Zwin & Kievittepolder

  Aanvullende monitoring natuurkwaliteit Natura 2000

  N2000

  HZL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  273

  123

  Zwin & Kievittepolder

  Begrazing van schor met schapen

  Z2

  HZL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  276

  123

  Zwin & Kievittepolder

  Monitoring kamsalamander

  N2000

  HZL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  279

  123

  Zwin & Kievittepolder

  Monitoring kleine zilverreiger

  N2000

  HZL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  283

  123

  Zwin & Kievittepolder

  Uitbreiding poelen Kievittepolder, minimaal 3 stuks

  Z3

  HZL

   

  X

   

  X

   

  X

  288

  124

  Groote Gat

  Aanvullende monitoring zilte graslanden

  G1

  HZL

   

  X

   

  X

   

  X

  292

  124

  Groote Gat

  Compartimentering huidige begrazing om druk te reguleren (op terrein Het Zeeuwse Landschap)

  G3

  HZL

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  295

  124

  Groote Gat

  Continuering huidig beheer

  N2000

  HZL

   

   

   

   

   

   

  306

  125

  Canisvliet

  Compartimentering huidige begrazing om druk te reguleren (op terrein Staatsbosbeheer)

  C1

  SBB

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  309

  125

  Canisvliet

  Continuering huidig beheer

  N2000

  SBB

   

   

   

   

   

   

  310

  125

  Canisvliet

  Graven van greppels (accentueren) voor afvoeren regenwater of bevorderen inundatie

  C2

  SBB

  X

   

   

   

   

   

  312

  125

  Canisvliet

  Indien begrazing niet het gewenste resultaat oplevert, maaien en afvoeren van de vegetatie in het najaar. (incidenteel)

  C3

  SBB

  X

   

  X

   

  X

   

  324

  126

  Vogelkreek

  Continuering huidig beheer

  N2000

  SBB

   

   

   

   

   

   

  325

  126

  Vogelkreek

  Indien begrazing niet het gewenste resultaat oplevert, maaien en afvoeren van de vegetatie in het najaar. (incidenteel)

  N2000

  SBB

   

  X

   

  X

   

  X

  328

  126

  Vogelkreek

  Onderhoud, vervangen en uitbreiden houtrillen

  V1

  SBB

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Plafond SKNL Herstel-

  maatregelen

   € 1.135.313

   € 1.907.163

   € 2.477.738

   € 2.163.263

   € 2.589.563

   € 1.887.113

  Bijlage 2 Kaarten herstelmaatregelen

  Artikel


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  DatumBetreftOnderwerp

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.