Drimble

Raadsbesluit Algemeen Belang Sportaccommodaties inzake de Wet Markt en Overheid (Gemeente Menaldumadeel)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Menaldumadeel op 23 juni 2014

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Raadsbesluit Algemeen Belang Sportaccommodaties inzake de Wet Markt en Overheid

Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad van de gemeente Menameradiel in zijn vergadering van 5 juni 2014 een besluit algemeen belang sportaccommodaties inzake de Wet markt en overheid heeft genomen.

Het besluit houdt in dat de exploitatie van de gemeentelijke binnen en buiten sportaccommodaties zijn aangewezen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h lid 5 van de Mededingingswet.

Dit besluit treedt in werking op 23 juni 2014 en ligt ter inzage bij de centrale balie van het gemeentekantoor. Iedereen kan op verzoek en tegen betaling van de kosten (leges) een afschrift krijgen van genoemd besluit.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen zes weken na de bekendmaking schriftelijk bezwaar maken bij de gemeenteraad van Menameradiel, postbus 3, 9036 ZW te Menaam (Menaldum). Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient in ieder geval te bevatten:

a. de naam en het adres van de belanghebbende;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Indien er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


DatumBetreftOnderwerp

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.