Drimble

Invoering Wet markt en overheid (Provincie Gelderland)

Overig gepubliceerd door de Provincie Gelderland op 10 juni 2014

Inhoud Overig:

Invoering Wet markt en overheid

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

I Maken bekend dat Provinciale Staten van Gelderland op 28 mei 2014, onder nr. PS 2014-388 het volgende besluit conform ons voorstel hebben genomen:

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet;

BESLUITEN

het algemeen belang vast te stellen voor de hierna onder A, B en C genoemde bestaande

economische activiteiten.

A Het gebruik van provinciale gebouwen tegen een lager tarief dan de integrale kosten door niet-commerciële rechtspersonen en natuurlijke personen; het gaat daarbij om personen of organisaties die een specifiek Gelders belang op sociaal, cultureel of maatschappelijk vlak vertegenwoordigen dan wel een speciale band met het provinciaal bestuur hebben.

B Het bieden van secretariële en administratieve ondersteuning (overeenkomstig de

Serviceovereenkomst d.d. 23 mei 2006) voor het Prins Bernhard Cultuurfonds en voor de Stichting Veren Gelderland (conform de gebruikelijke wijze, die gebaseerd is op de

notariële oprichtingsakte, d.d. 14 september 1995).

C De tijdelijke verhuur of verpachting van provinciaal vastgoed als anti-kraak maatregel toe

te staan tegen lagere tarieven dan gebruikelijk.

II Bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gegeven te Arnhem, 2 juni 2014 - zaaknummer 2014-005432

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

mw. mr. E.T. Bosman

teammanager Bezwaar, Beroep en Mediation

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een

bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Provinciale Staten,

secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de

rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een

voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor

gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek

digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen

van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en

de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland,

telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de

website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de

brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation",

ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Provinciale Staten voornoemd.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


DatumBetreftOnderwerp

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.