Drimble

ONTWERP-PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 47 te Berltsum (Berlikum) (Gemeente Menaldumadeel)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Menaldumadeel op 7 juli 2014

Inhoud Omgevingsvergunning:

ONTWERP-PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 47 te Berltsum (Berlikum)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 7 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerp-projectafwijkingsbesluit omgevingsvergunning voor de verbouwing van het bestaande gymnastieklokaal aan de Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 47 te Berltsum (Berlikum) tot een woning met commerciële ruimte. De stukken, waaronder de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen zijn in te zien bij de Centrale balie van het gemeentekantoor, alsmede via www.menameradiel.nl (klik links op ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens op ‘projectafwijkingsbesluiten’).

Aan de plannen kan op basis van artikel 2.12, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking worden verleend. De ontwerp-besluiten met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ter inzage gelegd. Voordat het definitieve besluit wordt genomen kan een ieder binnen de terinzagetermijn zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Menameradiel, postbus 3, 9036 ZW Menaam (Menaldum) of via de mail: gemeente@menameradiel. nl. Behandelend ambtenaar: G.J. Rouwenhorst.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


DatumBetreftOnderwerp

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.